Zie Nieuws

LTSH 2030

De UT wil de campus zowel kwantitatief als kwalitatief gezien toekomstbestendig houden. De universiteit groeit harder dan in 2016 was voorzien en accommodeert nu al 11.500 studenten en qua medewerkers is de UT de afgelopen periode gegroeid van 2.600 naar 2.852 formatieplaatsen. De  verwachting is dat voor wat betreft de medewerkers het aantal de komende periode nog meer toeneemt. Tot slot vormt de nieuwe UT strategie ‘Shaping2030’ een belangrijk aanleiding voor een volgend Lange termijn strategisch huisvestingsplan (LTSH). De afgelopen maanden is in de organisatie breed meegedacht over de wensen, behoeften en ambities op het gebied van vastgoed voor de  UT. Met het LTSH 2030 ligt er een nieuw plan voor de komende tien jaren.

Het LTSH is het kader voor beslissingen over grootschalige investeringsprojecten én voor het bepalen van de concrete vastgoedprojecten in de tijd. Het plan geeft zowel duidelijke kaders, richting én flexibiliteit voor de komende jaren om ons te blijven scherpen aan de wensen van onze medewerkers en studenten.

In dit nieuwe LTSH zijn enkele uitgangspunten van het voormalige LTSH geactualiseerd en aangevuld. Ook is een overzicht met nog af te ronde en nieuwe vastgoedprojecten voor de komende 10 jaar tot 2030 opgenomen. Bij de vastgoedprojecten gaat het om uitbreiding van de bestaande vastgoedportefeuille, renovatie van bestaande gebouwen, onderhoud, infrastructuur, sportfaciliteiten en algemene huisvestingsvragen.

Alle wensen en behoeften met betrekking tot vastgoedinvesteringen voor de komende tien jaar zijn in het LTSH opgenomen. Hierbij gaat het om uitbreiding van de bestaande vastgoedportefeuille, renovatie van bestaande gebouwen, onderhoud, infrastructuur, sportfaciliteiten en algemene huisvestingsvragen.

Kaders voor vastgoedvraagstukken

In de prioritering én in de manier waarop huisvesting (flexibel) wordt ingezet, wordt rekening gehouden met groei- en krimpscenario’s.

Belangrijke kaders die voor alle vastgoedvraagstukken gelden zijn de volgende:

  • Sturen op kwaliteit en flexibiliteit
  • Sturen op duurzaamheid
  • Digital transformation
  • Efficiënt ruimtegebruik en optimale inzet huidige vastgoedportefeuille
  • Passend binnen beeldkwaliteitsplan
  • Binnen financiële kaders en ratio’s

Huidige projecten, renovatie- en overige projecten

Projecten die de afgelopen periode zijn ingezet en vrijwel afgerond zijn of net zijn begonnen hebben uiteraard de eerste prioriteit binnen het nieuwe LTSH. Hierbij gaat het om de afronding van het nieuwe Hogekampplein dat naar verwachting in april dit jaar wordt opgeleverd.

De renovatie van de Drienerburght is in voorbereiding, zodat ATLAS, University College Twente hier na de zomer met het nieuwe academische jaar kan starten.

De ontwerpfase voor renovatie van de Langezijds ten behoeve van huisvesting ITC is in volle gang. ITC zal naar verwachting zomer 2022 verhuizen naar de campus.

Overige bestaande projecten zijn o.a. de realisatie van een homebase in Carré voor TNW, renovatie van de Boerderij, een team hal voor de studententeams en het watersportcomplex.

Hoe om te gaan met toekomstige huisvestingsbehoefte

In het LTSH is een uitgebreide analyse opgenomen over de toekomstige huisvestingsbehoefte op de campus. Deze behoefte neemt de komende jaren toe gezien de groei van studenten en aantal medewerkers. Daarbij varieert ruimtebehoefte van onderwijsruimte (denk aan studieruimten, toetsruimten, collegewerkplekken), tot kantoorplekken, onderzoeksruimten (labfuncties, werkplaats, robotica center), wooneenheden en overige voorzieningen bv. op het gebied van sport, cultuur en ontmoeting. Er zijn twee strategieën opgenomen in het nieuwe LTSH om met deze toenemende ruimtebehoefte om te gaan. In de voorkeursstrategie is het volgende opgenomen: de Langezijds, die gerenoveerd zal worden voor het ITC, heeft aan de entreekant nog ruimte beschikbaar waar in de voorkeursstrategie het Robotica Centre wordt gerealiseerd. Ook gaat in deze strategie de voorkeur uit naar uitbreiding van werkplaatsruimte voor faculteit ET, wordt de Paviljoen Zone versterkt met realisatie van een Contact Centre voor studenten en een alternatieve huisvesting voor de dienst Campus en Facility Management in de Boerderij.  

Renovatie- en overige projecten

In de komende tien jaar worden tien gebouwen op de campus grootschalig gerenoveerd en verduurzaamd, op basis van technische urgentie, ligging op de campus en relevantie voor het onderwijs en onderzoek. Hierbij gaat het om de collegezalen in de Spiegel, de Vrijhof, de Vleugel (technisch gezien) en de Citadel, de Zilverling, Horsttoren, Horstring, de Cubicus, het sportcentrum (technisch gezien) en het pompstation.

Tot slot is in het LTSH een aantal projecten opgenomen die niet direct gerelateerd zijn aan het onderwijs en onderzoek, maar relevant voor de uitstraling en functionaliteit van de campus. Te denken valt aan faciliteiten op het gebied van sport, cultuur en ontmoeting. Opgenomen zijn projecten als een waterlab op Hogekampplein voor waterzuivering en als onderzoeksfaciliteit voor faculteit TNW. De realisatie van een Energy Transition Hub, de uitbreiding van het DesignLab, een update van indoor sportfaciliteiten, de verkeersveiligheid op de campus, fietsparkeren aan het O&O plein en infrastructuur voor de tiny houses.

Meer informatie: is te vinden op de website: www.utwente.nl/ltsh

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Afwezig tot 1 Aug 2020