HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenBegroting 2024 van de UT aangeboden aan Universiteitsraad

Begroting 2024 van de UT aangeboden aan Universiteitsraad

De Universiteitsraad (UR) van de Universiteit Twente bespreekt vandaag de conceptbegroting met het College van Bestuur. We praten je graag bij over de hoofdlijnen van de begroting en het vervolgproces.

De afgelopen maanden hebben we als CvB samen met de faculteiten, diensten en instituten gewerkt aan de begroting voor de UT voor 2024, met een doorkijk tot en met 2028. Dit was geen gemakkelijke opgave, gelet op de financiële ontwikkelingen, zowel intern als extern. De situatie vraagt om het maken van echte keuzes in wat we willen uitbouwen en waar we minder of geen prioriteit aan gaan geven.

De financiële discussie maakt veel los in de organisatie. De ingezette veranderingen houdt onze medewerkers bezig, omdat het hen mogelijk raakt. Er zullen soms maatregelen moeten worden getroffen die pijnlijk zijn, maar noodzakelijk zijn in de huidige situatie.

We begrijpen de onzekerheid die de huidige situatie met zich meebrengt, en weten dat voor sommigen ook andere ontwikkelingen een rol spelen in hun gevoelens, zoals de landelijke verkiezingen. Hierover publiceerden we vorige week een bericht. Als je je zorgen maakt, bespreek dat in je team, met je leidinggevende, of met de afdeling HR van jouw eenheid.

Financiële kaders

Over de huidige situatie hebben we eerder een bericht gepubliceerd. De gestegen kosten als gevolg van inflatie maken het lastiger om, zelfs met een gelijkblijvend budget, dezelfde prestaties te blijven boeken. Naar aanleiding van de afgenomen instroom van studenten in het huidige jaar wordt de prognose voor de instroom in de komende jaren naar beneden bijgesteld. Ook dat heeft financiële consequenties.

Tegelijkertijd zijn er verschillende onzekere factoren voor de nabije toekomst: denk aan de discussie over internationalisering van het hoger onderwijs, maar ook de landelijke verkiezingen van afgelopen week en daaruit volgende overheidsplannen die mogelijk invloed hebben op de financiering van universiteiten. Deze factoren maken een behoudende koers noodzakelijk voor het behoud van een duurzame en financieel gezonde organisatie.

De totale begroting van de Universiteit Twente in 2024 bedraagt 513 miljoen euro. Het grootste deel daarvan, ruim zestig procent, is afkomstig van de Rijksoverheid. Dit is de zogeheten ‘eerste geldstroom’, en bestaat merendeels uit directe financiering voor onderwijs en onderzoek.

Naar een positief resultaat

In 2022 hebben we als UT meer uitgegeven en geïnvesteerd dan er aan financiering binnen is gekomen. Dit was een bewuste keuze, omdat een aantal investeringen noodzakelijk zijn met het oog op de toekomst. Ook voor 2023 hebben we een tekort begroot, waarbij we nu zien dat het operationeel resultaat minder goed is dan verwacht. Dat maakt bijsturen noodzakelijk.

We streven naar een positief resultaat de komende jaren, maar zullen dat niet in één jaar bereiken. In de begroting voor 2024 is nog een negatief resultaat begroot van (maximaal) twee procent van de eerste geldstroom. In 2025 mag dat tekort nog maximaal één procent zijn. En in 2026 willen we inkomsten en uitgaven volledig in balans hebben. Daarna zullen we weer positieve resultaten moeten realiseren om het eigen vermogen aan te vullen naar het benodigd niveau voor een financieel gezonde en weerbare organisatie.

De koers naar een positief resultaat hebben we dit jaar reeds ingezet. Dit doen we in eerste instantie met maatregelen en keuzes die op korte termijn effect hebben. Deze zijn al eerder in gezamenlijkheid opgesteld met en door de eenheden. Daarnaast wordt er met elkaar gewerkt aan ideeën en aanpassingen, die effect moeten hebben in 2025 en verder.

Prioriteiten stellen

De keuzes in het beleid voor de komende jaren maken we rond drie speerpunten:

 • Studenteninstroom op peil houden

  Een thema dat in 2024 veel aandacht zal vragen, is het op peil houden van de studentenaantallen. Het aantal Nederlandse scholieren dat een VWO-diploma haalt, daalt licht als gevolg van demografische ontwikkelingen. Bovendien kiezen steeds minder leerlingen voor een bètatechnisch profiel. Een aantal opleidingen zal daar mee te maken krijgen, aangezien zo’n afstudeerprofiel nodig is om een technische universitaire opleiding te kunnen doen.

  En omdat de uitwerking van de landelijke discussie over internationalisering mogelijk leidt tot nieuwe barrières voor internationale studenten, zien we het risico dat er in de komende jaren minder internationale studenten voor een opleiding aan de UT zullen kiezen.

  Het is van belang de instroom in ieder geval op het huidige peil te houden. Dat is een realistisch perspectief, maar vraagt wel de nodige inspanningen. Binnen alle eenheden zal in het komend jaar meer aandacht nodig zijn om onze aantrekkingskracht als universiteit te vergroten. Een concreet voorbeeld van een recent ingezette actie is dat we onze aandacht meer richten op de regio’s in het westen van het land, omdat daar een groot potentieel ligt.

 • Toekomstbestendig maken van het onderwijs

  Het tweede speerpunt is het toekomstbestendig maken van het onderwijs. We kijken daarbij in het bijzonder naar kansen en mogelijkheden om de uitvoering van ons onderwijs efficiënter en effectiever te maken. Dit heeft reeds prioriteit gezien de werk- en prestatiedruk die collega’s en studenten ervaren, en is ook relevant in relatie tot de financiële situatie van de UT. Zo zullen we onder andere de praktische uitvoering van ons Twents Onderwijsmodel (TOM) evalueren. Principes als project-based en challenged-based learning staan niet ter discussie, maar we kijken wel hoe de uitvoering beter kan worden afgestemd op de behoeften van studenten, docenten en de UT als geheel. Dat moet de duurzaamheid van (met name) ons bacheloronderwijs ten goede komen.

  Ook blijven we stevig inzetten op Lifelong Learning (LLL), omdat we zien we er een grote maatschappelijke vraag naar is. En met onze expertise in zowel wetenschap als in de praktijk kunnen we daar een belangrijke rol in spelen. Vanuit financieel oogpunt is dit een belangrijke ontwikkeling die bijdraagt aan de robuustheid van de universiteit als kennispartner voor de samenleving. UT-breed moet er goede ondersteuning komen voor deze vorm van onderwijs, zodat faculteiten de kansen er van optimaal kunnen gaan benutten. Hierin werken we nauw samen met diverse partners binnen en buiten de universiteit.

 • Vergroten inkomsten uit tweede en derde geldstroom

  In 2024 zetten we nog meer dan voorheen in op het vergroten van inkomsten uit activiteiten in opdracht van derden, omdat dit een positief effect heeft op de universiteit als geheel. Het gaat dan bijvoorbeeld om gesubsidieerd of contractonderzoek. Er lijkt ruimte om de inkomsten uit deze activiteiten te vergroten, zo laten vergelijkingen met andere universiteiten zien.

  Het vraagt echter wel een flinke gezamenlijke inspanning van de faculteiten, diensten en wetenschappelijke instituten om het inverdienvermogen blijvend te vergroten. Zij gaan met elkaar aan de slag om hun slagkracht te vergroten en meer focus in hun activiteiten en de ondersteuning daarvoor aan te brengen. Daarmee kunnen kansen om innovatief onderzoek te verrichten voor derden nog beter worden benut.

 Maatregelen die in gang zijn gezet

Het financiële vraagstuk vraagt om keuzes en maatregelen op de korte termijn. Daarbij borduren we voort op de keuzes die we reeds voor dit jaar hebben gemaakt.

Personeelskosten zijn de grootste uitgaven van de UT: zo’n 70 procent van de uitgaven betreft uitgaven aan personeel. Dat betekent ook dat als er mogelijkheden moeten worden gevonden voor besparing, we moeten kijken naar personeelskosten. De werkwijze van stringente afweging bij het vervullen van openstaande vacatures en verlenging van contracten, waarover we eerder hebben gecommuniceerd, zetten we ook in 2024 voort.

Het aantal medewerkers zal in de komende jaren licht dalen, waarbij we nadrukkelijk sturen op een goede balans tussen wetenschappelijk en ondersteunend personeel, passend bij de studenteninstroom en financiering die we ontvangen.

Recent hebben we het Jaarplan Lange Termijn Strategische Huisvesting (LTSH) opgesteld en voorgelegd aan de medezeggenschap. De investeringen hierin zijn fors verlaagd. De focus ligt op investeren in bestaande onderwijs- en onderzoeksfaciliteiten en verduurzaming. Meer over de keuzes die we daarin voornemens zijn te maken, lees je in het recente nieuwsbericht daarover.

In de komende periode blijven we steeds kritisch op de uitgaven die we doen en we vragen iedereen op die manier kritisch mee te denken. Bijvoorbeeld of inhuur voor een taak of project noodzakelijk is, of bij het kiezen van de meest efficiënte en effectieve oplossing. Dat doen we op het niveau van de hele UT, maar dat moet ook op de diverse afdelingen en in departementen/vakgroepen gedaan worden.

Wat merk je er van?

De financiële situatie van de UT heeft effect op ons dagelijks werk. Soms UT-breed, bijvoorbeeld als een specifieke dienstverlening minder uitgebreid zal zijn. Maar ook kunnen keuzes hun weerslag hebben op het niveau van specifieke diensten, faculteiten of instituten. Zij zullen je, waar nodig, verder informeren over de keuzes en gevolgen. Sommige plannen moeten nog verder worden uitgewerkt en krijgen in de komende weken en maanden vorm.

We begrijpen heel goed dat de ingezette veranderingen je kunnen bezighouden en dat de huidige situatie onzekerheid met zich mee kan brengen. Het is belangrijk om zorgen bespreekbaar te maken, in je team, of met je leidinggevende, of met de afdeling HR van jouw eenheid.

Gezamenlijke opgave en nieuwe ideeën voor gezond financieel perspectief

Er is in de afgelopen maanden door vele mensen binnen de organisatie hard gewerkt aan een gezond financieel perspectief voor 2024 en verder. Diensten en faculteiten hebben nauw samengewerkt om zo de pijn van de te maken keuzes op een passende manier te verdelen. Het feit dat de verschillende eenheden hierin met elkaar hebben meegedacht en tot resultaat zijn gekomen, geeft veel vertrouwen voor het vervolgproces.

Er zijn naast directe keuzes voor de komende begroting ook veel goede, verrassende en inspirerende ideeën geopperd die ons in de komende jaren verder kunnen helpen om, vanuit inhoudelijk en financieel oogpunt, de juiste keuzes te maken. We zullen die ideeën, samen met vele betrokkenen binnen de organisatie, verder uitwerken en uitvoeren. Daarvan word je uiteraard via verschillende kanalen over op de hoogte gehouden.

Vervolgproces voor het vaststellen van de begroting

De bespreking in de Universiteitsraad van vandaag betreft een (interne) commissievergadering. Deze vergadering vindt plaats ter voorbereiding op de plenaire vergadering van de UR met het CvB op 13 december.

Naast instemming van de UR is goedkeuring van de Raad van Toezicht (RvT) nodig. Deze bespreekt de begroting op 21 december. Na goedkeuring van de RvT wordt de begroting definitief vastgesteld door het College van Bestuur.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)