Disclaimer

De Universiteit Twente spant zich in om de informatie op haar websites zo volledig en actueel mogelijk te houden. Ondanks deze zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en of onjuist is. Ook kan de informatie zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de websites van Universiteit Twente is voor eigen rekening en risico. de Universiteit Twente sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen uit.

De Universiteit Twente behoudt zich het recht voor de webpagina's naar eigen inzicht en op ieder moment te (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. De Universiteit Twente is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

de Universiteit Twente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van de Universiteit Twente, aangeboden informatie op de sites van de Universiteit Twente, waaronder ook en in ieder geval te verstaan materiaal afkomstig van gebruik van systemen van de Universiteit Twente. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De Universiteit Twente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden, waaronder ook en in ieder geval te verstaan studenten en leveranciers van Universiteit Twente, aangeboden- informatie op de sites van Universiteit Twente. De Universiteit Twente behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige (internet)gebruikers, andere derden of voorwaarden en/of regelingen van de Universiteit Twente.

Hyperlinks

De websites bevatten hyperlinks naar sites die buiten het domein van de Universiteit Twente liggen. Deze links zijn als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. De Universiteit Twente is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Op de website rust een auteursrecht van Universiteit Twente. De inhoud daarvan mag dan ook niet zonder haar voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Online Media: onlinemedia@utwente.nl

Privacy

De Universiteit Twente respecteert de privacy van de bezoekers van deze website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u met uw bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Persoonsgegevens die in onze website worden opgegeven worden niet doorverkocht aan commerciële instanties ten behoeve van marketing doeleinden. Wel kunnen deze gegevens door de universiteit worden gebruikt voor marketing doeleinden ten behoeve van zichzelf. Door deze gegevens op te geven stemt u met dit gebruik hiervan in.

Toegang

De Universiteit Twente behoudt zich het recht voor om gebruikers zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot haar websites of een gedeelte daarvan te ontzeggen. In aansluiting hierop kan de Universiteit Twente de toegang tot de websites monitoren.

E-mail

Voor zover de Sites dat toelaten, adviseert de Universiteit Twente behoedzaam om te gaan met het plaatsen van een echt e-mailadres of andere persoonlijke gegevens in bijvoorbeeld de weblogs of het openbare forum van de alumniapplicatie om te voorkomen dat uw e-mailadres of andere persoonlijke gegevens door anderen worden verzameld en gebruikt voor verkeerde of schadelijke doeleinden.