HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenSamenvatting; de financiële uitdagingen van de Universiteit Twente

Samenvatting; de financiële uitdagingen van de Universiteit Twente

Er is momenteel veel aandacht voor de financiën van de Universiteit Twente. Dat is begrijpelijk, want er liggen de UT serieuze uitdagingen voor. Maar hoe zit het precies? In dit bericht lees je meer.

Begroting 2024

“Universiteit Twente wacht financiële uitdagingen”, zo berichtte de UT in juni bij de bekendmaking van het Spring Memorandum, de voorjaarsnota van de UT. In dit document, dat de financiële kaders voor de begroting over het jaar 2024 bevat, werd onder andere de verwachting van de studentengroei naar beneden bijgesteld. Maar ook werd de impact van diverse kostenstijgingen steeds duidelijker. Inflatie zet zich door, energieprijzen blijven door aanhoudende onrust in de wereld op een hoger peil en stijging van de loonkosten als gevolg van een nieuwe cao werden voorzien.

Na het vaststellen van het Spring Memorandum zijn de diensten en faculteiten in nauwe samenspraak met het College van Bestuur aan de slag gegaan met het maken van een begroting voor 2024, met de kaders uit het Spring Memorandum als uitgangspunt. Dat bleek een forsere uitdaging dan gedacht.

Op dit moment wordt, samen met de faculteiten en diensten, de laatste hand gelegd aan die begroting, waarin zowel keuzes op het niveau van de UT als op het niveau van de faculteiten en diensten worden gemaakt. Die begroting wordt in december ter instemming voorgelegd aan de Universiteitsraad. We nemen hun opvattingen, die zij recent hebben gedeeld, daarin uiteraard mee. Daarna staat de begroting op de agenda bij de Raad van Toezicht ter goedkeuring.

Bijsturen in het huidige jaar

Uit de meest recente managementrapportage, die over de periode tot en met augustus 2023, waarin we evalueren hoe het in het huidig jaar gaat, kwam het beeld naar voren dat ook in 2023 nog alle zeilen bijgezet moeten worden om binnen onze begroting te blijven. Zonder bijsturing koerst de UT af op een negatiever resultaat dan begroot. Gelet op de gebeurtenissen in de wereld, en de invloed daarvan op de organisatie, is de UT daar direct en alert samen met de hele organisatie mee aan de slag gegaan.

Daaruit is, in samenspraak tussen het College van Bestuur, faculteiten en diensten een aantal besparingsmogelijkheden naar voren gekomen die we direct kunnen doorvoeren, en die helpen om het financiële resultaat in het huidige jaar zo positief mogelijk te beïnvloeden, maar ook nodig zijn om komend jaar en wellicht verder financieel gezond beleid te voeren. Daarover zijn UT-medewerkers op 22 september geïnformeerd.

In ons nieuwsbericht van 26 oktober jl. wordt wat meer gedetailleerd ingegaan op de maatregelen en werkwijze. Daarin wordt nog wat explicieter uitleg gegeven over mogelijkheden voor besparingen (door bijvoorbeeld niet meer standaard lunches bij vergaderingen te boeken en de noodzaak van reizen kritisch te beoordelen), en ook wordt wat meer uitgelegd over hoe de UT kritisch kijkt naar openstaande vacatures en verlengen van contracten. Dit was dus geen nieuwe aankondiging van maatregelen, maar een verduidelijking en concretisering op het eerdere bericht. Binnen de eenheden wordt hier door leidinggevenden met de medewerkers zowel individueel als in teams over gesproken.

Gezamenlijke opgave

Het is duidelijk dat de UT de broekriem moet aanhalen. Met elkaar sturen we op het maken van de juiste keuzes, zodat we niet onbedoeld afbreken waar we jarenlang aan gebouwd hebben en zodat we kunnen blijven investeren in zaken die essentieel zijn voor de toekomst van de universiteit.

Het College van Bestuur is hoopvol gestemd dat we met elkaar de juiste keuzes kunnen maken, ook omdat we een grote verbondenheid zien en er nog ruimte is om te prioriteren, te temporiseren of anders te organiseren. Eenheden denken met elkaar mee om te zien hoe zij elkaar kunnen helpen bij het maken van de juiste afwegingen. Ze zijn bereid zo nodig zelf een stapje extra te doen om andere belangrijke taken elders toch te kunnen laten plaatsvinden. Dat zijn belangrijke voorwaarden om tot een succesvolle aanpak van deze uitdaging te komen.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)