2 april 2012

Eerste onderzoeksconferentie microverzekeringen

Prinses Máxima, VN-adviseur ‘Inclusive Finance’ opent conferentie met toespraak

Microverzekeringen zijn innovatieve verzekeringen die er op gericht zijn om arme mensen te helpen bij het omgaan met risico’s. Mensen in armoede zijn extra kwetsbaar voor onverwachte tegenslagen, zoals natuurrampen, droogte, ziekte en sterfte. Ze hebben geen reserves om tegenslagen op te vangen en kunnen daardoor ook veel moeilijker investeringsrisico’s nemen. Microverzekeringen bieden hiervoor een mogelijke oplossing. Tijdens de eerste onderzoeksconferentie over microverzekeringen op 11, 12 en 13 april 2012 op de Universiteit Twente wordt voor het eerst op grote academische schaal ingegaan op het onderwerp microverzekeringen.

Microverzekeringen krijgen steeds meer aandacht van overheden, donoren, beleidsmakers en NGOs. Tegelijkertijd is geschat dat de huidige microverzekeringsmarkt al 40 miljard USD waard is voor de internationale verzekeringsmarkt en mogelijk 2,6 miljard mensen kan bereiken.

Duurzaam mechanisme is nodig

“De aandacht voor microverzekeringen past binnen de trend om via marktmechanismen arme mensen, als producenten en consumenten, deel te laten nemen aan ontwikkeling. Dit past bij de verminderde aandacht voor traditionele ontwikkelingshulp, waar momenteel commentaar op komt vanwege inefficiency en gebrek aan duurzaamheid. Marktmechanismen die zowel via de markt als via publiek-private samenwerking tot stand komen zoals microkrediet en ‘base of the pyramid’ initiatieven (aan de onderkant van de piramide leven 4 miljard mensen in arme landen die minder dan 2 dollar per dag kunnen besteden) zijn de afgelopen jaren sterk in trek”, vertelt Karlijn Morsink, onderzoekster op dit terrein. “Echter, er is ook veel kritiek op dit soort mechanismen (volgend op bijvoorbeeld de zelfmoord van ruim 30 boeren uit Zuidoost India in 2010 vanwege ‘woekerrentes’ van onofficiële microkredieten) en daarom is het van belang om met gedegen onderzoek te achterhalen, hoe microverzekeringen ontworpen en verspreid kunnen en moeten worden én of het bijdraagt aan het verminderen van kwetsbaarheid van arme mensen via een duurzaam mechanisme.”

Behoefte aan microverzekeringen neemt toe

In het Westen kunnen mensen zich verzekeren tegen allerlei risico’s. In arme landen hebben heel veel mensen die mogelijkheid niet. Daardoor kan het gebeuren, dat zij na een ongeval of ramp hun spaargeld moeten opnemen of nog erger, hun productiemiddelen, zoals een koe of een naaimachine, moeten verkopen om de schade te kunnen betalen. Ze vallen dan al gauw weer terug in armoede of komen er niet uit.

Eerste onderzoeksconferentie

Tijdens de eerste onderzoeksconferentie microverzekeringen presenteren en bespreken wetenschappers de laatste stand van zaken op het gebied van onderzoek naar microverzekeringen. Er komen vragen aan bod als: Hoe stel je een microverzekering samen? Dragen bestaande microverzekeringen bij aan het verminderen van de kwetsbaarheid van huishoudens met lage inkomens? Daarnaast biedt de conferentie een platform voor academische discussie tussen onderzoekers van verschillende disciplines wereldwijd. De conferentie wordt geopend door Prinses Máxima, VN-adviseur 'Inclusive Finance.’

De conferentie wordt georganiseerd door het Institute for Innovation and Governance Studies, een onderzoeksinstituut van de Universiteit Twente, in samenwerking met diverse internationale (onderzoeks) instituten op het gebied van microfinanciering en het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Share