Beroepskwalificatie Studieloopbaanbegeleiding

Waarom een BKS-traject

Goede studieloopbaanbegeleiding, zoals uitgevoerd door de studieadviseurs van de UT, draagt ertoe bij dat de student:

  • zo snel mogelijk op een passende plek zit;
  • zo optimaal mogelijk de studie kan doorlopen;
  • goed voorbereid de keuze maakt voor en de overstap maakt naar een vervolgstudie of de arbeidsmarkt.

Voor opleidingen geldt tegelijkertijd dat studieadviseurs een belangrijke vangnetfunctie hebben voor zaken die in de onderwijsorganisatie niet goed lopen. Zij kunnen knelpunten in het onderwijs richting het onderwijsmanagement signaleren en rapporteren en vervullen een belangrijke wakende en adviserende rol binnen de onderwijsorganisatie.

Voor een optimale uitvoering van de begeleiding is het van belang om als instelling een beroep te kunnen doen op professionele studieadviseurs, die beschikken over de noodzakelijke competenties om studieloopbaanbegeleiding op kwalitatief hoogwaardige wijze vorm te geven en uit te voeren.

Door het Beroepskwalificatie Studieloopbaanbegeleiding (BKS) traject en de daaraan gekoppelde certificering, kan de universiteit aantonen dat zij over deze capabele studieadviseurs beschikt en kunnen studieadviseurs op hun beurt aantonen dat zij over de voor deze functie van belang zijnde competenties beschikken.

Op basis van de pilot-ervaringen (2013-2015) is een vernieuwd BKS-traject opgezet met een modulaire opbouw. Zie het model verderop. De opzet kent diverse (verplichte) contactmomenten, in de vorm van trainingen, super- en intervisie, start- en afrondende bijeenkomsten. Via facultatieve, deels begeleide, schrijfdagen worden de deelnemers gefaciliteerd bij het werken aan hun portfolio.

De deelnemers ronden zoveel mogelijk per module het betreffende portfoliodeel af. In de afrondingsbijeenkomst van iedere module presenteren de deelnemers aan elkaar hun leerervaringen en bespreken hun bewijslast e.a. gerealiseerde producten.

Het kwalificatieprogramma gaat uit van een viertal competentiegebieden en een keuze-component:

Een vernieuwde opzet voor het BKS-traject

  • Het voeren van professionele advies- en begeleidingsgesprekken.
  • Het positioneren van de begeleiding, kwaliteitszorg en -borging, signaleren van knelpunten en het geven van advies voor onderwijsbeleid en –organisatie.
  • Het bieden van (loopbaan)keuzebegeleiding.
  • Keuzedeel: keuze uit slb-thema’s of een persoonlijke leervraag. Het resultaat dient voor bredere groep beschikbaar te komen en gepresenteerd. Individuele scholingsactiviteiten of intervisiesessie(s) kunnen deel uit maken van de invulling.
  • Persoonlijke professionalisering vormgeven en aansturen (reflectie, actie). Deze competentie komt naar voren in alle modules. Aan het einde van het traject wordt teruggeblikt op het gehele proces en vooruitgeblikt vanuit het principe van ‘levenslang leren’ en aansluitend bij eigen ambities.

Begeleiding, beoordeling en input opleidingsdirecteur

De deelname van een kandidaat wordt bezegeld met een getekende overeenkomst door de leidinggevende, de kandidaat en de BKS-coördinator. 

Van de opleidingsdirecteur/leidinggevende van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij gedurende het traject de ‘eigen’ studieadviseur actief ondersteunt door o.a. belangstelling te tonen en deelname aan bijv. de afsluitende bijeenkomst. De opleidingsdirecteuren zijn tevens actief betrokken bij module 2 (feedback op bewijzen) en worden gevraagd deel te nemen aan het afsluitende beoordelingsgesprek.

Naast de opleidingsdirecteur, zal de beoordelingscommissie worden gevormd door in ieder geval twee onafhankelijke deskundigen (waarvan een externe) op het gebied van de competenties.

De deelnemers worden gedurende het traject begeleid door een loopbaancoach, waarmee ze gedurende de trajectperiode minimaal 3 gesprekken voeren. De coaching richt zich op de persoonlijke leerdoelen en leerweg van iedere deelnemer. Voor meer inhoudelijke ondersteuning bij het werken aan de portfolio, is op de schrijfdagen op gezette tijden een van de twee trajectcoördinatoren aanwezig. 

Uitvoering van het nieuwe traject

10 maart 2016 start het nieuwe traject. Trajectperiode loopt van maart 2016 t/m sept. 2017 (incl. beoordelingsperiode; deadline afronding portfolio voor beoordeling: 28 juli 2017.). Op 1 juni 2017 zal er een symposium worden georganiseerd waarin deelnemers de resultaten van hun activiteiten in het keuzedeel voor een breed publiek tonen en hun leerervaringen kunnen delen.

Is er meer informatie hierover te verkrijgen?

De coördinatie en organisatie is ondergebracht bij CES-Centre of Expertise in Learning and Teaching (CELT). De verantwoordelijke coördinatoren zijn: Marieke Hofman (studieadviseur Technische Geneeskunde) en Helma Vlas (onderwijskundig medewerker CELT). 

Secretariaat (CELT secretariaat): Manuela Fernandez; m.fernandezfernandez@utwente.nl; 053-489 2056 of 5703. Citadel 4.19.