HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenSpring Memorandum: Universiteit Twente wacht financiële uitdagingen

Spring Memorandum: Universiteit Twente wacht financiële uitdagingen

Universiteit Twente zal de komende jaar scherp aan de wind moeten zeilen om haar gezonde financiële positie te behouden. Het Spring Memorandum (voorjaarsnota) 2024-2028, die een vooruitblik geeft op de financiën voor de aankomende jaren, laat zien dat de inkomsten in deze periode minder zullen zijn dan eerder verwacht. Hoewel de UT scherp moet zijn op haar uitgaven, heeft het College van Bestuur vertrouwen in het maken van gezonde en duurzame keuzes.

In de komende jaren is nog wel sprake van groeiende inkomsten. Zo gaan de verwachte inkomsten in de aankomende jaren omhoog van 440 miljoen euro in 2024 naar 466 miljoen euro in 2027. Dit is echter minder dan eerder verwacht werd. Grootste schommeling is de bijdrage van de Rijksoverheid. De verwachting is dat deze 14 miljoen euro (in 2024) tot 19 miljoen euro (in 2027) lager zal zijn dan eerder gedacht.

Bijstelling van de verwachte studentengroei

De voornaamste reden van de lagere verwachting is een bijstelling de prognose van het aantal studenten dat aan de UT een bachelor of master gaat beginnen. De UT verwacht nog wel licht te groeien in de komende jaren, van 12.600 studenten in 2023 naar 13.600 in 2027. Dat is 1.000 tot 1.500 minder dan eerder gedacht. Dit komt onder andere door de regionale demografische ontwikkeling, waarbij minder leerlingen hun middelbare school afronden. Bovendien is er onzekerheid over de instroom van internationale studenten, nu er landelijk wordt gekeken naar maatregelen die het voor internationale studenten mogelijk onaantrekkelijker maakt om in Nederland (en Twente) te gaan studeren.

De financiële gevolgen van deze bijstelling zijn substantieel. Zo wordt de Rijksbijdrage die de UT voor het onderwijs krijgt, die mede afhankelijk is van het aantal studenten, met 5 miljoen euro (2024) tot 10 miljoen euro (2027) naar beneden bijgesteld. Ook wordt er jaarlijks 2,7 miljoen euro minder collegegeld ontvangen als gevolg van de lagere instroom.

Focus

De bijgestelde financiële kaders vragen het nodige financiële denkwerk. In de Voorjaarsnota geeft het College van Bestuur aan focus aan te willen brengen op taken met grote maatschappelijke impact.

Zo wordt het onderwijs verder toekomstbestendig gemaakt, waarbij veel aandacht is voor het opzetten van een Leven Lang Ontwikkelen-programma. Ook is er de wens om de verdere ontwikkeling van de samenwerkingsactiviteiten in diverse regio’s verder uit te bouwen, zoals in Apeldoorn, Zwolle en met de Vrije Universiteit in Amsterdam.

In de academische taken is vooral aandacht voor de domeinen gezondheid, klimaat, veiligheid en chiptechnologie: terreinen waarin de UT reeds succesvol is en waar kansen liggen om de maatschappelijke impact van de universiteit te vergroten.

De UT wil bovendien stevig inzetten op duurzaamheid, zowel in haar eigen organisatie als in haar onderwijs- en onderzoekstaken, en bij investeringen in bijvoorbeeld huisvesting van onderwijs- en onderzoekstaken nog scherper kijken naar de nut en noodzaak voor het primaire proces.

Proces

In de komende periode gaan de faculteiten en diensten aan de slag met het opstellen van de begroting voor 2024 aan de hand van de Voorjaarsnota. Hierbij is voorzichtigheid geboden en zullen de faculteiten en diensten rekening houden met de gewijzigde financiële realiteit als gevolg van de hierboven beschreven afname van inkomsten. Opgemerkt moet worden dat er nog diverse factoren zullen zijn die later bekend worden en de definitieve omvang van de begroting van de UT voor het jaar 2024 beïnvloeden. 

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)