HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenGezamenlijk sturen op behoud van een gezond financieel perspectief

Gezamenlijk sturen op behoud van een gezond financieel perspectief

Het nieuwe academisch jaar is goed en wel onderweg en we kijken uit naar een nieuw jaar vol mooie ontwikkelingen. Tegelijkertijd liggen er ook ingewikkelde opgaven op ons pad, in het bijzonder financieel. Voor de zomervakantie informeerden we je over de financiële uitdagingen waar we als universiteit voor staan. Met bijvoorbeeld toenemende kosten als gevolg van inflatie en onzekerheid over inkomsten vraagt dit onderwerp om extra aandacht.

We nemen je graag mee in de actuele stand van zaken, maar vragen ook met ons mee te denken over en te werken aan het financieel gezond houden van de organisatie.

Voortdurende uitdagingen

Sinds ons vorige bericht hebben we onze financiële situatie nog scherper in beeld gekregen. Onlangs is de nieuwe cao vastgesteld, die voor medewerkers een goede salarisverhoging betekent, maar die ook een substantieel effect heeft op onze financiële huishouding. Het lijkt er op dat de inflatie nog even doorzet, ook omdat de energieprijzen door aanhoudende onrust in de wereld wat hoger blijven.

En met de landelijke verkiezingen op komst houdt de onzekerheid over instroom van internationale studenten, maar ook toekomstige financiering van het hoger onderwijs, nog even aan. Op beide onderwerpen voeren we als universiteit, samen met andere universiteiten een stevige lobby.

In die context moeten we er als universiteit voor zorgen dat we een financieel gezonde organisatie blijven, zodat we steeds de keuzes kunnen blijven maken vanuit onze inhoudelijke missie.

Keuzes maken en actief sturen

De huidige situatie vraagt dat we zowel in het huidige jaar als in 2024 en verder – waarvoor we nu onze begroting aan het opstellen zijn – heldere keuzes maken in wat we wel en niet doen, maar ook actief sturen op uitgaven en inkomsten.

We hebben UT-breed reeds een aantal maatregelen genomen om onze financiële positie op niveau te kunnen houden. Diensten en faculteiten sturen actief op het registreren van projecturen en het opnemen van verlofuren, tijdelijke aanstellingen die niet per se opnieuw ingevuld hoeven te worden, openstaande vacatures worden kritisch (her)overwogen, materiële kosten worden kritisch tegen het licht gehouden en we sturen op een gezonde balans tussen wetenschappelijk en ondersteunend personeel.

De komende maanden zullen we zowel op centraal niveau als binnen onze faculteiten en serviceafdelingen blijven zoeken naar mogelijkheden om onze financiële positie te verbeteren. Slimme en scherpe keuzes zijn nodig om onze middelen optimaal in te zetten waar ze het meeste effect hebben.

Wat jij kunt doen

De uitdagingen waarvoor we staan, vragen van iedereen om bij te dragen:

  • Zorg dat je je te declareren en projecturen tijdig en volledig schrijft, zodat we geen inkomsten missen en ook altijd een goed beeld hebben van de actuele situatie;
  • Maak gebruik van je verlofdagen en registreer deze goed en tijdig in AFAS. Naast dat we het belangrijk vinden dat je af en toe even gas terugneemt en ontspant, zorgt een te grote hoeveelheid opgespaard verlof in onze boekhouding voor een verslechterde positie. Opnemen van verlof gaat, vanzelfsprekend, altijd in overleg met je leidinggevende.
  • Wees scherp op de uitgaven die je namens de UT doet en kijk steeds kritisch naar de noodzaak er van. Overleg zo nodig met elkaar als je twijfelt, om te kijken of er alternatieven voor handen zijn.
  • Wees kritisch op de noodzaak van inhuur van externe medewerkers.
  • Benut mogelijkheden om inkomsten te genereren uit opdrachten voor derden of gesubsidieerd onderwijs en onderzoek optimaal.

Door samen actief te sturen op onze inkomsten en te besparen op onze uitgaven, houden we onze organisatie financieel gezond, en kunnen we ons mooie en impactvolle werk blijven voortzetten. We hebben er vertrouwen in dat we in de komende maanden met elkaar succesvol kunnen sturen op het behouden van een gezond financieel perspectief.