HomeNieuwsNatuur in Nederland gaat hard achteruit

Natuur in Nederland gaat hard achteruit

De natuur in Nederland gaat hard achteruit. Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is de biodiversiteitscrisis even groot als de klimaatcrisis. UT-onderzoeker Prof. dr. Esther Turnhout (Science, Technology & Policy Studies; Faculteit BMS) was als extern commissielid betrokken bij de totstandkoming van het advies dat de Rli vandaag heeft aangeboden aan de minister voor Natuur en Stikstof, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de minister voor Volkuisvesting en Ruimtelijke Ordening en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.

De raadscommissie geeft negentien concrete aanbevelingen aan de verschillende Nederlandse overheden. Alle aanbevelingen worden gepresenteerd in vier oplossingsrichtingen: ‘Zorg voor natuur overal en voor iedereen’, ‘verbind natuurherstel met andere maatschappelijke opgaven’, ‘werk gebiedsgericht samen: overheden en andere betrokkenen’ en ‘weeg natuurwaarden volwaardig bij economische en politieke besluitvorming’. Dat laatste is volgens Turnhout erg belangrijk: “De natuur komt in de Nederlandse besluitvorming vaak op de laatste plaats, maar het is juist heel belangrijk voor welvaart en welzijn. Daarom is de centrale boodschap ‘natuur overal en voor iedereen’ zo belangrijk. Als je natuur en mensen verbindt komt er meer aandacht voor natuur als publieke waarde in plaats van als lastig of als kostenpost zoals je nu vaak ziet in het politieke debat.”

Herwaardering natuur

Volgens Turnhout moeten natuur en economie niet langer tegenover elkaar worden gezet. “Natuur en economie hebben elkaar nodig, dat heb ik echt geprobeerd in het advies naar voren te laten komen, maar daar zijn wel hervormingen voor nodig. ”, aldus Turnhout. In het definitieve rapport benadrukt de Rli dan ook dat er nog teveel (financiële) prikkels zijn die natuurverlies bevorderen. Natuurschade en natuurherstel worden nog onvoldoende op waarde geschat en het belang van natuur moet beter worden gewaardeerd

Gebalanceerd rapport

Uiteindelijk is Turnhout verheugd met het rapport: “Het was belangrijk voor mij dat het advies niet alleen op beschermde gebieden en natuurbeheer zou ingaan maar ook bredere politieke en economische aspecten mee zou nemen. We moeten harde keuzes maken. Beleid en maatregelen die natuur schaden moeten echt worden aangepakt, we moeten bijvoorbeeld stoppen met schadelijke subsidies die natuurvernietiging als gevolg hebben. Maar volgens mij is het gelukt om een gebalanceerd advies uit te brengen. Nu is het aan de overheden, zowel landelijk als regionaal, om hier mee aan de slag te gaan.”

Meer informatie

Prof. dr. Esther Turnhout is hoogleraar wetenschap, techniek en samenleving aan de Universiteit Twente (Science Technology & Policy Studies (STEPS); Faculteit BMS). Ze nam als extern commissielid plaats in de raadscommissie van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) die het advies heeft opgesteld. De Rli is een onafhankelijke adviesraad voor regering en parlement. De raad adviseert gevraagd en ongevraagd over hoofdlijnen van beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. Het volledige rapport, getiteld ‘Natuurinclusief Nederland’, is te lezen op de website van de Rli. Daar is ook de samenvatting van het advies in te zien.

K.W. Wesselink - Schram MSc (Kees)
Wetenschapscommunicatiemedewerker (aanwezig ma-vr)