Zie Nieuws

Unanieme instemming Universiteitsraad met nieuwe strategie SHAPING2030 Universiteit Twente

De Universiteitsraad van de Universiteit Twente heeft ingestemd met de nieuwe missie, visie en strategie van de Universiteit Twente, als verwoord in SHAPING2030. De raad was complimenteus over de wijze waarop deze strategie tot stand is gekomen, met grote betrokkenheid van de UT gemeenschap. SHAPING2030 werd als een ‘great strategy’ bestempeld.

De URaad sprak ook enkele zorgen uit, onder andere met betrekking tot toenemende studentenaantallen en de borging van de kwaliteit van het onderwijs en de faciliteiten op de campus. Ook het challenged based onderwijs riep nog vragen op bij de URaad en men zou graag nader gespecificeerd zien wat de exacte betekenis en ambities zijn op dit vlak. Over het geheel genomen ziet de URaad SHAPING2030 als een goede strategie met goede principes, maar vraagt zij op onderdelen om een verdere concretisering waar faculteiten en diensten mee aan de slag kunnen. 

Het College van Bestuur benadrukte in de UR vergadering dat een strategie vooral bedoeld is voor het bieden van richting en tonen van de ambitie waar de organisatie naartoe zou moeten bewegen. Een uitwerking van onderdelen van de missie, visie en strategie moeten terugkomen in policy papers, waarin samen met faculteiten, diensten en medezeggenschap gekeken moet worden welke prioriteiten en planning gewenst zijn. 

Het College benadrukte dat ze in de ‘way of working’ van studenten en medewerkers van de UT een omslag wil stimuleren die bijdraagt aan een open, inclusieve en ondernemende mindset. Dat vraagt van zeggenschap én medezeggenschap ook een andere manier van denken en handelen dan tot nu toe gebruikelijk was. Het College van Bestuur wilde om die reden niet op de wens van de URaad ingaan om op een aantal punten tot in de finesses uitgewerkte beleidsplannen te ontwikkelen. Het College vindt het belangrijk dat ze samen met de URaad komt tot gezamenlijke verwachtingen met betrekking tot een aantal zaken, zoals de groei van studenten- en medewerkersaantallen en de benodigde instrumenten om daar op te sturen, vastgelegd in het Spring Memorandum van 2021.

Verder heeft het College toegezegd om beleidsvoornemens ter instemming voor te leggen met betrekking tot challenged based education en life long development. Een aantal onderwerpen waar de URaad zich graag nader over zou willen uitspreken, liggen reeds in de planning om ter instemming te bespreken, zoals het lange termijn strategisch huisvestingsplan (LTSH) met aandacht voor de benodigde faciliteiten (februari 2020), de onderzoeksvisie (maart 2020) en het strategisch personeelsbeleid (mei 2021).

Tot slot benadrukte de URaad het belang van de positie van de UT in de regio en de connecties met andere onderwijsinstellingen, zoals Saxion en het ROC. Het College van Bestuur beaamde dit standpunt, dat ook onderdeel vormt van SHAPING2030, en gaf aan dat er al veel gaande is op dit gebied. De UT koestert haar relaties met alle stakeholders in deze regio stevig zal dit in de toekomst onverminderd voortzetten.

Victor van der Chijs uitte zijn vreugde over de instemming van de URaad tijdens de overlegvergadering: “Dit is een zeer belangrijk moment voor de UT. Met SHAPING2030 kunnen we werken aan de verdere versterking van deze organisatie en haar positie in de regio, in het land en internationaal. SHAPING2030 biedt veel mooie, nieuwe kansen voor innovaties en samenwerking met private en publieke partijen en met individuele burgers. We nodigen een ieder uit om samen met ons bij te dragen aan een rechtvaardige, duurzame en digitale samenleving.”

Het College van Bestuur heeft grote waardering voor de inzet en betrokkenheid van de URaad, van veel studenten en medewerkers en van partijen buiten de UT bij de vormgeving van SHAPING2030. De volgende stap is de ontwikkeling van een plan van aanpak, waarin duidelijk wordt op welke manier faculteiten en diensten met de nieuwe strategie aan de slag gaan, met welke taken, verantwoordelijkheden en mandaten.

Meer informatie: is te vinden op www.utwente.nl/shaping2030

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB) (aanwezig ma-vr)