HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenOver het manifest Toekomstbestendige luchtvaart voor Nederland

Over het manifest Toekomstbestendige luchtvaart voor Nederland

In de afgelopen weken hebben we enkele vragen ontvangen over onze betrokkenheid bij het manifest ‘Toekomstbestendige luchtvaart voor Nederland’. We willen graag een nadere duiding geven over hoe wij ons hiertoe verhouden.

Schonere en stillere luchtvaart

We onderschrijven de brede doelstelling van een schonere en stillere luchtvaart zoals omschreven in dit manifest, waarbij we ons expliciet hebben gecommitteerd aan één van de ambities, namelijk het realiseren van een ‘innovatieve luchtvaart’; commitment 9 in het manifest, dat de basis vormt voor een gezamenlijke en verder uit te werken actieagenda. Het mag duidelijk zijn dat we, gelet op onze specifieke focus en beperkte rol binnen de samenwerking met de partijen in en rond de luchtvaartindustrie, geen oordeel hebben over de details van de andere commitments.

Ons commitment onderschrijven we door met ons onderwijs en onderzoek een bijdrage te leveren aan concrete activiteiten ten behoeve van de specifieke ambitie voor innovatie, en de brede ambitie voor een schonere en stillere luchtvaart als geheel. Dat doen we middels onze deelname in een aantal nationale en internationale programma’s. In de verdere uitwerking van de ambitie Innovatieve luchtvaart, lees je meer over de inspanningen die we, gezamenlijk met andere partners, leveren.

Vraagreductie

Vliegen heeft grote impact heeft op het klimaat en de leefomgeving. Het stimuleren van technische innovatie alleen is onvoldoende, we zullen ook aan vraagreductie moeten werken om onnodige vliegbewegingen terug te dringen. Ook binnen onze eigen universiteit hebben we daar initiatieven voor genomen, waaronder het reizen per trein voor afstanden korter dan 800 kilometer de norm is.

Samenwerken

De urgentie van het vraagstuk vraagt van alle partijen om stappen te maken in de goede richting. We zijn in de overtuiging dat we door het bij elkaar brengen van initiatieven daarin snellere en grotere stappen maken dan op basis van ieder voor zich. De inspanning die wij als één van de betrokken kennisinstellingen leveren, fungeert daarbij als aanjager van ambitie en realisatie.

Nu en in de toekomst blijven we ons met relevant onderwijs, onderzoek en valorisatie-activiteiten inzetten om innovatie in de sector te bespoedigen, in het belang van een schonere en stillere luchtvaart.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)