HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenVeranderend landschap vraagt om een wendbare en financieel solide universiteit

Veranderend landschap vraagt om een wendbare en financieel solide universiteit

Het landschap voor universiteiten is in het afgelopen jaar snel veranderd. Daar waar de kosten voor academisch onderwijs en onderzoek flink zijn gestegen (onder andere door inflatie, cao en energie), dalen onze inkomsten juist. Zo moeten we voorbereid zijn op mogelijk een flinke daling van onze internationale instroom, wetende dat de demografische ontwikkelingen in Nederland ook nog eens eerder minder dan meer studenten betekent. Financiering voor het hoger onderwijs en onderzoek staan onder druk, zie ook het pauzeren van het Groeifonds vorige week. Het plaatst onze universiteit – net als alle andere universiteiten in het land – voor grote uitdagingen.

Die uitdagingen vragen een organisatie die wendbaar en financieel solide is. Maar ook een organisatie die keuzes maakt in wat we wel en niet doen: prioriteiten stellen dus. We nemen je graag mee in wat we met elkaar ondernemen om dat te realiseren.

Prioriteiten stellen

In eerdere updates hebben we je geïnformeerd over de financiële keuzes die we moeten maken om ons huishoudboekje op orde te krijgen en te houden.

In onze keuzes staat de kwaliteit van het onderwijs voorop. Het is de belangrijkste maatschappelijke taak van onze universiteit. Onze opleidingen worden uitermate hoog gewaardeerd door onze studenten. Dat is iets waar we trots op zijn en wat we koesteren. Het is bovendien ook van groot belang om aantrekkelijk te blijven voor toekomstige studenten.

Ook willen we keuzes maken die duurzaam zijn en voortborduren op onze sterktes. We zijn een unieke ondernemende universiteit die technologie, bètawetenschappen en sociale wetenschappen bij elkaar brengt en van daaruit maatschappelijke meerwaarde creëert. Er zijn volop kansen om dat verder uit te bouwen en academische opbrengsten te vergroten.

Kansen benutten

Samen met de decanen, de wetenschappelijk directeuren, de PBV-ers, en de dienstdirecteuren hebben we in totaal 20 zogeheten Building blocks geïdentificeerd. Dat zijn stuk voor stuk opgaven die niet het karakter van de UT beïnvloeden, maar die passen bij onze koers. Voor elke van die opgaven heeft een decaan, een CvB-lid, of een directeur de leiding. Een aantal daarvan hebben we inmiddels opgepakt of wordt in de komende periode opgepakt. We lichten er hier een aantal uit.

Zo hebben we een taskforce ingericht die zich richt op het op peil houden van onze studentinstroom. Deze groep heeft als opdracht om alles te onderzoeken en vervolgens in gang te zetten wat zinvol is om onze naamsbekendheid te vergroten bij relevante doelgroepen en om geïnteresseerde studiezoekers beter aan ons te binden.

Daarnaast is een team aan de slag gegaan met het vergroten van onze baten van derden. Er zijn volop mogelijkheden om deze gezamenlijk te verhogen, op een manier die academisch relevant én financieel duurzaam is.

Ook kijken we hoe we de organisatie van onze bachelor- en masterprogramma’s kunnen gaan optimaliseren. Ons onderwijs is heel goed, maar het is ook een feit dat wij veel meer kosten maken per afgestudeerde student dan andere universiteiten. Dat kunnen we ons niet blijven veroorloven. We zullen ons onderwijs doelmatiger moeten organiseren met behoud van goede kwaliteit.

Focus

Ook brengen we meer focus aan op de impact portfolio’s waarin we werken (chiptechnologie, climate, health, security). Scherpere focus van de inzet van mensen en middelen gaat helpen om beter te worden. Daarbij zetten we onze onderzoeksinfrastructuur doelmatiger in, focussen we op strategische samenwerkingen die passen bij de thema’s en zorgen dat we ons onderwijs nog meer aansluit bij de belangrijkste inhoudelijke prioriteiten.

Maar we blijven ook ondernemen. We zijn niet voor niets de meest ondernemende universiteit van Nederland. Dat blijven wij doen, maar wel op een efficiënte en resultaatgerichte manier. UT’ers in alle faculteiten zien een groeiende behoefte aan onderwijs voor werkenden: een leven lang ontwikkelen. Technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat de behoefte aan bij- en nascholing toeneemt. Wij willen daarin voorop lopen, dat zijn we verplicht aan onszelf, de UT’ers van de toekomst, en de werkgevers in Oost-Nederland. Maar dat gaan we wel op een doelmatige manier doen. Ook blijven wij investeren in een belangrijke positie op het gebied van duurzaamheid en op het gebied van klimaat. De UT van de toekomst heeft daar een belangrijker rol dan nu.

Tenslotte wordt er actie genomen op een aantal operationele thema’s. Zo brengen we de externe inhuur terug.  Ook besparen op licenties en worden onze administratieve processen flink verbeterd. Ook kijken we kritisch naar de verhouding tussen wetenschappelijk en ondersteunend personeel, omdat we constateren dat het aandeel ondersteunend personeel op dit moment verhoudingsgewijs hoog ligt.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van alle Building blocks.

Strategische projecten

Operationele projecten

1. Taskforce studenteninstroom

1. Optimaliseren administratieve processen

2. Doelmatigheid BSc- en MSc-onderwijs

2. Reduceren externe inhuur

3. Focus in nieuwe opleidingen

3. Gezonde balans in verhouding OBP – WP

4. Vergroten baten tweede en derde geldstroom

4. Vergroten inzicht via dashboards

5. Focus in onderzoek op impactportfolio

5. Doorontwikkeling HR-programma’s

6. Assessment UT Strategic Impulse Programmes

6. Inzet verlofuren optimaliseren

7. Doelmatiger inzet onderzoeksinfrastructuur

7. Assessment licenties

8. Lifelong Learning (LLL)

8. Beperken van reiskosten

9.  Review strategische samenwerkingen

9. Vergroten mobiliteit onderwijsstaf

10. Ontwikkelen van een meer agile way of working

 

11. Assessment interfacultaire eenheden

 

Veel van de Building blocks zijn dienst- en faculteit-overstijgend en vragen samenwerking vanuit de verschillende eenheden. De verschillende projecten volgen zo veel mogelijk hun gebruikelijke weg binnen de organisatie voor wat besluitvorming, of zijn onderdeel van reeds lopende ontwikkelingen, zodat steeds de relevante belanghebbenden betrokken zijn en bijvoorbeeld ook medezeggenschap geborgd is.

Samen bouwen

Met elkaar willen we van deze Building blocks een succes maken. Ze worden geleid door decanen, wetenschappelijk directeuren, portefeuillehouders bedrijfsvoering, en dienstdirecteuren. Zij initiëren en zien toe op de voortgang. We hebben een centraal team dat de integraliteit in de gaten houdt, en rapporteert over de voortgang aan het CvB.

Al met al zijn we bezig met een flinke opgave binnen onze universiteit. Faculteiten en diensten werken, in nauwe samenspraak met hun medezeggenschapsorganen, aan het aanbrengen van focus en het in balans krijgen van uitgaven en inkomsten. Dat is niet eenvoudig, maar het is wel mogelijk om met elkaar voor elkaar te krijgen. Samen bouwen we aan een solide en wendbare UT!

Meer achtergrondinformatie vind je op onze topic-pagina op de serviceportal.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)