Medezeggenschap

MEDEZEGGENSCHAP………

De één loopt er warm voor, de ander vindt het maar lastig en een verplicht nummer. Toch heeft de medezeggenschap een belangrijke taak binnen de universitaire gemeenschap van de Universiteit Twente. De medezeggenschap is er voor medewerkers en studenten. Medezeggenschapsraden oefenen niet alleen controle uit op het gevoerde beleid maar geven ook inbreng aan dit beleid. Dit betreft beleid voor diverse gebieden bijvoorbeeld Onderwijs, Onderzoek, Personeelsbeleid, Voorzieningen en Financiën.

De UT kent medezeggenschapsorganen op verschillende niveaus, ieder met eigen bevoegdheden. De Universiteitsraad (URaad) voert als het centrale medezeggenschapsorgaan regelmatig overleg met het College van Bestuur. Het overleg op decentraal niveau wordt gevoerd door de faculteitsraden en de dienstraden, met respectievelijk de decaan en de dienstdirecteur. De leden van de URaad en van de faculteits-, en dienstraden worden rechtstreeks gekozen, die van de instituutsraden daarentegen worden benoemd door de wetenschappelijk directeur op gezamenlijke voordracht van de bij het instituut betrokken faculteitsraden. Hierbij is de zittingstermijn voor personeelsleden twee jaar en voor studenten één jaar.

Informatie over de diverse raden kunt u via het menu raadplegen. Informatie over verkiezingen staat op de website van de URaad.