medezeggenschap

De UT kent medezeggenschap op verschillende niveaus, ieder met eigen bevoegdheden. De Universiteitsraad (URaad) voert als het centrale medezeggenschapsorgaan regelmatig overleg met het College van Bestuur. De studentenverenigingen worden vertegenwoordigd door de Student Union (SU).