HomeNieuwsStudentenwelzijn: UT zet in op vroeg-signalering en preventie

Studentenwelzijn: UT zet in op vroeg-signalering en preventie

Het is een veelbesproken fenomeen: jongvolwassenen die in de huidige tijdgeest kampen met gevoelens van stress, depressie en eenzaamheid. Dit is voor UT-studenten niet anders. De Universiteit Twente voelt grote verantwoordelijkheid om studenten die dergelijke problemen ervaren, en moeite hebben om in de gemeenschap mee te komen, bij te staan. Het Implementatieplan Studentenwelzijn, dat deze week door het College van Bestuur aan de Universiteitsraad is aangeboden, moet bijdragen aan een succesvolle aanpak.

Het implementatieplan is de verdere doorvertaling van het beleidsplan studentenwelzijn, dat vorig jaar werd gepresenteerd. Voor het beleidsplan liet de UT een onderzoek naar het welzijn uitvoeren door onderzoekers van de faculteit BMS. Uit het onderzoek kwam naar voren dat twee-derde van de deelnemende studenten (15 procent van de studenten nam deel aan het onderzoek) te kampen heeft met depressie-gerelateerde klachten, van mild tot ernstig. Dat beeld sluit aan bij landelijke trends over het welzijn van jongvolwassenen.

Vroeg-signalering en preventie

Bij de vastgestelde aanpak ligt de nadruk op vroeg-signalering en preventie van problemen bij studenten. Doel is bevorderen dat studenten zo snel mogelijk bij onze eigen begeleiders en hulpverleners terecht kunnen en de kans verkleinen dat problemen acuut worden. Daarom is het noodzakelijk dat hulpverleners binnen de UT, maar óók studenten die bijvoorbeeld in het buddy-programma nieuwe studenten opvangen en begeleiden, worden getraind op het herkennen van bepaalde signalen. Studenten kunnen dan sneller en beter geholpen worden. Denk hierbij aan cursussen op het gebied van eerste hulp, geestelijke gezondheid, culturele sensitiviteit. maar ook aan active bystander-training of gatekeepers-training.

Ook studie-, sport- en cultuurverenigingen op de UT zijn begaan met het welzijn van hun leden en passen hun activiteiten aan op bijvoorbeeld leefgewoonten van de internationale studenten.

Caroline van Dijken, hoofd Student Affairs Coaching & Counselling: “In de praktijk blijkt het eigen welzijn een thema waar studenten niet makkelijk over praten. En als het al bespreekbaar is, is de stap naar voorzieningen om het welzijn te bevorderen vaak een grote. Dat signaleren we bij alle studenten, maar bij een aantal specifieke doelgroepen zie je dat die drempel nog hoger is. Een doelgroep die bijvoorbeeld extra aandacht nodig heeft, is de groep internationale (bachelor)studenten: ze vinden het wat eng of griezelig om er met anderen het gesprek over aan te gaan. Bovendien zijn ze nog onvoldoende thuis in hun nieuwe leefomgeving om de weg naar begeleiding te kunnen vinden.”

Versterken van de community en professionele ondersteuning

Uit een inventarisatie blijkt dat er veel verschillende voorzieningen zijn die studenten in staat stellen om hun eigen welzijn te verbeteren of om welzijns-gerelateerde issues bespreekbaar te maken. Deze zijn op het niveau van de UT beschikbaar en ook op het niveau van de faculteit of opleiding.

Studenten kunnen gebruik maken van bijvoorbeeld groepsbegeleiding gerelateerd aan studieplanning of studietempo. Voor het bevorderen van sociaal en persoonlijk welzijn worden specifieke programma’s geboden, zoals over hoe om te gaan met stress of heimwee.

Studenten kunnen zich wenden tot studie-adviseurs, studentpsychologen en studentdecanen (die laatste zijn ook vertrouwenspersonen). Verder is er begeleiding om studenten voor te bereiden op een loopbaan na de studie. Vanuit de onderwijsprogramma’s wordt een buddyprogramma voor nieuwe studenten aangeboden.

De voorzieningen worden door studenten goed gewaardeerd, blijkt ook uit de Nationale Studenten Enquête (NSE): de UT scoort bovengemiddeld goed op thema’s rond studentenbegeleiding. Zowel mogelijkheden voor begeleiding, als de kwaliteit en de aandacht die onderwijsprogramma’s daaraan geven, worden boven het landelijke gemiddelde gewaardeerd door UT-studenten.

Extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen

In het onderzoek van 2019 bleek dat met name vier groepen te onderscheiden zijn die extra kwetsbaar zijn in deze levensfase: vrouwelijke studenten, studenten die zich tot de lhbti-community rekenen, internationale bachelorstudenten en studenten met een studiebeperking.

Speciaal voor deze doelgroepen wil de UT de keten van studentenbegeleiding en -ondersteuning verder versterken. Daarbij gaat het om het vergroten van het bewustzijn en informatievoorziening over wat er allemaal mogelijk is voor studenten, om studenten beter in staat te stellen hulp te vragen. Een nog in te richten digitaal én fysiek loket (Contact Centre) is hier een belangrijk initiatief in, en ook de sociale kaart moet studenten beter wegwijs maken in de mogelijkheden. 

Alle informatie over studentenzaken en -begeleiding vind je op de website van Student Affairs, Coaching & Counselling.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)