HomeNieuwsUniversiteit Twente is een internationale universiteit in Nederland en is er voor iedereen

Universiteit Twente is een internationale universiteit in Nederland en is er voor iedereen

“We koesteren onze moedertaal en we nodigen nieuwkomers uit om de taal te leren, ” aldus Victor van der Chijs over het voertalenbeleid bij de Universiteit Twente, dat na een overgangsperiode van enkele jaren vanaf 1 januari primair Engels is. Maar er zal niet alleen Engels worden gesproken of geschreven. “Nederlands is en blijft gewoon op onze campus gebezigd.”  Het door de UT genomen besluit is weer actueel gezien het debat van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van minister van Engelshoven over ‘Taal en toegankelijkheid.’

Besluit over de internationaliseringsvisie en Engelse voertaal al genomen in 2015

In 2015 is in het kader van de nieuwe UT strategie Vision2020 een internationaliseringvisie met steun van de Universiteitsraad vastgesteld. Een onderdeel van deze visie was dat we onze studenten willen opleiden tot ‘global citizens’ en hen een internationale leeromgeving willen bieden, met als voertaal het Engels. Als technische universiteit in Nederland zijn we een mondiale speler. In ons werkveld en in het toekomstige werkveld van onze studenten is Engels veelal de voertaal.

Al vanaf 2002 wordt één van de opleidingen in het Engels gegeven. Vanuit de behoefte van het werkveld en vanuit studenten, zijn daar steeds meer opleidingen bij gekomen. De Universiteitsraad heeft bij het vaststellen van de internationaliseringsvisie en voertalenbeleid nadrukkelijk gevraagd om eigen bevoegdheid van de opleidingen om te bepalen of hun opleiding Engelstalig zou worden of niet. Dat is ook vastgelegd in een onlangs geactualiseerde gedragscode. Veel opleidingen hebben de afgelopen jaren voor Engels gekozen, omdat zij hun studenten een international classroom willen bieden. Opleidingen kiezen er onder andere vanwege het vakgebied voor om in het Nederlands te blijven onderwijzen als deze in een Nederlandse context plaatsvindt, zoals bij Technische Geneeskunde het geval is.

Sinds 2004 communiceert de UT als organisatie al in het Nederlands én Engels. In de loop der jaren bleek uit signalen van aankomende studenten dat zij juist voor een Engelstalige opleiding wilden kiezen, om zich zo beter voor te kunnen bereiden op het werken in een internationale omgeving. Mede gezien het feit dat ruim een derde van de UT studentenpopulatie en meer dan veertig procent van de wetenschappelijke staf in de faculteiten internationaal is, heeft de UT in 2015 besloten om ook in de formele communicatie over te gaan op primair Engels. Inclusiviteit is hierbij het uitgangspunt. De UT wil iedereen de mogelijkheid bieden om bij te dragen aan de organisatie. “We zien dat onze organisatie hierdoor steeds aantrekkelijker wordt voor zowel Nederlands als buitenlands talent om hier te komen werken of studeren. Oók Nederlandse studenten kiezen toenemend voor een internationaal georiënteerde studie, dat zien we terug in onze instroomcijfers,” licht Victor van der Chijs toe. “We voelen ons in onze keuze ook gesteund door het rapport van de Inspectiedienst dat onlangs is gepubliceerd. Daarin concludeerde de inspectie dat er geen indicatie is dat de algehele toegankelijkheid van het hoger onderwijs in het geding is door Engelse taalvoering.”

Maar wat betekent de Engelse taalvoering nu echt op de UT?

De verandering is niet heel groot vanaf 1 januari 2020, want er wordt grotendeels al in het Engels gecommuniceerd op en rondom de campus. Er is afgesproken dat vanaf 1 januari 2020 dat ook alle formele besluiten en (voor zover mogelijk) alle onderliggende documenten in ieder geval ook in het Engels beschikbaar worden, zodat iedereen bij de UT besluitvorming goed kan volgen en kan meepraten.
Medewerkers die hier moeite mee hebben krijgen extra begeleiding en training.
Daar waar wetgeving om Nederlandstaligheid vraagt, zullen wij daar gewoon aan voldoen, zoals bij een jaarverslag of medewerkershandboek. In veel gevallen is dan een Nederlandstalige versie leidend en wordt een Engelse vertaling beschikbaar gesteld.

Bij de koffieautomaat, in bijeenkomsten of tijdens sollicitatiegesprekken wordt de taal die we spreken aangepast aan de aanwezigen. Daarnaast stimuleren we naast de buitenlandse staf en studenten ook onze Nederlandse studenten om hun moedertaal op niveau te houden, door allerlei schrijf- en presentatiecursussen in het Nederlands aan te bieden. Ook vinden we het beheersen van de Nederlandse taal belangrijk dat medewerkers goed kunnen integreren in onze samenleving en om talent voor de regio te behouden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over het taalbeleid bij de UT op: www.utwente.nl/languagepolicy