Big data

Zie Nieuws

Verkennend onderzoek: (hoe) kun je met big data het onderwijs verbeteren?

Door slim gebruik te maken van alle aanwezige data uit het onderwijsveld, kun je in principe het onderwijs effectiever maken en individuele leerlingen en studenten optimaal tot hun recht laten komen. Aan het gebruik van deze ‘big data’ zitten echter allerhande praktische, ethische, technische en juridische aspecten. In een verkennend onderzoek brengen onderzoekers van de Universiteit Twente in beeld wat de mogelijkheden, kansen en risico’s zijn. 

In het onderwijs en daarbuiten worden door allerlei partijen grote hoeveelheden data opgeslagen. Denk bijvoorbeeld aan informatie uit leerlingvolgsystemen, cijfers over de grootte van klassen, CBS-gegevens over het inkomen van ouders en evaluaties van de onderwijsinspectie. Door deze gegevens op een slimme manier aan elkaar te knopen kun je in potentie het onderwijs verder verbeteren, bijvoorbeeld door alle beschikbare gegevens te koppelen om te bepalen welk niveau een leerling aan kan. Er zijn echter allerhande praktische, juridische en ethische kwesties die ervoor zorgen dat niet alle relevante gegevens gebruikt kunnen worden. Zo is het voor een school bijvoorbeeld niet toegestaan om data te delen die herleidbaar zijn tot individuele leerlingen. Onderzoekers van de Universiteit Twente zijn nu, op verzoek van de overheid, een eerste verkennende studie gestart naar het ontsluiten van ‘big data’ voor het onderwijs. 

Deelvragen

Het onderzoeksproject bestaat uit verschillende onderdelen. Zo kijken de onderzoekers als eerste naar de beschikbaarheid van relevante data. Welke gegevens zijn er opgeslagen, hoe zijn deze verzameld, wat zijn de restricties voor het gebruik en is de eigenaar bereid om de data te delen?

Daarnaast doen de onderzoekers een verkenning naar de visies van de verschillende betrokken partijen. Hierbij gaat het om beleidsmakers, onderwijsprofessionals, wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven. De onderzoekers zullen de visies van deze partijen inventariseren en nagaan welke data ze willen delen en welke vragen ze beantwoord willen zien.

De volgende stap van het onderzoek is inventariseren wat de technische, ethische en juridische mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van het gebruik van big data in het onderwijs. Wat is technisch bijvoorbeeld nodig om onderwijsdata centraal te ontsluiten, hoe kun je ze analyseren en wat zijn bijvoorbeeld de risico’s van het gebruik van big data? Denk hierbij aan de beveiliging en de mogelijkheden tot misbruik van de gegevens. 

Onderzoek

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Ton de Jong, Bernard Veldkamp, Adrie Visscher, Kim Schildkamp, Merel Keijsers, Maurice van Keulen en Martina Meelissen. Allen zijn werkzaam aan de Universiteit Twente (BMS/EWI). Het onderzoek wordt gefinancierd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO), onderdeel van NWO in opdracht van het Ministerie van OCW. In maart 2017 verwachten de onderzoekers hun eindrapport gereed te hebben.