HomeNieuwsInstroomcijfers Universiteit Twente laten daling zien, vooral internationaal

Instroomcijfers Universiteit Twente laten daling zien, vooral internationaal

Er zijn dit jaar 3.264 studenten begonnen met een bachelor- of masteropleiding aan de Universiteit Twente. Dat is 6,8 procent minder dan het jaar ervoor. Met name een lagere internationale instroom zorgt voor een daling. Die cijfers komen naar voren uit de landelijke voorlopige inschrijfcijfers, die vandaag zijn gepubliceerd. Ze geven inzicht in de ontwikkelingen van aanmeldingen bij de bekostigde opleidingen aan Nederlandse universiteiten en hogescholen, en laten zien dat ook landelijk de groei van het aantal internationale studenten stagneert.

Bachelor

De bacheloropleidingen van de UT verwelkomden dit jaar 2.040 nieuwe studenten, tegenover 2.213 vorig jaar. Dat is een afname van 8 procent. De daling komt vooral voort uit de lagere instroom van internationale studenten, deze nam met 17 procent af. Een daling was reeds voorzien, aangezien het aantal leerlingen dat aan het voorbereidend jaar van Twente Pathway College deelnam beduidend lager was dan in het jaar daarvoor.

Het aantal Nederlandse studenten bleef nagenoeg gelijk. Ruim de helft van deze Nederlandse studenten is afkomstig uit Oost-Nederland. Tot tevredenheid van de UT nam het aandeel studenten uit het westen van Nederland met vijf procentpunten toe. De UT zet in haar wervingsactiviteiten volop in op het vergroten van haar naamsbekendheid onder studenten in dat deel van het land.

De bacheloropleiding Creative Technology (+46 studenten) kende de grootste stijging, gevolgd door de Mechanical Engineering-opleiding die wordt aangeboden samen met de VU (+44) en Technische Geneeskunde (+10). De opleiding Technical Computer Science voerde een numerus fixus in en zag het aantal studenten met 47 afnemen. Ook de opleidingen Mechanical Engineering (-33), Business Information Technology (-32) en University College Twente/ATLAS (-31) zagen hun studentenaantallen dalen.

Ten opzichte van andere Nederlandse universiteiten bleef het marktaandeel van de UT ongeveer gelijk. Dat daalde licht van 3,1 procent naar 3,0 procent.

Master

Er begonnen dit academisch jaar 1.224 studenten met een masteropleiding aan de UT, 67 minder dan een jaar eerder. Dat is 5 procent minder. Het aantal Nederlandse studenten nam met 71 af, terwijl het aantal internationale studenten licht steeg. Verklaring voor de daling in het aantal Nederlandse studenten is vooral te geven door minder studenten die na een UT-bachelor voor een vervolgmaster aan de UT kozen (-54), alsook een lagere instroom van studenten uit het hbo (-24).

European Studies (+31), Biomechanical Engineering (+11) en Mechanical Engineering en Chemical Science & Engineering (beiden +10) zagen hun studentenaantallen het sterkst stijgen. Business Administration (-37), Geo-information Science and Earth Observation (-24), Electrical Engineering en Applied Mathematics (beide -14) zagen hun studentenaantallen het meest afnemen.

Ten opzichte van andere Nederlandse universiteiten nam het aantal studenten aan de UT licht af, het marktaandeel daalde van 2,2 naar 2,0 procent.

Internationaliseringsdiscussie

Met name de instroom van internationale studenten ligt momenteel onder een vergrootglas, als gevolg van de internationaliseringsdiscussie die momenteel gaande is. Het kabinet heeft een wetsvoorstel in voorbereiding die mogelijk invloed heeft op het aanbod van Engelstalige (bachelor)opleidingen bij Nederlandse universiteiten. Ook worden afspraken verwacht tussen minister en hogeronderwijsinstellingen die de beheersing van internationale instroom moet bevorderen en moet bijdragen aan een hogere blijfkans van internationale studenten na hun studie, bijvoorbeeld door meer in te zetten op het leren van de Nederlandse taal.

In het huidige academisch jaar was 40,8 procent van de nieuwe bachelorstudenten afkomstig uit het buitenland, in de master is dat aandeel 39,6 procent. Het beeld is dat de internationaliseringsdiscussie een beperkte invloed heeft gehad op de instroom in het huidige academisch jaar, maar dat mogelijk in aankomende jaren in grotere mate zal hebben.

De Universiteit Twente pleit voor het op peil houden van de internationale instroom, omdat zij op de arbeidsmarkt een grote vraag naar technisch geschoold personeel ziet. Die vraag zal in de aankomende jaren verder groeien, terwijl het aantal Nederlandse studenten dat een vwo-diploma haalt en daarbij kiest voor een n-profiel (natuur en techniek of natuur en gezondheid) onder druk staat. Meer over de internationaliseringdiscussie vind je op www.utwente.nl/internationalisation-debate.

Op de website van Universiteiten van Nederland lees je meer over het landelijke beeld.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)