Zie Nieuws

Welzijn medewerkers Universiteit Twente ondanks Covid-19 toch positief

Sinds maart is het werken aanzienlijk veranderd en zijn UT medewerkers voor een lange periode gevraagd om geheel vanuit huis te werken. Om inzicht te krijgen in hoe medewerkers deze verandering hebben ervaren in hun werk, welzijn, veiligheid en tevredenheid, heeft de UT in de zomerperiode een welzijnsonderzoek verricht. Ondanks de moeilijke periode waar we ons door de Covid-19 pandemie in bevinden, weten de UT’ers daar over het algemeen goed mee om te gaan. De algemene tevredenheid wordt gewaardeerd met een 7,6.

In totaal hebben 3821 medewerkers en PhD kandidaten een digitale vragenlijst ontvangen. Hierin zijn medewerkers bevraagd zijn op de thema’s werkervaring, gezondheid en welzijn, de nabije toekomst en algemene tevredenheid. De UT is blij met het responspercentage van 54%.

“Naast een goede respons zien we een representatieve verhouding van geslacht, leeftijd, OBP en wetenschappelijk terugkomen. Dit maakt dat we de resultaten als geheel als representatief kunnen stellen voor UT medewerkers.”
Jan de Leede, Universitair docent bij de vakgroep HRM, faculteit BMS.

Resultaten werkervaring

Over het geheel genomen geven de UT medewerkers aan dat het goed is gegaan en dat de gezondheid gelijk is gebleven. Maar er zijn ook aandachtspunten. Zo geeft 55% van de respondenten aan dat de hoeveelheid werk is toegenomen en een kleine 50% geeft aan dat de inhoud van het werk is veranderd.

In het onderzoek is gevraagd naar de effecten van het online werken op de ervaren kwaliteit van het geleverde werk. Hiervan zegt een groot deel dat ze weinig tot geen effect op de door hun zelf geleverde kwaliteit ervaren. Positieve effecten die worden aangedragen voor het online werken zijn onder andere de flexibiliteit en de efficiency. Het onderzoek laat ook een andere kant zien van het online werken. Zo geeft een beperkte groep respondenten aan wél minder kwaliteit in door hem of haar geleverd werk te ervaren: output 27%, onderzoek 20% en onderwijs 19%.

Verder wordt uit het onderzoek ook duidelijk dat iets minder dan de helft van de collega’s overuren maakt om toch aan de verwachtingen te kunnen voldoen.

Resultaten gezondheid & welzijn

Voor ruim 60% van de respondenten geldt dat de gezondheid gelijk is gebleven. Een kwart vindt dat zijn of haar gezondheid achteruit is gegaan. Isolatie, moeheid, ontbreken van structuur en afleiding door huisgenoten wordt als de top vier oorzaken gegeven.
De ervaren werklast wordt door de helft van de respondenten als hoog beoordeeld, met name bij medewerkers die ook de zorg voor kinderen of anders moeten combineren met de uitvoering van de werkzaamheden.

Minder dan een kwart van de respondenten, met name beginnend wetenschappelijk personeel, geeft aan onzeker te zijn over het behoud van zijn of haar baan en maakt zich hier zorgen over.

Resultaten nabije toekomst

We zien ook voordelen in het thuiswerken. Meer dan 65% van de respondenten geeft aan ook na Covid-19 meer thuis te willen blijven werken. Zij willen het werken op de campus en thuis graag combineren. Het overgrote deel van de respondenten denkt daarbij aan twee dagen in de week.

Voor het veilig kunnen werken op de campus hechten de respondenten waarde aan duidelijke looproutes en informatie in de gebouwen, een veilige en schone werkplek en goed geïnformeerde leidinggevenden waar zij met hun vragen terecht kunnen.

Resultaten tevredenheid en getroffen maatregelen

Twee op de drie respondenten vindt dat de UT goed met de crisis omgaat. Er wordt voldoende gecommuniceerd en geïnformeerd en de UT laat zien dat zij de gezondheid van medewerkers voorop stelt.

Het welzijnsonderzoek is bewust in de zomerperiode gedaan, om de effecten van het thuiswerken vanaf het begin van de intelligente lock down in maart 2020 tot en met het einde van het collegejaar 2019/2020 te meten. Zowel in die periode als in de zomerperiode zijn al diverse maatregelen getroffen om UT’ers zo goed mogelijk te faciliteren in het online en thuis werken. Daarnaast was de UT zich in deze periode ook al aan het voorbereiden op het nieuwe academische jaar en de benodigde maatregelen om zowel on-campus als online werken mogelijk te maken.

De effecten van deze maatregelen zien we nog niet allemaal terug in dit welzijnsonderzoek. Bij de start van het nieuwe academische jaar heeft de UT het principe van on-campus als het kan en online werken omdát het kan gehanteerd. UT’ers zijn na de zomer in de gelegenheid gesteld om wel weer op de campus te werken, met als uitgangspunt dat gebouwen voor maximaal 40% bezet mogen zijn. Er zijn duidelijke looproutes gemarkeerd en overal zijn extra hygiënemaatregelen getroffen. De gebouwen van de UT zijn op ventilatie getest en waar nodig zijn er extra maatregelen getroffen. Sinds kort geldt er ook een mondkapjesplicht in de gebouwen op de campus. Ondertussen wordt er door diensten en faculteiten hard gewerkt aan de voorbereiding van maatregelen die locatie- onafhankelijk (remote) werken en studeren optimaal en toekomstbestendig moeten ondersteunen.  

“Het onderzoek geeft ons inzicht in het welzijn van onze medewerker en aanknopingspunten voor verbetering. We hebben grote waardering en respect voor alle UT’ers die onder deze omstandigheden in staat zijn gebleken te switchen van on-campus naar online werken en zich enorm betrokken, flexibel en professioneel hebben getoond. In samenspraak met leidinggevenden hopen we als College van Bestuur goede oplossingen te vinden om de werklast te verlichten en het werkplezier te vergroten.”
Mirjam Bult, vice voorzitter College van Bestuur

Overeenkomsten met Europees onderzoek

De uitkomsten naar welzijn bij UT medewerkers wijken niet veel af van wat een recent onderzoek binnen Europa laat zien. Vanuit de Deense universiteit DTU is onder Europese kenniswerkers tijdens de coronaperiode onderzoek gedaan naar hun ervaringen met het thuiswerken. De geconstateerde  voor- en nadelen zien we in grote lijnen ook bij UT’ers terug. Hierbij gaat het respectievelijk om de top drie voordelen: minder reistijd van en naar het werk, pauze nemen wanneer het uitkomt en concentratievermogen thuis, ten opzichte van de top drie negatieve effecten van het thuiswerken: collega's niet zo vaak zien als gewenst, zich meer gebonden voelen aan de computer en minder bewegen dan wanneer werken op de campus (zie: Van Veldhoven & Van Gelder, ‘De voor- en nadelen van verplicht thuiswerken tijdens de lockdown’, 2020).

Het hele onderzoeksrapport ‘Working at home alone? A well-being study among UT employees under COVID-19’ is hier te lezen.

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB) (aanwezig ma-vr)