HomeNieuwsRecordaantal studenten aan Universiteit Twente

Recordaantal studenten aan Universiteit Twente

Evenals voorgaand jaar ziet de Universiteit Twente een sterke stijging van het aantal studenten dat kiest voor een technische opleiding. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van 1cHO, hét onderwijsdatabestand van Nederland.

Groei in techniek

Waar de UT in 2017 al 1.955 nieuwe bachelorstudenten verwelkomde, zijn het er dit jaar 2.231, veertien procent meer. Belangrijke factor in de groei van de Universiteit Twente is de toename van het aantal studenten dat kiest voor een opleiding in de sector Techniek. Bij de Universiteit Twente is dat aantal dit jaar met 19 procent gestegen.

Met name de engineeringsopleidingen zoals Mechanical Engineering, opleidingen in het IT-domein en de natuurkunde- en biomedische technologie-opleidingen zijn dit jaar erg in trek. Daarnaast ziet de UT het aantal internationale studenten uit diverse windstreken toenemen, vanuit Europa als ook van buiten Europa. Op dit moment telt de studentenpopulatie maar liefst 67 verschillende nationaliteiten. Het percentage internationale nieuwe studenten komt hiermee op 35 procent van de totale instroom van bachelorstudenten.

Het aantal nieuw ingestroomde studenten op de UT neemt dit jaar in totaal met 7 procent toe, dat is meer dan het landelijk gemiddelde. Op landelijk niveau stijgt het aantal studenten in het hoger onderwijs met 5 procent.

Bij de masteropleidingen is in september een iets lagere instroom te zien, met name veroorzaakt door een lager aantal bachelorstudenten die in 2015 bij de UT instroomden en nu voor een masteropleiding aan de UT kiezen. In totaal kiezen er in september dit jaar 1.251 masterstudenten voor een opleiding aan de UT. Systems and Control en Interaction Technology zijn bij de masters snel groeiende studies. Deze gegevens betreffen het merendeel van de externe zij-instromers, voor wie nog een extra instroommoment in februari 2019 mogelijk is. Bachelorstudenten van de UT zelf kunnen maandelijks tot en met juni 2019 instromen. Dan zal een compleet beeld van de totale masterpopulatie ontstaan. 

Druk op de opleidingen

Toename van het aantal afgestudeerden met een technisch profiel is evenals vorig jaar nog hard nodig, ziet Victor van der Chijs, collegevoorzitter van de Universiteit Twente: “De vraag naar technisch opgeleide afgestudeerden neemt nog steeds toe. Niet alleen binnen de technische sector maar ook juist daar buiten, zoals in de gezondheidszorg. Met de groei van het aantal studenten kunnen we nog steeds niet in die behoefte voorzien. Hoewel de UT vrijwel geen numerus fixus kent, neemt de druk op technische opleidingen sterk toe. Wij willen vasthouden aan kleinschalig, kwalitatief hoogwaardig onderwijs.”

Voor de UT zal de oplossing om de toenemend aantal studenten in het onderwijs te organiseren bij voorkeur niet liggen in het aankondigen van nog meer numerusfixusopleidingen, laat Van der Chijs verder nog weten. Oplossingen liggen eerder in de lijn van de al eerder aangekondigde samenwerking tussen de Universiteit Twente en de Vrije Universiteit om een engineeringsopleiding in Amsterdam aan te gaan bieden. Maar dan zal daar ook vanuit de overheid op moeten worden ingezet. "Extra investeringen van de Rijksoverheid in hoogwaardig technologisch onderwijs en onderzoek zijn onvermijdelijk geworden. Met de thans beschikbare financiële middelen kan de UT onvoldoende aan zijn maatschappelijke opdracht voldoen", aldus Van der Chijs.

Over 1cHO

Het onderwijsdatabestand 1cijferHO is hét bronbestand voor alle cijfers met betrekking tot onderwijs en studenten en komt jaarlijks in januari beschikbaar. Het ministerie van OCW, DUO, CBS, HBO-Raad en VSNU werken hierin samen. Hiermee komen cijfers over instroom, ingeschrevenen, diploma’s beschikbaar. Op basis hiervan kunnen rendementen, studieduur en uitval worden berekend.

Lees ook het bericht van de VSNU over de voorlopige studentenaantallen.

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder CvB (momenteel directeur Kennispark Twente a.i.)