HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenUpdate over nationale internationaliseringdiscussie

Update over nationale internationaliseringdiscussie

Op nationaal niveau wordt momenteel volop gesproken over internationalisering in het hoger onderwijs. Het aandeel internationale studenten bij universiteiten en hogescholen is in de afgelopen jaren fors toegenomen. Dat leidt op sommige plekken tot knelpunten. De Tweede Kamer wil, in samenspraak met de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), meer grip krijgen op deze problematiek. We informeren je graag over de stand van zaken.

Grip op instroom en taalbeleid

Als Universiteit Twente begrijpen we de wens op grip te krijgen op instroom. Zo kan dat helpen om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs te borgen.

In de discussie over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs gaat het ook veel over het taalbeleid van de onderwijsinstellingen. Er is een roep om meer aandacht voor het Nederlands en een kritische blik op Engels als voertaal bij opleidingen. We begrijpen deze wens en werken graag mee met voldoende aandacht voor het Nederlands in en rond de universiteit. Dat kan door bijvoorbeeld te kijken naar mogelijkheden om opleidingen tweetalig aan te bieden, maar ook door te kijken of ons voertalenbeleid voldoende aansluit bij deze wens.

Politiek proces

In de Tweede Kamer zijn in de afgelopen maanden een aantal debatten gehouden rond internationalisering van het hoger onderwijs. Daarin is de minister gevraagd met voorstellen te komen voor meer grip op (internationale) instroom en expliciet ook aandacht gevraagd voor het taalbeleid van instellingen.

In een brief aan de Tweede Kamer liet Minister Dijkgraaf afgelopen week weten uiterlijk in mei zijn voornemens naar de Kamer te zullen sturen. Ook zal er nog een Kamerdebat plaatsvinden waarin de voornemens worden besproken.

Het feit dat er nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden, betekent dat er op de korte termijn geen wijzigingen plaatsvinden. In lijn met het verzoek van de Minister blijven we voorlopig terughoudend met onze internationale wervingsactiviteiten. Vanzelfsprekend zullen we geïnteresseerde studenten goed informeren over de mogelijkheden van studeren in Twente, om te zorgen dat zij weloverwogen een keuze voor een studie kunnen maken. Tevens treffen we reeds voorbereidingen voor activiteiten gericht op het nieuwe academisch jaar.

Invloed op de UT

Als UT volgen we deze ontwikkelingen op de voet want de uitkomsten van het politieke debat zullen mogelijk invloed op ons hebben. We zijn immers een universiteit die zich in een internationaal speelveld begeeft, niet in de laatste plaats door onze ligging aan de grens.

Als UT willen we graag ook in de komende periode internationale medewerkers en studenten warm blijven verwelkomen, zoals we ook in de afgelopen jaren hebben gedaan. Dit doen we vanuit de overtuiging dat internationalisering bijdraagt aan een diverse en getalenteerde gemeenschap, en vanuit de toegevoegde waarde van het aantrekken van internationaal talent voor de arbeidsmarktbehoefte, regionaal en nationaal. Dit uitgangspunt is een belangrijk vertrekpunt voor het bepalen van verdere vervolgstappen.

Gezamenlijk vervolg

Mochten er uit het debat en besluitvorming nationaal gevolgen voor de UT voortvloeien, dan zullen we in nauwe samenspraak met betrokkenen binnen de faculteiten en diensten kijken hoe we daar op een goede manier opvolging aan kunnen geven, met oog voor de haalbaarheid van voornemens en het welzijn van medewerkers en studenten.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)