Salaris en beloning

Language:
NL

Over jouw salaris en aanverwante zaken

Op basis van het UFO systeem (zie hieronder) wordt jouw salaris bepaald. Daarnaast vind je op deze pagina informatie en links over alle betalingen.

Salaris 

 • Salarisbetaling

  In 2024 wordt jouw salaris betaald op:

  woensdag

  24 januari

  vrijdag

  23 februari

  vrijdag

  22 maart

  woensdag

  24 april

  vrijdag

  24 mei

  maandag

  24 juni

  woensdag

  24 juli

  vrijdag

  23 augustus

  dinsdag

  24 september

  donderdag

  24 oktober

  vrijdag

  22 november

  vrijdag

  20 december

  In de regel is het salaris binnen één dag na de genoemde data bijgeschreven op je bankrekening.

 • Salarisschalen

  De salarisschalen bij de UT zijn landelijk vastgesteld in de cao Nederlandse Universiteiten. Er zijn 18 algemene salarisschalen. Daarnaast is er voor bepaalde functies een aparte salarisschaal en zijn er speciale jeugdsalarisschalen. Elke salarisschaal heeft een minimum- en een maximumbedrag, met daartussen een aantal stapsgewijze verhogingen (treden of periodieken). 

 • Vakantie- en eindejaarsuitkering

  Vakantieuitkering: Je hebt recht op een vakantie-uitkering van 8% van je salaris. Alle toelagen zijn onderdeel van de bezoldiging en tellen mee voor de berekening van de vakantie-uitkering behalve de toelage voor arbeid op ongebruikelijke werktijden tot 1 jaar, afbouwtoelage voor arbeid op ongebruikelijke werktijden tot een jaar, bereikbaarheidstoelage tot 1 jaar en bijzondere vergoeding. De vakantie-uitkering wordt jaarlijks uitbetaald in de maand mei. Krijg of neem je ontslag, dan vindt er een afrekening plaats bij de laatste salarisbetaling.

  Eindejaarsuitkering: Je hebt recht op een eindejaarsuitkering van 8,3% van je salaris. De uitkering bedraagt bij een voltijds dienstverband op jaarbasis altijd minimaal € 2.250. Ga je met ontslag, dan vindt er een afrekening plaats bij de laatste salarisbetaling.

 • Salarisstrook en jaaropgave

  Maandelijks ontvang je een digitale specificatie van je salaris die je zelf op kan vragen via myHR/AFAS. Van elk kalenderjaar ontvang je een jaaropgave van het totale salaris, premies en loonbelasting. Documenten zijn op te vragen en in te zien via myHR/AFAS onder 'my files' > 'my payslips'.

 • Opting in declaratieformulier voor ZZP'ers

Tegemoetkomingen i.v.m. thuiswerken

De cao-NU kent twee soorten vergoedingen als tegemoetkoming in het thuiswerken; de internetvergoeding en de thuiswerkvergoeding.

 • Internet en thuiswerkvergoeding

  Internetvergoeding

  De internetvergoeding bedraagt voor alle medewerkers €25,- netto per maand ongeacht de omvang van je dienstverband.

  Uitgezonderd van de tegemoetkoming zijn oproepkrachten, student-assistenten, student-oproepkrachten, freelancers, opting-inners, en promovendi zonder dienstverband zoals beurspromovendi.

  Thuiswerkvergoeding

  Naast de internetvergoeding ontvangen alle medewerkers een vaste thuiswerkvergoeding voor de dagen dat ze thuis werken. Uitgezonderd van de tegemoetkoming zijn oproepkrachten, student-assistenten, student-oproepkrachten, freelancers, opting-inners, en promovendi zonder dienstverband zoals beurspromovendi.

  Om de juiste thuiswerkvergoeding te ontvangen dient de medewerker het thuiswerkpatroon te registreren in MyHR bij “commuting expenses/working from home”. Over de dagen die als thuiswerkdag zijn aangemerkt wordt de thuiswerkvergoeding berekend. Over de dagen die niet als thuiswerkdag zijn geregistreerd wordt de woon-werkvergoeding berekend.

  De thuiswerkvergoeding is een vaste vergoeding van €2,- per thuiswerkdag berekend over 214 werkbare dagen. In deze 214 dagen zit een correctie voor incidenteel toch op kantoor werken, vakantie, feestdagen en ziekte. Daardoor hoeft het thuiswerkpatroon bij incidentele wijzigingen niet te worden aangepast. Wijzigt het thuiswerkpatroon structureel dan dient dit wel aangepast te worden in MyHR. Bij ziekte of vakantie hoeft het patroon niet te worden aangepast. Na 6 weken ziekte stopt de vergoeding automatisch.

  Onderstaand voorbeeld geeft weer hoe de thuiswerkvergoeding wordt berekend:

  Werkdagen: 5 dagen per week:

  ·         2 dagen thuis

  ·         3 dagen op de UT

  2/5e van 214 dagen = 86 dagen
  (86 dagen x € 2)/12 = €14,33 p/m netto

  Tegemoetkomingen woon-werkverkeer, tijdelijke huisvesting en verhuiskosten

  De informatie over tegemoetkomingen in het woon-werkverkeer, tijdelijke huisvesting en verhuiskosten vind je op de serviceportal onder arbeidsvoorwaarden.

Toelages en gratificaties

Naast het salaris en de daarop gebaseerde vakantie- en eindejaarsuitkering, kan de faculteit of dienst een toelage, gratificatie of overwerkvergoeding toekennen. Een toelage is een aanvullende financiële beloning die in de regel maandelijks wordt toegekend. De volgende toelagen zijn mogelijk:

Doorlopende vergoedingen voor iedereen

 • Maandelijkse toelagen
  • Functioneringstoelage

   Je kunt in aanmerking komen voor een functioneringstoelage, als de faculteit of eenheid beslist dat jij jouw werkzaamheden ‘zeer goed of uitstekend’ verricht. Je moet dan wel het maximum van je salarisschaal hebben bereikt. Van zeer goed of uitstekend functioneren is sprake, als je in de volle breedte ver boven de gestelde eisen functioneert en aantoonbaar excellente resultaten behaalt.

   De toelage bedraagt ten hoogste 15% van jouw salaris.
   De functioneringstoelage kan (in beginsel) voor maximaal één jaar worden toegekend, maar kan worden verlengd als naar de mening van de faculteit of eenheid nog steeds sprake is van zeer goede of uitstekende vervulling van je functie. Andersom kan de faculteit of dienst ook besluiten de functioneringstoelage tussentijds te beëindigen, als geen sprake meer is van zeer goed of uitstekend functioneren.
   Als je gedurende de periode dat je een functioneringstoelage ontvangt in een hogere salarisschaal wordt geplaatst, komt de functioneringstoelage daarmee automatisch te vervallen.

  • BHV Toelagen

   De UT beschikt over een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV). In elk gebouw is een BHV team actief. Bij calamiteiten (brand, ongevallen, vrijkomen van gevaarlijke stoffen, explosies) proberen deze teams de nadelige gevolgen voor de gebruikers van het gebouw zo veel mogelijk te beperken. Ook het levensreddend handelen in een niet bedreigende situatie behoort tot de taken van een BHV team. De BHV teams vervullen een voorpostfunctie: zij treden op vanaf het moment dat zich een calamiteit voordoet, tot het moment waarop professionele hulpverleningsinstanties arriveren en de hulpverlening overnemen. Het lidmaatschap van een BHV team is niet vrijblijvend. Medewerkers die lid zijn van een BHV team volgen opleidingen, wonen oefeningen en herhalingslessen bij en houden hun conditie op peil. Ook nemen zij één tot twee maal per jaar BHV taken op zich tijdens UT-brede activiteiten in avonduren of weekend. Deze verplichtingen worden beloond met een toelage.

  • Bereikbaarheidstoelage

   Je hebt recht op een bereikbaarheidstoelage als je in schriftelijke opdracht (vrij) regelmatig bereikbaar en beschikbaar moet zijn om bij oproep arbeid te verrichten. De faculteit of eenheid beslist hierover.

   Je hebt geen recht op een bereikbaarheidstoelage als je functie is ingedeeld in een functieprofiel behorend tot de functiefamilie Onderwijs en Onderzoek of als voor jou een hogere salarisschaal geldt dan schaal 10.

   De toelage bedraagt per vol uur bereikbaarheid 10% van je salaris per uur, maar niet meer dan van het maximumsalaris van salarisschaal 3.

   Bij spoedeisend werk (te bepalen door de faculteit of eenheid) kan sprake zijn van een overwerkvergoeding in plaats van de toelage.

  • Arbeidsmarkttoelage

   Als er in jouw geval sprake is van mobiliteit, schaarste op de arbeidsmarkt, arbeidsmarktknelpunten of individuele onmisbaarheid van deskundigheid dan kan de beheerder van jouw faculteit of dienst beslissen dat jij in aanmerking komt voor een arbeidsmarkttoelage.

   Deze maandelijkse toelage om redenen van mobiliteit, werving of behoud is tijdelijk en bedraagt maximaal 15% van je salaris. De maximumduur van deze toelage is drie jaar, maar kan worden verlengd als de arbeidsmarktsituatie daartoe aanleiding blijft geven tot in totaal maximaal 5 jaar.
   Na 5 jaar eindigt de toelage automatisch.

   De toelage wordt niet toegekend aan promovendi.

  • Arbeid op ongebruikelijke werktijden (toelage)

   Je hebt recht op een toelage voor arbeid op ongebruikelijke werktijden (toelage onregelmatige dienst) als je - anders dan bij wijze van overwerk - in opdracht arbeid verricht op onder genoemde tijden. De faculteit of dienst beslist hierover.
   Je hebt geen recht op een toelage onregelmatige dienst als je functie is ingedeeld in een functieprofiel behorend tot de functiefamilie Onderwijs en Onderzoek of als voor jou een hogere salarisschaal geldt dan schaal 10.

   De extra vergoeding per gewerkt uur bedraagt een percentage van je salaris per uur. Het percentage is afhankelijk van de dag en het tijdstip waar op wordt gewerkt:

   • Maandag tot en met vrijdag tussen 0:00 uur en 7:00 uur en tussen 20:00 uur en 24:00 uur: 40%
   • Zaterdag: 40%
   • Zondag en feestdagen: 75%

   Als je na 1 april 1997 in dienst bent getreden kan in overleg worden afgezien van deze toelage mits de werktijden liggen binnen de grenzen van de bedrijfstijd en mits het gaat om vaste werktijden.

  • Waarnemingstoelage

   Je kunt in aanmerking komen voor een waarnemingstoelage als je voor langere tijd een functie waarneemt die in een hogere salarisschaal is ingedeeld. Daarvoor moet de waarneming wel ten minste 30 dagen duren. De beheerder van de eenheid beslist hierover.
   De hoogte van de toelage komt overeen met het verschil tussen jouw salaris en het salaris dat jij zou krijgen als je de hogere functie blijvend zou uitoefenen. Voor het bepalen van het salaris van de hogere functie wordt uitgegaan van de trede met het eerstvolgende hogere salaris (in vergelijking met je eigen salaris) in de hogere schaal.

   Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een volledige waarneming, gedeeltelijke en beperkte waarneming:

   • Volledige waarneming is een zodanige waarneming dat in plaats van je eigen functie de hogere functie volledig wordt waargenomen met alle verantwoordelijkheden van dien;
   • Bij gedeeltelijke waarneming wordt de toelage naar evenredigheid van de aard en de omvang van de waar te nemen werkzaamheden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden door de beheerder van de eenheid bepaald;
   • Bij beperkte waarneming wordt geen waarnemingstoelage toegekend. Van beperkte waarneming is sprake als je minder dan 8 uur per week waarneemt of de waar te nemen werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn niet van een hoger niveau dan je eigen functie.
  • Toelage op andere gronden

   Je kunt in aanmerking komen voor een bonus voor tijdelijke vervanging als je tijdelijk werkt, in deeltijd of voltijd, in een functie waarvoor een hoger maximumsalaris wordt toegekend. De vervangingsperiode duurt minimaal dertig kalenderdagen. De faculteit van de eenheid beslist hierover.
   Het bedrag van de premie komt overeen met het verschil tussen je salaris en het salaris dat je zou ontvangen als je de functie in de hogere functie permanent zou uitoefenen. Voor het salaris van de vervangende functie wordt uitgegaan van de eerstvolgende hogere salarisschaal (ten opzichte van je eigen salaris) in de hogere schaal.
   Bij de vaststelling van de hoogte van de toe te kennen bonus wordt onderscheid gemaakt tussen voltijds, deeltijds en beperkte tijdelijke vervanging:
   Voltijds tijdelijke vervanging betekent dat je, in plaats van je eigen functie uit te oefenen, de functie die in een hogere schaal is ingedeeld en alle verantwoordelijkheden die daarbij horen, volledig overneemt;
   Bij deeltijds tijdelijke vervanging wordt de hoogte van de bonus bepaald op basis van de aard en omvang van de vervangingsactiviteiten en de bijbehorende verantwoordelijkheden.

   Er wordt geen bonus voor tijdelijke vervanging toegekend voor beperkte vervanging. Beperkte vervanging wordt beschouwd als vervanging minder dan 8 uur per week of als de vervangende activiteiten en bijbehorende verantwoordelijkheden niet van een hoger niveau zijn dan de eigen functie.

 • Eenmalige toelagen
  • Gratificatie

   Een gratificatie is een aanvullende financiële beloning die in de regel eenmalig wordt toegekend. De volgende gratificaties zijn mogelijk:

   ALGEMENE GRATIFICATIE

   Op grond van buitengewone toewijding, bijzonder loffelijke dienstverrichting, bijzondere prestaties of op andere gronden kan je een gratificatie worden toegekend. De hoogte van deze gratificatie is vrij en wordt door de faculteit of dienst vastgesteld.

   JUBILEUM-GRATIFICATIE

   Bij het toekennen van een jubileumgratificatie wordt gekeken naar je diensttijd. Er wordt hierbij  onderscheid gemaakt tussen de UT-diensttijd (voor je UT-jubileum) en de ABP-diensttijd (m.b.t. je jubileum bij werkgevers in de overheid en onderwijssector).

   UT diensttijd

   Voor de berekening van UT-diensttijd wordt uitgegaan van de totale duur van je dienstverband(en) met de universiteit Twente. Hiervan zijn uitgezonderd de dienstverband(en) als student-assistent en/of student-oproepkracht en periodes van verlof voor zover zij langer dan één jaar duren. Buitengewoon verlof in het algemeen belang van langer dan een jaar telt wel mee bij de berekening van de diensttijd. Bij de berekening volgens deze regeling hoeft geen sprake te zijn van een ononderbroken diensttijd. De dienstverbanden die je hebt en gehad hebt met de UT worden bij elkaar opgeteld.

   ABP diensttijd

   Voor de berekening van de ABP-diensttijd geldt de tijd zoals vermeld op het “diensttijdoverzicht” van het ABP. Voor dit jubileum (voorheen ambtsjubileum genoemd) kun je gevraagd worden om dit overzicht op te vragen bij het ABP (via MijnABP) en te overleggen aan de UT.

   Gratificaties

   • Bij een UT-diensttijd van 12,5 jaar ontvang je een gratificatie van € 230,- netto.
   • Bij een ABP-diensttijd van 25 jaar ontvang je een gratificatie van 70% van je maandsalaris in de maand van het jubileum, inclusief vakantie-uitkering.
   • Bij een ABP-diensttijd van 40 jaar ontvangt je een gratificatie van 100% van je maandsalaris in de maand van het jubileum, inclusief vakantie-uitkering.

   De gratificaties worden netto uitbetaald in de kalendermaand waarin het jubileum plaatsvindt.

   Meer over de verschillende gratificaties en de mogelijkheden voor een receptie of bijzonder verlof bij bepaalde jubilea zijn beschreven in de Regeling Jubilea Universiteit Twente (zie download hieronder) en te vinden in het personeelshandboek

  • Overwerkvergoeding

   Je kunt in aanmerking komen voor een overwerkvergoeding als je tot het ondersteunend- en beheerspersoneel behoort én jouw functie ingedeeld is in salarisschaal 10 of lager. Van overwerk is sprake als je in opdracht van je leidinggevende incidenteel buiten de met jouw afgesproken tijden werkt waardoor je in een werkperiode in totaal meer uren werkt dan je formeel in dienst bent van de UT. De werkperiode is standaard één week. Voor medewerkers van de Beveiliging en de Catering geldt een werkperiode van vier weken. Werk je minder dan een half uur aansluitend aan je dagelijkse werktijd over? Dan ontvang je geen overwerkvergoeding.

   De overwerkvergoeding bestaat in de regel uit extra verlof gelijk aan de duur van het overwerk met een opslag van:

   • 25% voor overwerkuren op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur
   • 50% voor overwerkuren op maandag tot en met vrijdag voor 07.00 uur of na 18.00 uur en de uren op zaterdag tussen 0.00 uur en 16.00 uur
   • 100% voor overwerkuren op zaterdag na 16.00 uur en de overwerkuren op zon- of feestdagen.

   De faculteit of dienst kan besluiten om de vergoeding niet in de vorm van extra verlof uit te keren, maar als een bedrag in geld. In dat geval declareer je de overwerkvergoeding in AFAS. Je vindt dit onder My HR > My Claims > Overtime claim. 

Universitair Functieordenen

De UT heeft voor jouw functie een salarisschaal bepaald met behulp van het Universitair systeem Functieordenen (UFO). Rekening houdend met onder meer opleiding en ervaring, is binnen deze salarisschaal met jou een salaris overeengekomen. Kun je de functie nog niet volledig vervullen, dan kan gedurende maximaal twee jaar een salaris worden afgesproken in een aanloopschaal. Als uitwijst dat na een beoordeling je de functie volledig vervult, word je ingeschaald in de bij de functie behorende inschaling. 

 • Over Indeling en inschaling (salaris) personeel

  FUNCTIE INDELING

  Het niveau van je functie wordt bepaald via het systeem van Universitair Functie-ordenen, UFO. Je functie wordt daarbij ingedeeld op basis van de aan jou structureel opgedragen werkzaamheden en gekoppeld aan een functieniveau van een UFO-profiel en de daarbij behorende salarisschaal.

  INSCHALING

  Je persoonlijke inschaling – de salarisschaal waarin je geplaatst bent – komt normaliter overeen met de salarisschaal waar je functie is ingedeeld. Er kunnen echter situaties zijn waarin je salarisschaal afwijkt, bij voorbeeld omdat je in een aanloopsituatie de functie nog niet volledig vervult.
  Verder is de salaristrede binnen de salarisschaal afhankelijk van je ervaring en je achtergrond, in relatie met je (toekomstige) collega’s.

  Voor meer informatie zie de pagina over het UFO systeem (hieronder gelinkt).

Aanbevolen pagina's 

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met HR Services, tel 053 489 8011.

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...