Verlof & verlofregeling

Language:
NL

OVerzicht verlof, regelingen en aanvraagprocedure.

De opbouw en opname van het reguliere (vakantie)verlof is geregeld in de cao NU. De cao bevat daarnaast bepalingen over verlof op feestdagen en een aantal bijzondere vormen van verlof die hun basis vinden in de Wet arbeid en zorg. Dit betreft onder meer zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof en calamiteitenverlof.

Verlof aanvragen

Je regelt je verlof zelf via myHR/AFAS. Voor sommige soorten verlof is een goedkeuring van de leidinggevende of de HR-medewerker noodzakelijk. De tabel op de startpagina van de leave portal in AFAS geeft een indicatie over de request status van je verlof.

Verlofregelingen

In de Verlofregeling is vastgelegd op welke wijze de UT uitvoering geeft aan de verlofbepalingen uit de CAO- NU. Voor educatief verlof en studieverlof kent de UT een aparte regeling (zie toelichting verder op de pagina).

Toelichting per type verlof

 • Adoptie en pleegzorg

  Adopteer je een kind of neem je een pleegkind op in jouw gezin? Dan heb je recht op maximaal zes weken doorbetaald verlof. Je kunt dit verlof opnemen in een aaneengesloten periode. Je mag het verlof ook gespreid opnemen over een periode van 26 weken. Deze periode kan ingaan vanaf vier weken voordat je het kind in jouw gezin opneemt. Je mag het verlof ook later opnemen. Dit kan tot 22 weken nadat je het kind in jouw gezin hebt opgenomen.

  Verlof voor adoptie of pleegzorg vraag je uiterlijk drie weken voor de ingangsdatum aan bij jouw leidinggevende. Na goedkeuring vraag je samen met de UT een adoptie- of pleegzorguitkering (Wet arbeid en zorg) aan bij UWV. Omdat de UT tijdens het verlof jouw salaris volledig doorbetaalt, valt deze uitkering toe aan de UT.

 • Geboorteverlof

  Geboorteverlof

  Als je partner is bevallen van een kind heb je recht op volledig doorbetaald verlof van eenmaal je arbeidsduur per week. Het geboorteverlof moet worden opgenomen binnen vier weken na de dag van bevalling. Je registreert het geboorteverlof via het verlofportaal in MyHR.

  Je komt in aanmerking voor het geboorteverlof als je:

  • de gehuwd of geregistreerd partner bent van degene die het kind heeft gebaard, en/of
  • het kind hebt erkend, en/of
  • ongehuwd samenwoont met degene die het kind heeft gebaard.

  Aanvullend geboorteverlof

  Daarnaast heb je recht op aanvullend geboorteverlof. De UT vraagt bij het UWV een uitkering aan ter hoogte van max 70% van het maximumdagloon. Deze uitkering komt de UT toe. Jouw salaris wordt tijdens het aanvullend geboorteverlof voor 100% doorbetaald. Dit is geregeld in de verlofregeling van de UT.

  Om in aanmerking te komen voor het aanvullend geboorteverlof moet je eerst het geboorteverlof hebben opgenomen.

  De totale duur van het aanvullend geboorteverlof bedraagt 5 keer je arbeidsduur per week. Het totaal aantal uren dat overeenkomt met je keuze kun je vervolgens spreiden, zolang het is opgenomen binnen 6 maanden na de geboorte van je kind.

  Gelijk geboorteverlof voor alle gezinnen

  Heb je een pasgeboren kind opgenomen in je gezin of huishouden, maar kom je niet in aanmerking voor (aanvullend) geboorteverlof, dan kun je in aanmerking komen voor gelijk geboorteverlof. Dit kan bijvoorbeeld een gezin met twee vaders zijn of een gezin waarbij meer dan twee ouders voor het kind zorgen.

  Je komt in aanmerking voor het gelijk geboorteverlof in de volgende situaties:

  • Het kind is binnen 6 weken na de geboorte opgenomen in je gezin of huishouden;
  • je verhoudt je als ouder tot het kind;
  • degene die het kind gebaard heeft maakt geen onderdeel uit van je gezin of huishouden;
  • je komt niet in aanmerking voor andere wettelijke verlofvormen rondom ouderschap, zoals adoptie- of pleegzorgverlof.

  Het gelijk geboorteverlof bedraagt maximaal 6 keer de arbeidsduur per week en moet worden opgenomen binnen 26 weken na de datum waarop het kind is opgenomen in je gezin. Tijdens het verlof heb je recht op doorbetaling van de volledige bezoldiging en bouw je volledig verlof op.

  Wil je aanvullend of gelijk geboorteverlof opnemen, registreer dit dan, na afstemming met je leidinggevende, in Mijn Verlof/My Leave in MyHR via (Toekomstige) ouders/(Future) parents – Geboorte- en ouderschapsverlof/Birth & Parental Leave.

 • Educatief verlof

  Als medewerker van de UT kun je in aanmerking komen voor educatief verlof. Educatief verlof heeft tot doel jouw functioneren binnen de UT positief te beïnvloeden, dan wel jouw loopbaanperspectieven te verbeteren. Je kunt het verlof gebruiken voor het volgen van een opleiding of cursus, het uitwisselen of opfrissen van kennis of het opdoen van specialistische ervaring.

  Je komt alleen in aanmerking voor educatief verlof als je ten minste vijf jaar in dienst bent van de UT én op het moment van het verlof een vast dienstverband hebt. Na afloop van een periode van educatief verlof moet je opnieuw vijf jaar bij de UT werken om weer in aanmerking te komen voor educatief verlof.

  Je kunt maximaal drie maanden aaneengesloten educatief verlof opnemen voor je volledige arbeidsduur. Het is ook mogelijk om het educatief verlof op te nemen voor een deel van de arbeidsduur. Zo kun je het verlof over een langere periode uitspreiden. De faculteit of dienst moet hier wel mee instemmen.

  Gedurende het educatief verlof betaalt de UT jouw salaris door. De faculteit of dienst kan je bovendien een tegemoetkoming geven in koste die samenhangen met het verlof. Denk hierbij aan opleidingskosten of reis- en verblijfkosten.

  Je vraagt educatief verlof uiterlijk drie maanden van tevoren aan bij de faculteit of dienst. Bij de aanvraag overleg je een educatief plan dat jij opstelt in overleg met jouw leidinggevende. In dit plan geef je aan hoe je het educatief verlof wilt invullen, welke kosten hiermee zijn gemoeid en wat de relatie is met jouw werk bij de UT. Tevens overleg je een begroting. Het plan behoeft de goedkeuring van de faculteit of dienst.

  Hier vind je informatie over de regeling eduatief verlof. Ga je voor je educatief verlof voor langere tijd naar het buitenland, kijk dan op de pagina 'working abroad'.

 • Calamiteitenverlof

  Bij calamiteiten kun je in aanmerking komen voor extra verlof. Een calamiteit is een onvoorziene omstandigheid of een zeer bijzondere gebeurtenis in je persoonlijke leven die direct jouw aandacht vraagt. Hierdoor kun je korte tijd niet werken. Denk bijvoorbeeld aan een waterleiding die gesprongen is, een ziek kind dat van school moet worden gehaald, een (spoedeisend) doktersbezoek dat alleen onder werktijd kan plaats vinden of het overlijden van een direct familielid. Het verlof duurt zo lang als redelijk en billijk geacht mag worden om de eerste problemen op te lossen. In de regel is dat enkele uren tot maximaal 2 dagen. Je informeert je leidinggevende zo spoedig mogelijk over de calamiteit en geeft aan hoe lang het naar verwachting gaat duren. Je vraagt het calamiteitenverlof achteraf aan via de Leave Portal in MyHR/Afas via Special Leave.

 • Familiegebeurtenissen

  In bepaalde situaties heb je recht op extra verlof. Je moet dit verlof zo mogelijk uiterlijk 24 uur van tevoren aanvragen in de Leave Portal van MyHR/Afas via Special Leave.

  Gebeurtenis

  Extra verlof

  jouw huwelijk

  eenmaal je arbeidsduur per week

  huwelijk bloed- of aanverwanten 1e en 2e graad

  1 kalenderdag als de viering plaatsvindt op een dag waarop jij normaal werkt

  overlijden van jouw partner en overlijden bloed- of aanverwanten 1e graad

  de dag van het overlijden tot en met de dag van de begrafenis of crematie

  overlijden bloed- of aanverwanten 2e graad

  maximaal 2 aaneensluitende kalenderdagen

  overlijden bloed- of aanverwanten 3e en 4e graad

  de tijd die nodig is om de begrafenis of crematie bij te wonen, met een maximum van 1 kalenderdag

  overlijden van degene die samenwoont met een broer of zus van jouw partner

  maximaal 1 kalenderdag als de uitvaart plaatsvindt op een dag dat je normaal werkt

  Belast met de regeling  van de begrafenis en/of de nalatenschap van een bloed- of aanverwant in de 1e of de 2e graad

  maximaal 2 kalenderdagen

  jouw 25- en 40-jarige huwelijksjubileum

  1 kalenderdag als je het viert op een dag waarop jij normaal werkt

  25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van jouw (stief)ouders of de (stief)ouders van jouw partner

  1 kalenderdag als de viering plaatsvindt op een dag waarop jij normaal werkt

  Bij het overlijden van bloedverwanten en aanverwanten in de 2e graad is een maximum aantal verlofdagen aangegeven. In de praktijk kan dikwijls volstaan kan worden met minder verlof.

  Voor het regelen van de uitvaart en/of de afwikkeling van de nalatenschap van een bloed- of aanverwant in de 1e en 2e graad, is er aanspraak op twee extra verlofdagen. Dit verlof is aanvullend op het verlof dat wordt verleend in het kader van het overlijden van bloed- of aanverwant in de 1e of 2e graad.

  Graden bloedverwantschap en aanverwantschap

  Uit onderstaand overzicht kun je de graad van bloedverwantschap of aanverwantschap aflezen die de UT hanteert voor verlof bij familiegebeurtenissen.

  Bloedverwantschap

  Aanverwantschap

  Graad

  - ouder medewerker

  - kind medewerker

  - ouder partner

  - kind partner

  1e graad

  - grootouder medewerker

  - kleinkind medewerker

  - broer en zus medewerker

  - grootouder partner

  - kleinkind partner

  - broer en zus partner

  2e graad

  - overgrootouder medewerker 
  - achterkleinkind medewerker
  - neef en nicht medewerker 
  (kind van broer of zus)
  - oom en tante medewerker 
  (broer of zus van ouders)

  - overgrootouder partner 
  - achterkleinkind partner
  - neef en nicht partner 
  (kind van broer of zus)
  - oom en tante partner 
  (broer of zus van ouders).

  3e graad

  - betovergrootouder medewerker
  - achterneef en achternicht medewerker
  (kleinkind van broer of zus)
  - neef en nicht medewerker
  (kind van broer of zus ouders)
  - oudoom en oudtante medewerker
  (oom of tante van ouders)

  - betovergrootouder partner
  - achterneef en achternicht partner
  (kleinkind van broer of zus)
  - neef en nicht partner
  (kind van broer of zus ouders)
  - oudoom en oudtante partner
  (oom of tante van ouders)

  4e graad

 • Zorgverlof

  Je faculteit of dienst kan zorgverlof verlenen voor de noodzakelijke verzorging in verband met ziekte van een naast familielid. Kijk voor meer informatie in de verlofregeling Universiteit Twente, artikel 12.

 • Vakantieverlof

  Opbouw vakantie-uren

  Bij een volledig dienstverband bouw je jaarlijks 232 uren vakantie-uren op. Deze aanspraak is opgebouwd uit 152 wettelijke vakantie-uren en 80 bovenwettelijke vakantie-uren. Werk je in deeltijd, dan bouw je vakantieverlof op naar rato.

  Treed je in de loop van een kalenderjaar in dienst, dan heb je recht op een evenredig aantal uren vakantie-uren. Een evenredige aanpassing vindt ook plaats als de omvang van je dienstverband verandert.

  Compensatie-uren

  Heb je een volledig dienstverband dan werk je standaard 40 uren per week. Omdat de arbeidsduur formeel slechts 38 uren per week bedraagt, werk je feitelijk elke week 2 uren teveel. Ter compensatie ontvang je op jaarbasis 96 compensatie-uren. De compensatie-uren komen aan het einde van het kalenderjaar te vervallen. Deze uren kun je niet meenemen naar het nieuwe kalenderjaar.

  VERPLICHTE VERLOFDAGEN

  Elk jaar wijst het College van Bestuur maximaal 7 dagen aan voor een collectieve sluiting (brugdagen). Meestal zijn dit de vrijdag na Hemelvaart en de dagen tussen Kerst en de jaarwisseling. Tijdens een collectieve sluiting neem je verplicht verlof op. Het aantal uren dat je op de aangewezen dagen volgens je arbeidspatroon gewerkt zou hebben, wordt automatisch van je verloftegoed afgeschreven. Voor de data van de brugdagen bekijk de pagina Arbeidsduur, werktijden en werkdagen

  Opname  van vakantie

  Als je vakantie wilt opnemen, dan vraag je dit aan via de Leave Portal in MyHR/Afas.

  In de regel keurt je faculteit of dienst de vakantie-aanvraag goed. Alleen als het belang van de organisatie dit noodzakelijk maakt, kan de faculteit of dienst besluiten dat je de vakantie niet op het gewenste tijdstip kunt opnemen.

  Je neemt de vakantie- en compensatie-uren in principe op in het kalenderjaar waarin je ze opbouwt. Denk je dat je in een kalenderjaar niet alle dat jaar opgebouwde uren op gaat nemen? Maak dan tijdig afspraken met je leidinggevende over reductie van het restant. Bijvoorbeeld over het inplannen van een vakantieperiode, het inzetten van uren in het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden of een tijdelijke vermindering van het aantal uren dat je per week werkt. Als je op 1 juli van een kalenderjaar nog geen afspraken hebt gemaakt, dan kan de faculteit of dienst in overleg met jou een periode van vakantie vaststellen van maximaal vier weken.

  Vakantie-uren meenemen naar volgend kalenderjaar

  Vakantie-uren die je aan het einde van het kalenderjaar niet hebt opgenomen, mag je meenemen naar het volgende kalenderjaar. De wettelijke vakantie-uren vervallen op 1 juli van dit volgende kalenderjaar. De bovenwettelijke vakantie-uren vervallen vijf jaar na het kalenderjaar waarin je ze hebt opgebouwd.

  Ziekte en verlof

  Ben je langere tijd ziek? Dan bouw je net zoveel vakantie-uren op als een niet zieke collega. Hierbij geldt een uitzondering voor de compensatie-uren die je extra opbouwt of juist inlevert in het kader van de flexibele werkduur. De opbouw of korting van die uren stopt na 6 maanden ziekte.

  Tijdens ziekte blijf je gewoon vakantie opnemen als je hiertoe in staat bent. Dit is meestal het geval. Ben je opgenomen in een zorginstelling, ben je bedlegerig of ben je voor het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven niet meer zelfredzaam? In deze situaties hoef je geen vakantie op te nemen.

  Ook tijdens ziekte vraag je vakantie aan via de Leave Portal in MyHR/Afas. Het aantal uren dat je opneemt is gelijk aan het aantal uren dat je zou moeten werken als je niet ziek zou zijn.

  Ontslag en vakantie-uren

  Als je op de ontslagdatum nog vakantie-uren over hebt en je hebt geen gelegenheid gehad om deze uren op te nemen, dan worden deze uren uitbetaald. Compensatie-uren die nog openstaan worden bij einde dienstverband niet uitbetaald.

 • Wettelijke verplichtingen

  Je kunt verlof krijgen om kiesrecht uit te oefenen en aan andere wettelijke verplichtingen te voldoen, echter alleen als dit in jouw vrije tijd niet mogelijk is.

 • Zwangerschapsverlof

  Als je in verwachting bent, dan heb je voorafgaand aan de bevalling recht op zwangerschapsverlof. Na de bevalling heb je recht op bevallingsverlof.

  Verklaring

  Om voor zwangerschaps- en bevallingsverlof in aanmerking te komen, moet je tijdig een verklaring van de behandelend arts of verloskundige hebben, met daarin de vermoedelijke bevallingsdatum. Deze verklaring voeg je toe aan je aanvraag voor het zwangerschaps- en bevallingsverlof via de Leave Portal in MyHR/Afas. Hier moet je tevens aangeven wanneer je het zwangerschapsverlof wilt laten ingaan.

  Duur van het verlof

  De ingangsdatum van het zwangerschapsverlof ligt minimaal vier en maximaal zes weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum. Het zwangerschapsverlof duurt tot en met de dag van de bevalling. Op de dag na de bevalling gaat het bevallingsverlof in. Het bevallingsverlof duurt minstens 10 weken. Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof samen bedragen altijd minimaal 16 weken. Als de bevalling ná de vermoedelijke bevallingsdatum plaatsvindt, dan is de totale periode langer dan 16 weken.

  Langer verlof bij meerling

  Wanneer je een tweeling of meer kinderen verwacht, kun je 8 tot 10 weken voordat je bent uitgerekend met verlof. Je hebt recht op minimaal 20 weken voor je totale zwangerschaps- en bevallingsverlof. Na de bevalling heb je recht op minimaal 10 weken bevallingsverlof. Hoelang je totale verlof duurt hangt van je bevallingsdatum af. Beval je bijvoorbeeld eerder dan de uitgerekende datum? Dan is je zwangerschapsverlof korter. De gemiste dagen van je zwangerschapsverlof worden dan opgeteld bij het bevallingsverlof. 

  Ziekenhuisverblijf baby

  Als de baby tijdens het bevallingsverlof langere tijd in het ziekenhuis verblijft, wordt het bevallingsverlof verlengd met het aantal opnamedagen, te rekenen vanaf de achtste dag van de opname tot en met de laatste dag van het oorspronkelijke bevallingsverlof. De verlenging bedraagt maximaal 10 weken.

  Flexibel opnemen

  Je mag de laatste periode van het bevallingsverlof flexibel opnemen. Dit gaat om het verlof dat overblijft vanaf 6 weken na de datum van de bevalling. Dit deel van het bevallingsverlof kun je gespreid opnemen in een periode van maximaal 30 weken. Je doet dit in overleg met jouw leidinggevende. De aanvraag voor flexibele opname van het bevallingsverlof dien je uiterlijk 3 weken na de bevallingsdatum in bij jouw faculteit of dienst.

  Overlijden moeder

  Als de moeder overlijdt tijdens het bevallingsverlof, dan kan haar partner het resterende verlof overnemen. Het gaat dan om verlof voor de periode tot 10 weken na de bevalling. De partner neemt dit verlof op bij de eigen werkgever en heeft tijdens het verlof recht op loondoorbetaling. De partner krijgt dit verlof ook als de moeder geen recht had op bevallingsverlof, bijvoorbeeld omdat zij niet werkte of zelfstandige was.

 • Ouderschapsverlof

  Algemeen

  Op grond van de Wet arbeid en zorg heb je recht op ouderschapsverlof als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • je staat in familierechtelijke betrekking tot een kind of woont op hetzelfde adres als het kind waarvoor je ouderschapsverlof opneemt en hebt duurzaam de verzorging en opvoeding van dat kind op je genomen;
  • het kind waarvoor je het verlof opneemt heeft de leeftijd van 8 jaar nog niet bereikt;
  • je hebt nog geen 26 weken ouderschapsverlof opgenomen voor het desbetreffende kind bij de huidige of een eerdere werkgever.

  Per kind bedraagt het ouderschapsverlof maximaal 26 keer de wekelijkse arbeidsduur.

  Beide ouders hebben afzonderlijk recht op ouderschapsverlof voor hetzelfde kind. Het recht op ouderschapsverlof geldt ook voor adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen die bij je wonen (dit moet blijken uit de gemeentelijke basisadministratie) en voor wie jij duurzaam de verzorging en opvoeding op je hebt genomen.

  In geval van een meerling, of als je door adoptie de verzorging en opvoeding van meer dan één kind op je genomen hebt met ingang van hetzelfde tijdstip, heb je voor ieder van die kinderen recht op ouderschapsverlof en gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Voor pleeg- en stiefkinderen bestaat er in die situatie slechts eenmaal recht op verlof.  

  Sinds 2 augustus 2022 kent de Wet arbeid en zorg een gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof van maximaal 9 maal de wekelijkse arbeidsduur totdat het kind de leeftijd van 1 jaar bereikt. Voor ouders van geadopteerde of pleegkinderen geldt dit recht gedurende het eerste jaar van de feitelijke opneming ter adoptie/als pleegkind (mits het kind jonger dan acht jaar is). Nadat 9 maal de wekelijkse arbeidsduur aan doorbetaald ouderschapsverlof is opgenomen en/of het kind de leeftijd van 1 jaar bereikt heeft, is het wettelijk ouderschapsverlof onbetaald verlof.

  Bij opname van ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind heb je recht op een uitkering op grond van de Wet arbeid en zorg. Deze bedraagt 70% van je salaris tot aan het maximum zoals dat geldt voor de socialeverzekeringswetten. Deze uitkering valt toe aan je werkgever. Je bent verplicht mee te werken aan het aanvragen bij UWV van deze uitkering.

  Aanvullende regeling cao Nederlandse Universiteiten

  De cao-NU hanteert dezelfde criteria om in aanmerking te komen voor ouderschapsverlof als de wet Arbeid en Zorg. 

  Als medewerker op wie de cao-NU van toepassing is ontvang je zo lang het kind waarvoor je ouderschapsverlof aanvraagt de leeftijd van 1 jaar nog niet heeft bereikt, gedurende maximaal 13 keer (in plaats van 9 keer) de arbeidsduur per week 70% van je gebruikelijke salaris over de uren waarvoor je ouderschapsverlof hebt. Als het kind de leeftijd van 1 jaar bereikt heeft en nog niet 13 keer de wekelijkse arbeidsduur is opgenomen, ontvang je voor het resterende deel 62,5% van je salaris over de ouderschapsverlofuren. De pensioenopbouw bij ABP loopt door en de universiteit blijft bijdragen aan je pensioenpremie. Over gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof bouw je alleen wettelijke vakantie-uren op.

  In aansluiting op het gedeeltelijk doorbetaalde ouderschapsverlof kun je vervolgens nog maximaal 13 keer de wekelijkse arbeidsduur aan onbetaald ouderschapsverlof opnemen. Je ontvangt dan over de uren waarvoor je ouderschapsverlof opneemt geen salaris en je bouwt daarover geen vakantieverlof op. Je pensioenopbouw loopt wel door, maar de pensioenpremie over de verlofuren wordt volledig (werkgevers- en werknemersdeel) aan jou doorberekend. Voor zover mogelijk verrekent de salarisadministratie deze premie direct met jouw salaris. Als dit niet kan, bijvoorbeeld omdat je voor de volle omvang van je dienstverband onbetaald ouderschapsverlof hebt opgenomen, ontvang je een factuur.

  Eerder opgenomen doorbetaald of onbetaald (ook bij een andere werkgever) ouderschapsverlof voor hetzelfde kind komt in mindering op het tegoed. Als je uit dienst treedt voordat het volledige ouderschapsverloftegoed is opgenomen, mag je het restant bij een volgende werkgever opnemen. Kijk voor meer informatie over ouderschapsverlof in de cao hoofdstuk 4, paragraaf 4.

  Aanvragen ouderschapsverlof

  Je moet het voornemen om ouderschapsverlof op te nemen uiterlijk twee maanden voor aanvang schriftelijk melden met vermelding van de periode waarin je ouderschapsverlof wil genieten, het aantal uren per week en de spreiding van de verlofuren over de week. We adviseren je de wens om ouderschapsverlof op te nemen met je direct-leidinggevende te bespreken, voordat je het aanvraagt via de Leave Portal in MyHR.

 • Feestdagen

  Als medewerker van de Universiteit Twente heb je verlof op Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, tweede paasdag, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, tweede pinksterdag, eerste kerstdag en tweede kerstdag. Op jouw verzoek kan de faculteit of dienst je verlof verlenen op andere religieuze feestdagen.

  Tevens is het vanaf 2024 mogelijk om Goede Vrijdag in te ruilen voor een andere religieuze, nationale, regionale of lokale feest- of gedenkdag. Kijk voor de voorwaarden op:

  Op feestdagen en verplichte verlofdagen is de UT gesloten en hoef je in beginsel niet te werken.

  Het is mogelijk dat je in het belang van de UT tijdens een feestdag of collectieve sluiting wel moet werken. In dat geval ontvang je op een ander tijdstip verlof ter compensatie van de gewerkte uren. Mogelijk heb je daarnaast recht op een toelage voor arbeid op ongebruikelijke tijden (TOD)

 • Verhuizing

  Als je vanwege indiensttreding bij de Universiteit Twente of overplaatsing naar een andere standplaats gaat verhuizen, krijg je hiervoor twee dagen verlof. Hangt je verhuizing samen met overplaatsing naar een andere standplaats, dan krijgt je bovendien maximaal twee dagen verlof voor het zoeken naar een andere woning.

 • Sabbatical verlof

  Het is mogelijk om buitengewoon verlof van lange duur ten behoeve van wetenschappelijke doeleinden (sabbatical leave) aan te vragen. De faculteit of eenheid kan dit verlof verlenen voor de duur van maximaal 12 maanden, met geheel, gedeeltelijk of zonder behoud van salaris. De leidinggevende en medewerker maken afspraken over over de invulling en opname van het verlof, de bezoldiging tijdens het verlof, de betaling van de pensioenpremie en opbouw en opname van compensatie- en vakantie- uren.

  Ga je voor langere tijd naar het buitenland voor je sabbatical leave lees dan informatie over werken in het buitenland.

 • Studieverlof

  Als je een studie of opleiding volgt in opdracht van jouw faculteit of dienst, dan krijg je verlof met behoud van salaris voor het volgen van lessen en het deelnemen aan tentamens en examens e.d., tenzij het verlof het belang van de faculteit of dienst schaadt. Daarnaast krijg je extra studieverlof ter voorbereiding van een tentamen of examen.

  Ook voor een studie die je op eigen initiatief volgt, kan jouw faculteit of dienst je verlof met behoud van salaris verlenen. Overleg met je leidinggevende of dat het geval is voor je een aanvraag indient bij de beheerder van de faculteit of dienst waar je werkt.

  Daarnaast heb je als medewerker recht op ten minste twee (vanaf 2024: drie) ontwikkelingsdagen per jaar om in te zetten voor ontwikkeling en scholing in het kader van Erkennen en Waarderen en/of duurzame inzetbaarheid.

  Zie voor verdere informatie de Regeling Opleidingen Universiteit Twente.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met HR Services, tel 053 489 8011.

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...