Arbeidsduur, werktijden en werkdagen

Language:
NL

Werkuren en dagen

In je arbeidsovereenkomst is vastgelegd voor hoeveel uren per week je formeel in dienst bent van de UT. Dit noemen we de formele arbeidsduur. Bij een voltijds dienstverband bedraagt de formele arbeidsduur 38 uren per week.

Met je leidinggevende maak je afspraken over de dagen en de tijden waarop je werkt. Deze afspraken leg je vast in myHR/AFAS onder 'Change Timetable / working pattern'. De hierin vastgelegde werktijden vormen de basis voor verschillende digitale registratiesystemen zoals de verlofregistratie, de verzuimregistratie en de urenregistratie. Voor een correcte werking van deze systemen is het van groot belang dat de gegevens die zijn vastgelegd in de webapplicatie myHR/AFAS actueel zijn.

 • Arbeidsduur

  VOLTIJDS DIENSTVERBAND

  In de cao Nederlandse Universiteiten is de formele arbeidsduur in een voltijds dienstverband vastgesteld op 38 uren per week. Bij de UT werk je echter standaard 40 uren per week: 5 dagen van 8 uren. Hierdoor werk je wekelijks 2 uren te veel. Deze uren krijg je op jaarbasis gecompenseerd met 96 compensatie-uren.

  In het kader van de flexibele werkduur kun je bij een voltijds dienstverband ook kiezen voor een werkweek van 38 of 36 uren. Zie voor meer informatie het onderstaande kopje 'flexibele werkduur'.

  DEELTIJDS DIENSTVERBAND

  Bij een deeltijds dienstverband bedraagt de formele arbeidsduur minder dan 38 uren per week. Een deeltijds dienstverband wordt bij de UT altijd aangegaan voor hele uren. De flexibele werkduur is niet van toepassing: werk je in deeltijd, dan is je feitelijke arbeidsuur gelijk aan je formele arbeidsduur.

  AANPASSING ARBEIDSDUUR

  Nadat je ten minste één jaar bij de UT in dienst bent, kun je een verzoek indienen tot aanpassing (vermindering of uitbreiding) van je formele arbeidsduur. Dit verzoek moet voldoen aan artikel 2 van de Wet aanpassing arbeidsduur. De faculteit of dienst honoreert het verzoek, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dit aantoonbaar in de weg staan. 

  ARBEIDSDUUR EN BIJZONDERE VORMEN VAN VERLOF

  Ga je (tijdelijk) minder werken in het kader van ouderschapsverloflevensloopverlof of een seniorenregeling, dan heeft dit geen invloed op je formele arbeidsduur. Omdat je tijdens de verlofperiode feitelijk geen 40 uren per week werkt, is de flexibele werkduur in deze periode meestal niet van toepassing.

 • Flexiblele werkduur

  Heb je een voltijds dienstverband, dan kun je gebruik maken van de flexibele werkduur. Bij een deeltijd dienstverband is dit niet mogelijk. 

  Standaard werk je bij een voltijds dienstverband 40 uren per week: 5 dagen van 8 uren. Omdat de arbeidsduur formeel slechts 38 uren per week bedraagt, werk je feitelijk elke week 2 uren teveel. Ter compensatie ontvang je op jaarbasis 96 compensatie-uren. Wil je deze 96 uren flexibel inzetten, dan kun je dit kenbaar maken via het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Je hebt daarbij twee mogelijkheden:

  1. Je kiest voor een werkweek van 38 uren. Uiteraard krijg je de 96 compensatie-uren dan niet. Met je leidinggevende maak je afspraken over de invulling van de flexibele werkduur. Je spreekt bijvoorbeeld af dat je elke vrijdag tot 15.15 uur werkt in plaats van tot 17.15 uur. 
  2. Je kiest voor een werkweek van 36 uren. In dit geval krijg je de 96 compensatie-uren niet en lever je daarnaast op jaarbasis nog 96 vakantie-uren in. Met je leidinggevende maak je afspraken over de invulling van de flexibele werkduur. Je spreekt bijvoorbeeld af dat je elke vrijdag tot 12.30 uur werkt in plaats van tot 17.15 uur.
   NB. Het is niet mogelijk om 4x9 uur te werken. Deze modaliteit is binnen de UT niet toegestaan. De arbeidsduur per werkdag bedraagt maximaal 8 uren.

  Als je via het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden hebt gekozen voor een werkweek van 38 of 36 uren, dan geldt deze keuze voor één jaar. Je moet je keuze voor de flexibele werkduur elk kalenderjaar, aan het begin van het jaar,  opnieuw vastleggen in het keuzemodel.

 • Feest en verlofdagen (incl. brugdagen)

  Op feestdagen en verplichte verlofdagen is de UT gesloten en hoef je in beginsel niet te werken. 
  Het is mogelijk dat je in het belang van de UT tijdens een feestdag of collectieve sluiting wel moet werken. In dat geval ontvang je op een ander tijdstip verlof ter compensatie van de gewerkte uren. Mogelijk heb je daarnaast recht op een toelage voor arbeid op ongebruikelijke tijden (TOD).

  FEESTDAGEN

  Als feestdagen gelden: Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag, Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide Kerstdagen, Koningsdag en Bevrijdingsdag. Deze feestdagen komen niet ten laste van je verloftegoed. 

  VERPLICHTE VERLOFDAGEN

  Elk jaar wijst het College van Bestuur maximaal 7 dagen aan voor een collectieve sluiting (brugdagen). Meestal zijn dit de vrijdag na Hemelvaart en de dagen tussen Kerst en de jaarwisseling. Tijdens een collectieve sluiting neem je verplicht verlof op. Het aantal uren dat je op de aangewezen dagen volgens je arbeidspatroon gewerkt zou hebben, wordt automatisch van je verloftegoed afgeschreven. Wanneer je tijdens een collectieve sluiting ziek bent, vervallen de hiermee gemoeide verlofuren.

  BRUGDAGEN 2022 T/M 2023

  Collectieve sluiting 2022

  • Vrijdag 27 mei 2022 (Hemelvaartsdag valt op donderdag 26 mei)
  • Dinsdag 27 december 
  • Woensdag 28 december 
  • Donderdag 29 december 
  • Vrijdag 30 december 

  Collectieve sluiting 2023

  • Vrijdag 19 mei (Hemelvaartsdag valt op donderdag 18 mei)
  • Woensdag 27 december
  • Donderdag 28 december
  • Vrijdag 29 december
 • Werktijden

  standaard WERKTIJDEN

  Standaard is de dagelijkse werktijd bij de UT maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur en van 13:15 tot 17:15 uur. In overleg met je leidinggevende kun je andere werktijden afspreken. Je moet dan wel aanwezig zijn tussen 9:00 en 12:00 uur en tussen 14:00 en 16:00 uur (bloktijden) en je werktijden moeten liggen tussen 7:30 en 18:00 uur. Verder moet je na 5½ uur werken een half uur pauze nemen. Je mag deze verplichte pauze eventueel splitsten in twee pauzes van elk een kwartier. De verplichte pauze telt niet mee als werktijd.

  AFWIJKENDE werktijden

  Als de functie dit vereist, kan de faculteit of dienst afwijkende werktijden vaststellen. Dit geldt bijvoorbeeld voor medewerkers van de catering en de beveiliging. 

  Ben je werkzaam op afwijkende werktijden en geldt voor jou een lagere salarisschaal dan schaal 11, dan heb je mogelijk recht op een toelage voor arbeid op ongebruikelijke tijden (TOD).

My favorites

About my favorites
Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...