Zie Verlof

Vakantieverlof

Opbouw verlof

Bij een volledig dienstverband bouw je jaarlijks 232 uren vakantieverlof op. Werk je in deeltijd, dan bouw je vakantieverlof op naar rato.

Medewerkers die op 31 december 2012 recht hadden op leeftijdsverlof, behouden dit recht tot 1 januari 2018. Het aantal leeftijdsuren is bevroren op het niveau van 2012. Medewerkers die op of na 1 januari 2013 in dienst zijn getreden, hebben geen recht op leeftijdsverlof.

Treed je in de loop van een kalenderjaar in dienst, dan heb je recht op een evenredig aantal uren vakantieverlof. Een evenredige aanpassing vindt ook plaats als de omvang van je dienstverband verandert.

Opname verlof

Als je verlof wilt opnemen, dan vraag je dit aan via de webapplicatie Verlofaanvraag. Je vindt deze webapplicatie onder “Mijn UT Applicaties”.

In de regel keurt je faculteit of dienst de verlofaanvraag goed. Alleen als het belang van de organisatie dit noodzakelijk maakt, kan de faculteit of dienst besluiten dat je het verlof niet op het gewenste tijdstip kunt opnemen.

Je neemt verlofuren in principe op in het kalenderjaar waarin je ze opbouwt. Denk je dat je in een kalenderjaar niet alle dat jaar opgebouwde uren op gaat nemen? Maak dan tijdig afspraken met je leidinggevende over reductie van het restant. Bijvoorbeeld over het inplannen van een verlofperiode, het inzetten van uren in het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden of een tijdelijke vermindering van het aantal uren dat je per week werkt. Als je op 1 juli van een kalenderjaar nog geen afspraken hebt gemaakt, dan kan de faculteit of dienst voor jou een periode van vakantie vaststellen van maximaal vier weken. Verlofuren die je aan het einde van het kalenderjaar niet hebt opgenomen, mag je meenemen naar het volgende kalenderjaar. Deze verlofuren vervallen als je ze voor het einde van dit volgende kalenderjaar niet hebt opgenomen.

Ziekte en verlof

Ben je langere tijd ziek? Dan bouw je net zoveel verlof op als een niet zieke collega. Hierbij geldt een uitzondering voor de verlofuren die je extra opbouwt of juist inlevert in het kader van de flexibele werkduur. De opbouw of korting van die uren stopt na 6 maanden ziekte.

Tijdens ziekte blijf je gewoon verlof opnemen als je hiertoe in staat bent. Dit is meestal het geval. Ben je opgenomen in een zorginstelling, ben je bedlegerig of ben je voor het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven niet meer zelfredzaam? In deze situaties hoef je geen verlof op te nemen.

Ook tijdens ziekte vraag je verlof aan in de webapplicatie Verlofaanvraag. Het aantal uren dat je opneemt is gelijk aan het aantal uren dat je zou moeten werken als je niet ziek zou zijn.

Ontslag en vakantieverlof

Als je op de ontslagdatum nog vakantieverlof over hebt, dan worden deze uren uitbetaald. Bij een volledig dienstverband betaalt de UT bij ontslag maximaal 120 verlofuren uit. Voor deeltijders geldt een maximum naar rato van de omvang van het dienstverband op de datum van ontslag.