Zie Verlof

Vakantieverlof

Opbouw vakantie-uren

Bij een volledig dienstverband bouw je jaarlijks 232 uren vakantie-uren op. Deze aanspraak is opgebouwd uit 152 wettelijke vakantie-uren en 80 bovenwettelijke vakantie-uren. Werk je in deeltijd, dan bouw je vakantieverlof op naar rato.

Treed je in de loop van een kalenderjaar in dienst, dan heb je recht op een evenredig aantal uren vakantie-uren. Een evenredige aanpassing vindt ook plaats als de omvang van je dienstverband verandert.

Compensatie-uren

Heb je een volledig dienstverband dan werk je standaard 40 uren per week. Omdat de arbeidsduur formeel slechts 38 uren per week bedraagt, werk je feitelijk elke week 2 uren teveel. Ter compensatie ontvang je op jaarbasis 96 compensatie-uren. De compensatie-uren komen aan het einde van het kalenderjaar te vervallen. Deze uren kun je niet meenemen naar het nieuwe kalenderjaar.

Opname  van vakantie

Als je vakantie wilt opnemen, dan vraag je dit aan via de Leave Portal in MyHR/Afas.

In de regel keurt je faculteit of dienst de vakantie-aanvraag goed. Alleen als het belang van de organisatie dit noodzakelijk maakt, kan de faculteit of dienst besluiten dat je de vakantie niet op het gewenste tijdstip kunt opnemen.

Je neemt de vakantie- en compensatie-uren in principe op in het kalenderjaar waarin je ze opbouwt. Denk je dat je in een kalenderjaar niet alle dat jaar opgebouwde uren op gaat nemen? Maak dan tijdig afspraken met je leidinggevende over reductie van het restant. Bijvoorbeeld over het inplannen van een vakantieperiode, het inzetten van uren in het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden of een tijdelijke vermindering van het aantal uren dat je per week werkt. Als je op 1 juli van een kalenderjaar nog geen afspraken hebt gemaakt, dan kan de faculteit of dienst in overleg met jou een periode van vakantie vaststellen van maximaal vier weken.

Vakantie-uren meenemen naar volgend kalenderjaar

Vakantie-uren die je aan het einde van het kalenderjaar niet hebt opgenomen, mag je meenemen naar het volgende kalenderjaar. De wettelijke vakantie-uren vervallen op 1 juli van dit volgende kalenderjaar. De bovenwettelijke vakantie-uren vervallen vijf jaar na het kalenderjaar waarin je ze hebt opgebouwd.

Ziekte en verlof

Ben je langere tijd ziek? Dan bouw je net zoveel vakantie-uren op als een niet zieke collega. Hierbij geldt een uitzondering voor de compensatie-uren die je extra opbouwt of juist inlevert in het kader van de flexibele werkduur. De opbouw of korting van die uren stopt na 6 maanden ziekte.

Tijdens ziekte blijf je gewoon vakantie opnemen als je hiertoe in staat bent. Dit is meestal het geval. Ben je opgenomen in een zorginstelling, ben je bedlegerig of ben je voor het uitvoeren van activiteiten in het dagelijks leven niet meer zelfredzaam? In deze situaties hoef je geen vakantie op te nemen.

Ook tijdens ziekte vraag je vakantie aan via de Leave Portal in MyHR/Afas. Het aantal uren dat je opneemt is gelijk aan het aantal uren dat je zou moeten werken als je niet ziek zou zijn.

Ontslag en vakantie-uren

Als je op de ontslagdatum nog vakantie-uren over hebt en je hebt geen gelegenheid gehad om deze uren op te nemen, dan worden deze uren uitbetaald.

Compensatie-uren die nog openstaan worden bij einde dienstverband niet uitbetaald.