De opbouw en opname van het reguliere (vakantie)verlof is geregeld in de cao NU. De cao bevat daarnaast bepalingen over verlof op feestdagen en een aantal bijzondere vormen van verlof die hun basis vinden in de Wet arbeid en zorg. Dit betreft onder meer zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof en calamiteitenverlof.

In de Verlofregeling Universiteit Twente is vastgelegd op welke wijze de UT uitvoering geeft aan de verlofbepalingen uit de CAO- NU. Voor educatief verlof en studieverlof kent de UT een aparte regeling.

Verlof vraag je aan via de Leave Portal in MyHR/Afas.