De opbouw en opname van het reguliere (vakantie)verlof is geregeld in de cao NU. De cao bevat daarnaast bepalingen over verlof op feestdagen en een aantal bijzondere vormen van verlof die hun basis vinden in de Wet arbeid en zorg. Dit betreft onder meer zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptieverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof en calamiteitenverlof.

In de Verlofregeling Universiteit Twente is vastgelegd op welke wijze de UT uitvoering geeft aan de verlofbepalingen uit de CAO- NU. Voor educatief verlof en studieverlof kent de UT een aparte regeling.

Vakantieverlof, calamiteitenverlof en verlof bij familiegebeurtenissen of verhuizing vraag je digitaal aan in de webapplicatie Verlofaanvraag. Je vindt deze webapplicatie onder “Mijn apps” op de medewerkersportal.

Verlof bij familiegebeurtenissen of verhuizing registreer je in de webapplicatie als Buitengewoon verlof.

Voor het aanvragen van ouderschapsverlof kun je een formulier downloaden dat jij en jouw leidinggevende moeten ondertekenen. Dit formulier lever je in bij de afdeling Human Resources van de faculteit of dienst.

Alle overige vormen van verlof vraag je mondeling of schriftelijk aan bij jouw leidinggevende.