Je kunt in aanmerking komen voor een functioneringstoelage, als de faculteit of eenheid beslist dat jij jouw werkzaamheden ‘zeer goed of uitstekend’ verricht. Je moet dan wel het maximum van je salarisschaal hebben bereikt. Van zeer goed of uitstekend functioneren is sprake, als je in de volle breedte ver boven de gestelde eisen functioneert en aantoonbaar excellente resultaten behaalt.

De toelage bedraagt ten hoogste 15% van jouw salaris.

De functioneringstoelage kan (in beginsel) voor maximaal één jaar worden toegekend, maar kan worden verlengd als naar de mening van de faculteit of eenheid nog steeds sprake is van zeer goede of uitstekende vervulling van je functie. Andersom kan de faculteit of dienst ook besluiten de functioneringstoelage tussentijds te beëindigen, als geen sprake meer is van zeer goed of uitstekend functioneren.

Als je gedurende de periode dat je een functioneringstoelage ontvangt in een hogere salarisschaal wordt geplaatst, komt de functioneringstoelage daarmee automatisch te vervallen.

Artikel 4 Toelageregeling Universiteit Twente