HomeNieuws & eventsCorporate mededelingenUniversiteit Twente kijkt naar invoering tweetalige bacheloropleidingen
Impressie van de Open Dagen

Universiteit Twente kijkt naar invoering tweetalige bacheloropleidingen

Universiteit Twente is voornemens om tweetalige bacheloropleidingen aan te bieden. Studenten kunnen dan kiezen tussen het volgen van een Nederlandstalige of Engelstalige track. De voornemens volgen uit de nationale discussie over internationalisering van het hoger onderwijs, waarin aandacht wordt gevraagd voor toegankelijkheid van het onderwijs en behoud van een gezonde balans tussen Nederlandse en internationale studenten..

Wet Internationalisering in Balans

Minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bereidt op dit moment de Wet Internationalisering in Balans voor. Deze wet richt zich alleen op het bacheloronderwijs en moet “zorgen voor een balans tussen voordelen en nadelen van internationalisering in het hoger onderwijs.” De concept-wet wordt op dit moment getoetst door de Raad van State. Over ongeveer een maand wordt duidelijk wat er exact in de wet komt te staan. Dan gaat de wet ook naar de Tweede Kamer om erover te kunnen besluiten.

Vooruitlopend op die wet nemen universiteiten het initiatief om zelf met voorstellen te komen hoe zij om willen gaan met internationalisering. De UT wil dat onder meer doen door te onderzoeken in welke bestaande bacheloropleidingen een Nederlandstalige track kan worden ingevoerd, waarmee barrières worden weggenomen voor studenten die graag in het Nederlands willen studeren. Zo krijgen zij de mogelijkheid om een studie te volgen in de taal van hun keuze.

Tweetalige bacheloropleidingen

In de variant die nu wordt onderzocht maken studenten die een Nederlandstalige of Engelstalige track volgen, deel uit van dezelfde cohort. Zo stimuleren we dat ze in contact blijven komen met een diverse groep studenten.

In de Engelstalige track krijgen studenten het volledige onderwijsprogramma in het Engels aangeboden. In de Nederlandstalige track kunnen zij een substantieel deel van de tentamens en (individuele) opdrachten in het Nederlands doen.

De inschatting is dat dit voor ten minste twee-derde van de te behalen studiepunten (ECTS) geldt. Voor groepsopdrachten en projecten zullen we hier pragmatisch mee omgaan. Materiaal wordt waar mogelijk ook in het Nederlands aangeboden en studenten kunnen Nederlandstalige ondersteuning krijgen als zij dat nodig hebben.

In een Nederlandstalige track zal dus ook een deel van het onderwijs Engelstalig zijn. Op dit moment is dat ook de praktijk bij de Nederlandstalige opleidingen. Dit is niet alleen vanuit praktisch perspectief noodzakelijk, denk aan de beschikbaarheid van docenten en literatuur, maar is ook nodig om studenten goed voor te bereiden op een vervolg in het, veelal Engelstalig, masteronderwijs.

De bacheloropleidingen die nu in het Nederlands worden aangeboden blijven ongewijzigd en krijgen vooralsnog geen Engelstalige track.

Besluitvorming

Definitieve besluitvorming over de invoer van tweetalige bacheloropleidingen moet nog plaatsvinden. We vinden het belangrijk om dit in gezamenlijkheid voor alle opleidingen te doen. Zo werken we aan een eenduidige en uniforme aanpak en doen we recht aan de maatschappelijke signalen ten aanzien van meer aandacht voor toegankelijkheid en Nederlandse taalvaardigheid binnen het hoger onderwijs.

We onderzoeken op dit moment voor welke opleidingen het haalbaar en doelmatig is om een track in het Nederlands en in het Engels aan te bieden. In de loop van 2024 willen we daar duidelijkheid over hebben. In de verdere uitwerking speelt ook de inhoud van de Wet Internationalisering in Balans, die binnenkort in de Tweede Kamer behandeld wordt een rol.

Indien opleidingen kiezen voor de invoer van een Nederlandse track binnen een bestaande opleiding, zal dat mogelijk worden ingevoerd met ingang van het academisch jaar 2026-2027.

Gevolgen voor huidige studenten en staf

Wie nu aan een bacheloropleiding is begonnen en wie in het academisch jaar 2024-2025 of 2025-2026 met een bacheloropleiding aan de UT begint, zal gedurende de hele tijd studietijd de opleiding kunnen volgen in de taal waarin aan de studie begonnen is. Studenten zullen dus niet te maken krijgen met tussentijdse wijzigingen.

Internationale staf zal kunnen blijven doceren op de UT. De Engelstalige tracks binnen bachelors die we hebben, blijven bestaan. We vinden het enorm belangrijk dat onze studenten gebruik kunnen maken van de kennis en ervaringen van mensen van over de hele wereld. We hebben deze collega's ook nodig om onze opleidingen te kunnen blijven aanbieden en ons onderzoek en werk op het gebied van innovatie te kunnen blijven doen. We zullen blijven investeren in de Nederlandse taalvaardigheid van onze staf zoals we veelal ook al doen, zodat onze internationale docenten zo goed mogelijk kunnen participeren in het leven op de campus en daarbuiten.

Internationale studenten en staf blijven welkom

De Universiteit Twente vindt het belangrijk om te benadrukken dat internationale studenten en staf ook in de toekomst welkom blijven bij de universiteit. Ze vormen een waardevol en onmisbaar onderdeel van onze academische gemeenschap. Bovendien is de instroom van internationaal talent van groot belang voor de arbeidsmarkt: er is een groot behoefte aan hooggekwalificeerd personeel, zowel in de regio als in de sectoren waarvoor de UT opleidt, zoals natuurwetenschappen, ICT en techniek en de grensvlakken tussen natuur- en techniek-wetenschappen en gedragswetenschappen.

We stimuleren internationale studenten en staf actief om Nederlands te leren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van het aanbod van het UT Language Centre (UTLC). Dit helpt hen om zich snel thuis te voelen in Enschede en Nederland, optimaal gebruik te kunnen maken van alle faciliteiten en mogelijkheden, om sociale contacten te leggen en in de oriëntatie op wat de Nederlandse arbeidsmarkt allemaal te bieden heeft.

Alle informatie over de internationaliseringsdiscussie vind je op onze topic-pagina.

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)