UT Studentenbanen

Language:
NL

Studenten die ingeschreven staan aan UT kunnen worden ingezet voor diverse werkzaamheden binnen de organisatie.

INLOOPSESSIE DRIESSEN – VOOR MEDEWERKERS EN STUDENTEN

Op donderdag 13 juni 2024 organiseert Driessen een inloopsessie voor medewerkers en studenten. Je kan hier terecht met vragen over het inzetten/werken als student-oproepkracht en kennis maken met de medewerkers van Driessen.
Driessen is de organisatie die vanaf 1 september 2023 verantwoordelijk is voor de administratie rondom het inzetten van student-oproepkrachten.

 

Plaats : Ravelijn, RA2253
Tijd : 11.30 – 14.30 uur

Werkzaamheden die wetenschappelijk onderwijs en/of onderzoek gerelateerd zijn (enkel voor faculteiten). Ga naar:

Student-assistent
via MyHR

Werkzaamheden die een algemeen en een niet structureel karakter hebben (voor faculteiten en diensten). Ga naar:

Student-oproepkracht
via Driessen

Bekijk alle openstaande vacatures voor UT studenten op onze careerwebsite:

Ben je op zoek naar een bijbaan, maar weet je niet waar je moet beginnen. Wil je jouw kennis over de theorie in de praktijk brengen ? Via onderstaande link kom je terecht op de vacature pagina voor Studentenbanen. 

Belangrijke zaken om te weten voor medewerkers & studenten

FAQ

 • FAQ - UT Studentenbanen
  • Informatie over studentenbanen
   • Wat is het verschil tussen een student-assistent en een student-oproepkracht?

    We bakenen het onderscheid tussen student-assistenten en student oproepkrachten strikter af, omdat de CAO dit voorschrijft. Er is sprake van werkzaamheden als student-assistent, wanneer de werkzaamheden een bijdrage leveren aan het wetenschappelijk onderwijs en/of onderzoek. Een andere voorwaarde is dat de student-assistent te werk wordt gesteld binnen één van de faculteiten van de UT. De student-assistent kan niet ingezet worden binnen één van de diensten van de UT. Open dagen en voorlichtingsactiviteiten zijn geen student-assistentschappen. 

    Er is sprake van werkzaamheden als student oproepkracht , wanneer de werkzaamheden een algemeen karakter hebben en geen bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderwijs en/of onderzoek. Dit betreft onder meer werkzaamheden als voorlichter bij Open Dagen, begeleider van meeloopdagen, receptionist, medewerker Servicedesk, assistent op- en afbouw tentamens Sportcentrum. Inzet van een student oproepkracht wordt verzorgd door Driessen. Dit geldt zowel voor de verwerking van de oproepovereenkomst als de salarisverwerking. Werving en selectie blijven in beheer van UT. 

    Een student kan tegelijkertijd een contract als student-assistent en als student-oproepkracht hebben. Dit geldt echter niet voor een student uit een niet-EER land. Deze student kan werkzaam zijn bij één werkgever. Student uit een niet EER land kan dus alleen werkzaam zijn als student-assistent (werkgever UT) of als student oproepkracht (werkgever Driessen), voor maximaal 16 uren per week. 

   • Waarom is UT-Flex vervangen door UT Studentenbanen?

    Door gewijzigde wet- en regelgeving zijn we als onderwijsinstelling niet meer goed in staat op de huidige manier de flexibele studentenbanen binnen UT-Flex adequaat te organiseren. De UT hecht echter veel waarde aan de inzet van studenten en wil deze graag blijven faciliteren. Daarom heeft de UT besloten de huidige UT Flex-constructie te vervangen door UT Studentenbanen. 

   • Is er één werkwijze voor het inzetten van studenten als student-assistenten en student-oproepkrachten?

    Nee, de werkwijze van inzetten student-assistenten is anders dan de werkwijze van inzetten van student-oproepkrachten:

    Inzet van een student-assistent is voorbehouden aan faculteiten en loopt via MyHR. Salarisverwerking gaat via AFAS.  

    Inzet van een student-oproepkracht wordt verzorgd door Driessen. Dit geldt zowel voor de verwerking van de oproepovereenkomst als de salarisverwerking. Werving en selectie blijven in beheer van de UT. 

   • Waar moet ik rekening mee houden bij het inzetten van een student-assistent?

    Je bepaalt vooraf voor hoeveel uren per week en hoe lang een student ingezet wordt. De student hoeft geen uren te declareren en deze hoeven niet goedgekeurd te worden. De student heeft voortaan een vast aantal uren per week voor een bepaalde periode en is verzekerd van een correcte en tijdige verwerking van het salaris.

   • Waar moet ik rekening mee houden bij het inzetten van een student oproepkracht?

    Je registreert een klus en selecteert de student(en) die voor jou aan de slag gaan via de portal van Mijn Driessen. Let op! Alleen als je zeker weet dat een student ingezet gaat worden, registreer jij de klus en student in de portak van Mijn Driessen 

   • Kan een student-assistent ook via Driessen worden ingezet?

    Nee, dat kan niet.

   • Kan een student tegelijkertijd werkzaamheden verrichten als student-assistent en student-oproepkracht?

    Ja, een student kan tegelijkertijd werkzaamheden verrichten als student-assistent en als student-oproepkracht. Let op ! Dit geldt echter niet voor een student uit een niet-EER land. Deze student kan alleen werkzaam zijn als student-assistent of als student-oproepkracht voor maximaal 16 uren per week.

  • Inzet student-assistenten
   • Welke arbeidsvoorwaarden gelden voor student-assistenten en student-oproepkrachten?

    De Regeling Arbeidsvoorwaarden UT Studentenbanen is opgenomen in het Personeelshandboek van de UT: www.utwente.nl/personeelshandboek: onder Regelingen.

   • Hoe kan ik een student-assistent inzetten via UT Studentenbanen?

    Via UT Studentenbanen heb je de mogelijkheid een tijdelijk contract aan te laten maken voor een student. Dit contract kan onbeperkt worden verlengd door een plus contract aan te maken of een nieuw contract aan te maken. Aanvragen gaan via MyHR. Het proces ziet er nagenoeg gelijk uit als het indiensttredingsproces voor reguliere medewerkers. De student krijgt telkens een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een vast aantal uren per week. De tijdelijke arbeidsovereenkomst kan 4 weken of langer duren. Je bepaalt voorafgaand aan de inzet van een student een vast aantal uren per week voor de duur van de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Het is belangrijk dat je voor een periode het aantal in te zetten studenten en uren zorgvuldig inschat en goede afspraken maakt om te voorkomen dat student-assistenten in tijdnood komen.

   • Wat moet ik als medewerker doen, als ik de student-assistent voor meer uren wil inzetten?

    Wil je een student voor meer uren inzetten? Dat kan als je een verkeerde inschatting hebt gemaakt. Je maakt dan een nieuwe arbeidsovereenkomst aan voor de extra (vaste) uren. De student ontvangt dan een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst naast de eerder afgesloten arbeidsovereenkomst.  

   • Wat moet ik als medewerker doen, als de student-assistent minder vaak ingezet hoeft te worden?

    Het terugbrengen van het aantal uren is niet mogelijk: een eenmaal overeengekomen arbeidsovereenkomst kan niet worden opengebroken, tenzij er sprake is van wederzijds goed vinden en beide partijen akkoord gaan of als de student zich niet aan de afspraken houd of niet op komt dagen op afgesproken tijden. Als de student-assistent toch voor minder uren wordt ingezet, ontvangt de student-assistent wel het salaris voor de vaste uren die in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen.

   • Kan ik ook een arbeidsovereenkomst voor één dag afsluiten? Zo niet, hoe los ik dat op bij een hele korte klus?

    Een contract voor één dag is niet mogelijk. De minimale duur voor een student-assistent is 4 weken of één maand. De omvang is minimaal één uur per week. 

   • Wat zijn voor de student-assistent de voordelen om een nieuwe arbeidsovereenkomst met vaste uren aan te gaan?

    De student-assistent krijgt meer zekerheid, doordat de omvang van de arbeidsovereenkomst vast staat. Nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomsten met een vaste omvang kunnen elkaar opvolgen en overlappen. De student-assistent hoeft geen uren te registreren en is verzekerd van een vast maandelijks inkomen gedurende de werkzaamheden.  

   • Hoe bereid ik mij als student-assistent voor op de nieuwe werkwijze binnen UT-studentenbanen?

    Met een medewerker van de UT maak je een afspraak over de omvang en duur van de werkzaamheden. Let op dat je gedurende de werkzaamheden wekelijks beschikbaar bent of spreek af hoe je weken waarin je niet kan werken compenseert. Vervolgens dient de medewerker de aanvraag in bij HR.  

    HR beoordeelt of je aan de slag kunt. De eerste keer wordt aan je gevraagd om je persoonlijke gegevens in MyHR te registreren en te controleren. Na registratie van deze gegevens krijg je een arbeidsovereenkomst aangeboden. Je hoeft niet langer de gewerkte uren te registreren en je ontvangt gedurende de klus elke maand een vast salaris.  

   • Hoe wordt het salaris van een student-assistent berekend?

    Het salaris is afhankelijk van het studiefase en wordt bepaald door een koppeling met het studentensysteem Osiris. Maandelijks wordt het salaris verhoogd met toeslagen zoals vakantie uren, vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering en transitievergoeding (zie de Regeling Arbeidsvoorwaarden UT Studentenbanen). De transitievergoeding wordt per maand betaald over het salaris dat in die maand is verdiend. Het maakt hier niet uit of er sprake is van één of meerdere contracten. Het salaris wordt berekend per uur, middels een omrekenfactor wordt het aantal FTE bepaald per maand.

    Het aantal FTE maal het uurloon vormt het salaris. Hieronder volgt een voorbeeld berekening:

   • Wanneer wordt het salaris aan de student-assistent uitbetaald?

    De student-assistent ontvangt maandelijks het salaris op basis van de vaste uren. Er hoeven geen uren geregistreerd of op tijd goedgekeurd te worden. Het salaris staat vast gedurende de periode van de werkzaamheden en wordt maandelijks rond de 24e uitbetaald.

   • Waarom wordt er gekozen voor een vast aantal uren bij student-assistentschap?

    De CAO staat toe dat student-assistenten die ten behoeve van onderwijs en/of onderzoek werkzaam zijn, een onbeperkt aantal tijdelijke arbeidsovereenkomsten kunnen krijgen. Daardoor is het mogelijk deze groep op basis van telkens een kortdurende vaste urenovereenkomst in te zetten. 

   • Wat te doen als een student-assistent meer uren werkt dan vooraf afgesproken?

    In dat geval kan een nieuwe tijdelijke arbeidsovereenkomst worden aangegaan boven de bestaande overeenkomst.

   • Moet de student-assistent met een vaste urenomvang altijd op vaste dagen werken?

    Nee. Als de student-assistent op de vaste werkdag/tijd verhinderd is, door bijvoorbeeld deelname aan een tentamen, dan kan de student-assistent deze uren in overleg met de leidinggevende op een ander moment inhalen. 

   • Moet de student-assistent maandelijks uren declareren?

    Nee, de uren hoeven niet langer voor de 10e van elke maand gedeclareerd en goedgekeurd te worden. De student-assistent ontvangt maandelijks het salaris voor de vaste uren die in de arbeidsovereenkomst(en) zijn opgenomen.  

   • Kan een student uit een non EER land werken als een student-assistent?

    Ja, studenten uit non EER-landen kunnen ingezet worden als student-assistent. De geldende spelregels blijven gehandhaafd: in bezit zijn van een geldige tewerkstellingsvergunning, maximaal 16 uur per week, arbeidsovereenkomst voor minimaal 3 maanden. De student moet over de gehele periode van de arbeidsovereenkomst beschikken over een Nederlandse (basis-) zorgverzekering.

    Belangrijk om te weten bij het inzetten van een student uit een non EER-land:                    De aanvraagprocedure voor de tewerkstellingsvergunning moet minimaal  6 weken          voor de start van de werkzaamheden in gang worden gezet, zodat de student op tijd kan starten met de werkzaamheden. De student kan pas werken nadat de tewerkstellingsvergunning is verkregen. HR Services voert de procedure voor de tewerkstellingsvergunning uit tot het einde van het academische jaar of tot de geldigheidsdatum van de verblijfsvergunning van de student.

   • Is er een maximum aantal uren voor een student-assistent?

    Ja, het maximale aantal uren is afhankelijk van het aantal ECTS en/of het academische jaar (zie de Regeling Arbeidsvoorwaarden Studentenbanen). Een student die de bachelor elders heeft gedaan en de MSc aan de UT doet, wordt geacht de bachelor 3e jaar te hebben afgerond. Het maximum aantal uren geldt voor de totale hoeveelheid werk.  

   • Is een urenregistratie voor student-assistenten nodig?

    Hoewel elke afdeling vrij in het opzetten van een urenregistratie adviseren wij een dergelijke registratie niet op te zetten, omdat je de omvang van de inzet vooraf bepaalt. Daarbij past niet dat uren achteraf worden verrekend.  
    Bijvoorbeeld bij het bepalen van de arbeidsomvang van een student-assistent voor een module van 10 weken kan vooraf rekening worden gehouden met een vakantieperiode van twee weken die binnen de module valt. Als de student effectief 8 weken 6 uur per week werkt, wordt de arbeidsomvang vastgesteld op (8 weken x 6 uur)/10 weken = 4,8 uur gemiddeld per week. Zoals voor alle reguliere medewerkers geldt wordt ervan uitgegaan dat de student-assistent de effectieve weken daadwerkelijk werkt.  
    Als een student-assistent voor een langere periode wordt ingezet, komt het voor dat deze bepaalde uren vrij wil hebben en op een ander moment wil compenseren. Anders dan voor reguliere medewerkers geldt, hoeft een student-assistent geen verlof aan te vragen dat vervolgens moet worden goedgekeurd. Je mag wel van de student verwachten dat hij/zij over afwezigheid op een ingeplande werkdag een afspraak maakt met een coördinator. Je kan de student bijvoorbeeld vragen de dagen waarop hij/zij niet werkt en waarop deze worden ingehaald te melden, in de agenda of een andere zelfregistratie te zetten. Dit is vergelijkbaar met reguliere medewerkers. Uitgangspunt is dat student-assistenten volgens een vast werkpatroon werken en niet zelf kunnen bepalen wanneer zij werken. 

   • Een student-assistent wordt ziek. Wie draagt de kosten en wie is casemanager?

    Een student-assistent die ziek is meldt dit bij zijn leidinggevende en via de mail bij studentjobs@utwente.nl, zoals dit ook geldt voor regulier personeel. HR-Services treedt op als casemanager.  
    De afdeling draagt de loonkosten tot het einde van de tijdelijke arbeidsovereenkomst. Een student-assistent die ziek uit dienst gaat heeft mogelijk recht op een ziektewetuitkering.  

   • Wordt een student-assistent beoordeeld op het functioneren en hetgeen is afgesproken?

    Feedback geven, het functioneren bespreken en kans geven tot verbetering zijn belangrijk. Als de duur van de arbeidsovereenkomst kort is en de student-assistent functioneert onvoldoende kan er voor worden gekozen de student-assistent niet meer in te zetten.  

   • Wat gebeurt er als de student-assistent (vroegtijdig) uitschrijft bij UT?

    Bij (vroegtijdig) uitschrijven bij UT, eindigt de arbeidsovereenkomst van rechtswege. Dit is een ontbindende voorwaarde die is opgenomen in de cao Nederlandse Universiteiten. Bij het inzetten van een student-assistent dien je bijvoorbeeld rekening te houden met een afstudeerdatum.

   • Hoe krijg ik een contract als student-assistent binnen UT-studentenbanen? 

    Met een medewerker van de UT maak je een afspraak over de omvang en duur van de werkzaamheden. Let er hierbij op dat je gedurende de werkzaamheden wekelijks beschikbaar bent of spreek af hoe je weken waarin je niet kan werken compenseert. Vervolgens dient de medewerker de aanvraag in bij HR. HR beoordeelt of je aan de slag kunt. De eerste keer wordt aan je gevraagd om je persoonlijke gegevens in MyHR te registreren. Na registratie van deze gegevens krijg je een arbeidsovereenkomst aangeboden ter ondertekening. Je hoeft niet langer de gewerkte uren te registreren en je ontvangt gedurende de klus elke maand een vast salaris.

   • Kan een student tegelijkertijd werkzaamheden verrichten als student-assistent en student-oproepkracht?

    Dit ligt eraan een EU- student kan tegelijkertijd werkzaamheden verrichten als student-assistent en als student-oproepkracht.  Dit geldt echter niet voor een student uit een niet EER land!
    Deze student kan alleen werkzaam zijn als student-assistent of als student-oproepkracht voor maximaal 16 uren per week met een TWV, omdat het niet toegestaan is om voor 2 verschillende werkgevers een tewerkstellingsvergunning aan te vragen.

   • Wanneer mag een student-assistent ontslagen worden?

    Indien een student de arbeidsovereenkomst heeft ondertekend kan op verzoek van de student en leidinggevende met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst ontbonden worden. Als de student niet komt werken op afgesproken tijd zonder een bericht, is sprake van werkweigering. Studentjobs team kan de arbeidsovereenkomst verwijderen. Graag ontvangt het Studentjobs team dit verzoek voordat de einddatum van het contract is bereikt. Indien de student niet heeft gewerkt, maar wel geld uitbetaald heeft gekregen, kan het Studentjobs team dit terugvorderen. Om dit verzoek ten uitvoer te brengen moet zowel de supervisor als de student schriftelijk via studentjobs@utwente.nl laten weten dat de student niet heeft gewerkt. In de schriftelijke verklaring moet in ieder geval het volgende worden opgenomen: 

    • Naam student  
    • Klusnummer 
    • Werkzaamheden 
    • Reden einde dienstverband  
    • Nieuwe einddatum dienstverband  

    Indien het gaat om een verzoek voor vroegtijdige beëindiging moet uit de schriftelijke verklaring ook wederzijds goedvinden blijken. 

   • Wat te doen bij vroegtijdige beëindiging van een contract?

    In het geval dat een student werk weigert, kan het Studentjobs team het contract verwijderen. Graag ontvangt het Studentjobs team dit verzoek voordat de einddatum van het contract is bereikt. 

    Indien de student niet heeft gewerkt, maar wel geld uitbetaald heeft gekregen, kan het Studentjobs team dit terugvorderen. Om dit verzoek ten uitvoer te brengen moet zowel de supervisor als de student schriftelijk via studentjobs@utwente.nl laten weten dat de student niet heeft gewerkt. In de schriftelijke verklaring moet in ieder geval het volgende worden opgenomen: 

    • Naam student  
    • Klusnummer 
    • Werkzaamheden 
    • Reden einde dienstverband  
    • Nieuwe einddatum dienstverband  

    Indien het gaat om een verzoek voor vroegtijdige beëindiging moet uit de schriftelijke verklaring ook wederzijds goedvinden blijken. 

   • Waar zet ik de loonheffingskorting aan?

    Indien een student meerdere banen heeft, mag de student maar bij 1 werkgever de loonheffingskorting aanzetten. Gewoonlijk is hier om de werkgever te kiezen waar de student het hoogste inkomen geniet of waar men de meeste uren werkt. Indien een student bij twee werkgevers tegelijkertijd loonheffingskorting aanzet, wordt er aan het einde van het jaar een correctie gedaan, waarbij de student een groot bedrag dient terug te betalen.   

   • Ziekenkostenverzekering

    In Nederland moet verplicht een ziektekostenverzekering worden afgesloten als je gaat werken.  

    Een studentenverzekering is hier niet voldoende. Als Nederlandse burger heb je deze ziektekostenverzekering automatisch. Voor een buitenlandse student is het verplicht om in Nederland een basiszorgverzekering af te sluiten. 

    Een particuliere (studenten)ziektekostenverzekering of een ziektekostenverzekering uit het land van herkomst van de student is niet voldoende. Wat gebeurt er als de buitenlandse student geen ziektekostenverzekering afsluit? Hij of zij heeft dan geen ziektekostenverzekering en kan een hoge boete krijgen.  

    Menzis verzorgt de collectieve ziektekostenverzekering van de Universiteit Twente, maar het staat alle studenten natuurlijk vrij om een andere verzekeraar te kiezen. Kijk op de website van de overheid voor meer informatie over zorgverzekeringen of www.zorgwijzer.nl. 

  • Inzet student-oproepkracht
   • Hoe bereid ik mij als medewerker voor op de nieuwe werkwijze met UT Studentenbanen voor student-oproepkrachten?

    Het inzetten van student-oproepkrachten loopt vanaf 1 september 2023 via Driessen. Zowel de student-oproepkracht als de medewerker hebben toegang tot de portal van Driessen. De student-oproepkracht registreert zich en krijgt een oproepovereenkomst voor de duur van de studie met flexibel in te zetten uren. De medewerker registreert een klus en selecteert direct de student-oproepkracht die ingezet gaat worden.

   • Wat zijn de voordelen voor de student-oproepkracht om te gaan werken via de Driessen?

    De student-oproepkracht kan langdurig incidentele en algemene werkzaamheden verrichten via Driessen. De student-oproepkracht krijgt een oproepovereenkomst. De student-oproepkracht declareert maandelijks de gewerkte uren. Er is dus geen sprake van een vast aantal uren zoals bij de student-assistent het geval is. 

   • Kan een student uit een non-EER land werken als een student-oproepkracht?

    Ja, studenten uit non-EER landen kunnen nog steeds ingezet worden als student-oproepkracht. De geldende spelregels blijven gehandhaafd: in bezit zijn van een geldige tewerkstellingsvergunning, maximaal 16 uur per week, arbeidsovereenkomst voor minimaal 3 maanden. De student moet over de gehele periode van de arbeidsovereenkomst beschikken over een Nederlandse (basis-) zorgverzekering.

    Belangrijk om te weten bij het inzetten van een student uit een non-EER land: aanvraagprocedure voor de tewerkstellingsvergunning moet ten minste 6 weken voor de start van de werkzaamheden in gang worden gezet, zodat de student op tijd kan starten met de werkzaamheden. De student mag pas aan het werk nadat de tewerkstellingsvergunning is verkregen. Driessen voert de procedure voor de tewerkstellingsvergunning uit. Voor elke afzonderlijke arbeidsovereenkomst moet HR een tewerkstellingsvergunning aanvragen.

   • Hoe werkt de salarisverwerking voor een student-oproepkracht?

    Driessen verzorgt het salaris van de student-oproepkracht. De hoogte van het salaris fluctueert omdat er geen vaste uren zijn overeengekomen. Het salaris wordt gebaseerd op de gewerkte uren/waarvoor is opgeroepen; dit kan elke maand verschillen. Het salaris wordt per 4 weken verwerkt.  

   • Moet de student-oproepkracht uren declareren?

    Ja, bij een student-oproepkracht is er sprake van flexibele uren die per 4 weken gedeclareerd en uitbetaald worden. De student-oproepkracht registreert de gewerkte uren via de portal Mijn Driessen. De student kan tot 6 weken na gewerkte uren, deze uren declareren.

   • Welke arbeidsvoorwaarden hanteert Driessen?

    De student-oproepkracht heeft, met uitzondering van de pensioenregeling, recht op minstens dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers van UT in gelijke of gelijkwaardige functies. Be Frank is het pensioenfonds waarbij Driessen is aangesloten.

   • Is er een minimum omvang aan inzet via Driessen?

    Ja, een oproep mag niet korter dan 3 uur duren. In de Wet Arbeidsmarkt in Balans is opgenomen dat een student-oproepkracht aanspraak kan maken op het loon over een tijdvak van 3 uur, ook als deze minder dan 3 uur heeft gewerkt.

   • Binnen welk termijn moet een student-oproepkracht worden opgeroepen?

    Een student-oproepkracht moet tenminste 4 dagen van tevoren zijn opgeroepen. Is dit niet het geval? Dan is de student niet verplicht te verschijnen.

   • Wie betaalt de extra kosten voor een student oproepkrachten?

    De eenheid die een student-oproepkracht inzet is verantwoordelijk voor de extra kosten.  

Voor UT medewerkers

 • Ik wil een student inzetten. Hoe doe ik dat?
  • Stap 1. De student werkt bij of voor een faculteit

   De student werkt bij of voor de faculteit en de werkzaamheden leveren een bijdrage aan het 1)wetenschappelijk onderwijs en/of onderzoek

   a. Ja, ga naar stap 2: inzet student-assistent.
   b. Nee, ga naar stap 3: inzet student-oproepkracht.

   1)Functies die een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderwijs en/of onderzoek
   lab begeleider, docentondersteuner, projectbegeleider onderwijs en onderzoek, nakijken, ICT ontwikkeling t.b.v. onderwijs etc.

   Functies die geen bijdrage leveren aan het wetenschappelijk onderwijs en/of onderzoek maar een algemeen karakter hebben

   voorlichter Open Dagen, begeleider Meeloopdagen, medewerker receptie, medewerker servicedesk, assistent op- en afbouw tentamens sportcentrum etc.

  • Stap 2. Student wordt ingezet als student-assistent

   De werkzaamheden dragen bij aan wetenschappelijk onderwijs en/of onderzoek. Inzet van een student-assistent is voorbehouden aan faculteiten en loopt via Studentenbanen.

   * Zie uitleg in onder het kopje studentenbanen. Aan de rechterzijde bij een nieuwe aanvraag is de werkbeschrijving

  • Stap 3. Student wordt ingezet als student-oproepkracht

   De student wordt ingezet als student-oproepkracht, werkzaamheden hebben een algemeen, incidenteel karakter. Zowel binnen faculteiten als diensten kan een student-oproepkracht worden ingezet. Inzet van student-oproepkracht loopt via payrollbureau Driessen.

   *Inloggegevens kunnen worden opgevraagd door te mailen naar utstudentenbanen@driessen.nl

 • Informatie over MyHR/AFAS aanvragen & vacatures voor student-assistenten/studentoproepkrachten
  • Contract aanvraag voor student-assistent

    

   Via bovenstaande weg kan je een aanvraag indienen voor om een klus aan te maken voor een student-assistent (studentenbanen in de bovenste werkbalk)

   Werkbeschrijving voor het invoeren van de aanvraag

   Je kunt op de puntjes naast een invulveld klikken, waardoor je kunt zoeken. Je kunt zoeken door tekst in te voeren in de juiste kolom en op 'enter' te klikken.

   • Employer 
    Selecteer de werkgever. Je kunt ook direct '01' invoeren.  
   • Organisational unit
    Selecteer de afdeling. Hier vul je vakgroep/leerstoel waar de student komt te werken.
   • Cost centre  
    Voer de kostenplaats in waar de salariskosten op geboekt moeten worden.
   • Start date contract
    Voer hier de startdatum van het contract in. Deze kan op elke dag van de maand vallen met een met een verwerkingstijd van 4  werkdagen in de toekomst, niet met terugwerkende kracht.
   • End date contract
    Voer hier de einddatum van het contract in. Deze kan op elke dag van de maand vallen, maar niet met terugwerkende kracht. 
   • Hours per week
    Voer hier het aantal uren per week in dat de student zal werken.
   • Description work
    Welke werkzaamheden gaat de student uitvoeren. Bij welk onderwijs/project is de student betrokken? Wie is de contactpersoon/docent.

   Status goedkeuring door faculteit

   aanvraag is aangemaakt wordt deze aangeboden ter goedkeuring bij de faculteit. De faculteit heeft zelf werkafspraken gemaakt wie en hoe de goedkeuringen worden behandeld.

   Backoffice HR

   aanvraag wordt beoordeeld door HR.

   HR-aanvraag in behandeling

   gegevens zijn uitgevraagd aan de student op het student emailadres.Student levert gegevens aan en een kopie origineel ID/paspoort (PDF/JPG) voor, - en achterkant.Student krijgt arbeidovereenkomst aangeboden ter ondertekening.

   Afgehandeld

   aanvraag is afgehandeld en bevestigd.

  • Vacature aanmaken in MyHR/AFAS

   UT medewerkers kunnen vacatures aanmaken en beheren die u hebt ingediend voor studentassistenten en/of student oproepkrachten. Alle gepubliceerde vacatures zijn te vinden op de vacaturepagina voor studenten. Het is mogelijk om vacatures aan te maken, aan te passen en te verwijderen. Als er een geschikte student voor de werkzaamheden is gevonden kan er een contract worden aangevraagd in MyHR/ AFAS of via Driessen. Let op! Er is geen koppeling tussen de vacature site en de contractaanvraag.

    Heeft u vragen over de studentenvacatures, kijk op de vacaturepagina kijk op UT Student Jobs (utwentecareers.nl) of zoek contact met:

   Studentenvacatures worden alleen in het Engels gepubliceerd! Let op: na het aanmaken of wijzigen van een vacature duurt het 10 minuten voordat de wijzigingen zichtbaar zijn op de vacaturewebsite.

Voor UT studenten

 • Meer info MyHR (AFAS)

  Als er een contract wordt aangevraagd door een medewerker van de UT .

  1. De aanvraag wordt ingevoerd door een medewerker UT.
  2. Vervolgens goedgekeurd door de Faculteit.
  3. Aanvraag komt binnen in de backoffice bij HR en wordt in behandeling genomen.
  4. De student ontvangt een mail op zijn/haar studenten e-mailadres met inloggegevens voor MyHR.
  5. De student wordt gevraagd zijn of haar gegevens te controleren en aan te leveren. 
  6. Kopie ID of paspoort (originele kopie voor- en achterkant) te uploaden. (geen zwarten balken aanbrengen & aanleveren in PDF/JPG bestand).
  7. Daarna ontvangt de student het contract digitaal ter ondertekening. De student heeft de mogelijkheid om het contract te weigeren en kan de reden opgeven voor weigering. 
  8. Als het contract is ondertekend wordt de aanvraag afgehandeld en bevestigd en mag de student werken.   


Contact

Voor vragen over UT Studentenbanen kun je mailen naar studentjobs@utwente.nl 

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...