Salaris en beloning

Language:
NL

informatie over jouw salaris en aanverwante zaken

Op basis van het UFO systeem (zie hieronder) wordt jouw salaris bepaald. Daarnaast vind je op deze pagina informatie en links over alle betalingen.

Salaris 

 • Salarisbetaling

  In 2022 wordt jouw salaris betaald op:

  maandag

  24 januari

  donderdag

  24 februari

  donderdag

  24 maart

  vrijdag

  22 april

  dinsdag

  24 mei

  vrijdag

  24 juni

  vrijdag

  22 juli

  woensdag

  24 augustus

  vrijdag

  23 september

  maandag

  24 oktober

  donderdag

  24 november

  donderdag

  22 december

  In de regel is het salaris binnen één dag na de genoemde data bijgeschreven op je bankrekening.

 • Salarisschalen

  De salarisschalen bij de UT zijn landelijk vastgesteld in de cao Nederlandse Universiteiten. Er zijn 18 algemene salarisschalen. Daarnaast is er voor bepaalde functies een aparte salarisschaal en zijn er speciale jeugdsalarisschalen. Elke salarisschaal heeft een minimum- en een maximumbedrag, met daartussen een aantal stapsgewijze verhogingen (treden of periodieken). 

 • Vakantie- en eindejaarsuitkering

  Vakantieuitkering: Je hebt recht op een vakantie-uitkering van 8% van je salaris. Alle toelagen zijn onderdeel van de bezoldiging en tellen mee voor de berekening van de vakantie-uitkering behalve de toelage voor arbeid op ongebruikelijke werktijden tot 1 jaar, afbouwtoelage voor arbeid op ongebruikelijke werktijden tot een jaar, bereikbaarheidstoelage tot 1 jaar en bijzondere vergoeding. De vakantie-uitkering wordt jaarlijks uitbetaald in de maand mei. Krijg of neem je ontslag, dan vindt er een afrekening plaats bij de laatste salarisbetaling.

  Eindejaarsuitkering: Je hebt recht op een eindejaarsuitkering van 8,3% van je salaris. De uitkering bedraagt bij een voltijds dienstverband op jaarbasis altijd minimaal € 2.250. Ga je met ontslag, dan vindt er een afrekening plaats bij de laatste salarisbetaling.

 • Salarisstrook en jaaropgave

  Maandelijks ontvang je een digitale specificatie van je salaris die je zelf op kan vragen via myHR/AFAS. Van elk kalenderjaar ontvang je een jaaropgave van het totale salaris, premies en loonbelasting. Documenten zijn op te vragen en in te zien via myHR/AFAS onder 'my files' > 'my payslips'.

 • Financiele problemen

  De laatste tijd zien werkgevers, waaronder de UT, een toename van medewerkers met financiële problemen. Waar mogelijk wil de UT deze medewerkers een helpende hand bieden. Hoe dit in zijn werk gaat vind je hieronder. 

  • Procedure bij financiele problemen

   Voorschotten kunnen een financieel probleem op korte termijn oplossen. Een voorschot is alleen effectief als het gaat om een kleine schuld. Leidraad hierbij is dat het financiële probleem binnen drie maanden kan worden opgelost. Een voorschot wordt alleen onder bepaalde voorwaarden verstrekt:

   • Er moet sprake zijn van een uiterste situatie d.w.z. de laatste mogelijkheid om een incidenteel probleem op korte termijn op te lossen;
   • Je moet de bereidheid hebben in gesprek te gaan met bedrijfsmaatschappelijk werk (HCC). Het bedrijfsmaatschappelijk werk beoordeelt of er sprake is van zo’n uiterste situatie en of het verstrekken van een voorschot de oplossing is;
   • Het eenmalig voorschot mag niet meer bedragen dan € 2.500,00 en moet in te houden zijn op de vakantie-uitkering en/ of eindejaarsuitkering;
   • Het bedrijfsmaatschappelijk werk verzoekt het hoofd salarisadministratie een voorschot te verstrekken.

   WAT TE DOEN BIJ EEN STRUCTUREEL FINANCIEEL PROBLEEM?

   In dit soort situaties brengt het bedrijfsmaatschappelijk werk samen met je de situatie in kaart.
   Voor verdere ondersteuning bij het oplossen van de problemen kan bedrijfsmaatschappelijk werk doorverwijzen naar bijv. budgetcoach Menzis, Nibud, Stadskredietbank etc. Het Bedrijfsmaatschappelijk werk gaat uiterst vertrouwelijk om met al jouw informatie. Neem dus altijd contact op en laat je helpen.

   Gelukkig kunnen financiële problemen vrijwel altijd worden opgelost. Dat lijkt vaak niet zo als je er middenin zit, maar er zijn veel verschillende oplossingen mogelijk. Praat erover met bedrijfsmaatschappelijk werk. Of kijk op www.zelfjeschuldenregelen.nl.

Tegemoetkomingen i.v.m. thuiswerken

Informatie over Internetvergoeding en thuiswerkvergoeding volgt.

Toelages en gratificaties

Naast het salaris en de daarop gebaseerde vakantie- en eindejaarsuitkering, kan de faculteit of dienst een toelage, gratificatie of overwerkvergoeding toekennen. Een toelage is een aanvullende financiële beloning die in de regel maandelijks wordt toegekend. De volgende toelagen zijn mogelijk:

Doorlopende vergoedingen voor iedereen

 • Maandelijkse toelagen
  • Functioneringstoelage

   Je kunt in aanmerking komen voor een functioneringstoelage, als de faculteit of eenheid beslist dat jij jouw werkzaamheden ‘zeer goed of uitstekend’ verricht. Je moet dan wel het maximum van je salarisschaal hebben bereikt. Van zeer goed of uitstekend functioneren is sprake, als je in de volle breedte ver boven de gestelde eisen functioneert en aantoonbaar excellente resultaten behaalt.

   De toelage bedraagt ten hoogste 15% van jouw salaris.
   De functioneringstoelage kan (in beginsel) voor maximaal één jaar worden toegekend, maar kan worden verlengd als naar de mening van de faculteit of eenheid nog steeds sprake is van zeer goede of uitstekende vervulling van je functie. Andersom kan de faculteit of dienst ook besluiten de functioneringstoelage tussentijds te beëindigen, als geen sprake meer is van zeer goed of uitstekend functioneren.
   Als je gedurende de periode dat je een functioneringstoelage ontvangt in een hogere salarisschaal wordt geplaatst, komt de functioneringstoelage daarmee automatisch te vervallen.

  • BHV Toelagen

   De UT beschikt over een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV). In elk gebouw is een BHV team actief. Bij calamiteiten (brand, ongevallen, vrijkomen van gevaarlijke stoffen, explosies) proberen deze teams de nadelige gevolgen voor de gebruikers van het gebouw zo veel mogelijk te beperken. Ook het levensreddend handelen in een niet bedreigende situatie behoort tot de taken van een BHV team. De BHV teams vervullen een voorpostfunctie: zij treden op vanaf het moment dat zich een calamiteit voordoet, tot het moment waarop professionele hulpverleningsinstanties arriveren en de hulpverlening overnemen. Het lidmaatschap van een BHV team is niet vrijblijvend. Medewerkers die lid zijn van een BHV team volgen opleidingen, wonen oefeningen en herhalingslessen bij en houden hun conditie op pijl. Ook nemen zij één tot twee maal per jaar BHV taken op zich tijdens UT-brede activiteiten in avonduren of weekend. Deze verplichtingen worden beloond met een toelage.

  • Bereikbaarheidstoelage

   Je hebt recht op een bereikbaarheidstoelage als je in schriftelijke opdracht (vrij) regelmatig bereikbaar en beschikbaar moet zijn om bij oproep arbeid te verrichten. De faculteit of eenheid beslist hierover.

   Je hebt geen recht op een bereikbaarheidstoelage als je functie is ingedeeld in een functieprofiel behorend tot de functiefamilie Onderwijs en Onderzoek of als voor jou een hogere salarisschaal geldt dan schaal 10.

   De toelage bedraagt per vol uur bereikbaarheid 10% van je salaris per uur, maar niet meer dan van het maximumsalaris van salarisschaal 3.

   Bij spoedeisend werk (te bepalen door de faculteit of eenheid) kan sprake zijn van een overwerkvergoeding in plaats van de toelage.

  • Arbeidsmarkttoelage

   Als er in jouw geval sprake is van mobiliteit, schaarste op de arbeidsmarkt, arbeidsmarktknelpunten of individuele onmisbaarheid van deskundigheid dan kan de beheerder van jouw faculteit of dienst beslissen dat jij in aanmerking komt voor een arbeidsmarkttoelage.

   Deze maandelijkse toelage om redenen van mobiliteit, werving of behoud is tijdelijk en bedraagt maximaal 15% van je salaris. De maximumduur van deze toelage is drie jaar, maar kan worden verlengd als de arbeidsmarktsituatie daartoe aanleiding blijft geven tot in totaal maximaal 5 jaar.
   Na 5 jaar eindigt de toelage automatisch.

   De toelage wordt niet toegekend aan promovendi.

  • Arbeid op ongebruikelijke werktijden (toelage)

   Je hebt recht op een toelage voor arbeid op ongebruikelijke werktijden (toelage onregelmatige dienst) als je - anders dan bij wijze van overwerk - in opdracht arbeid verricht op onder genoemde tijden. De faculteit of dienst beslist hierover.
   Je hebt geen recht op een toelage onregelmatige dienst als je functie is ingedeeld in een functieprofiel behorend tot de functiefamilie Onderwijs en Onderzoek of als voor jou een hogere salarisschaal geldt dan schaal 10.

   De extra vergoeding per gewerkt uur bedraagt een percentage van je salaris per uur. Het percentage is afhankelijk van de dag en het tijdstip waar op wordt gewerkt:

   • Maandag tot en met vrijdag tussen 0:00 uur en 7:00 uur en tussen 20:00 uur en 24:00 uur: 40%
   • Zaterdag: 40%
   • Zondag en feestdagen: 75%

   Als je na 1 april 1997 in dienst bent getreden kan in overleg worden afgezien van deze toelage mits de werktijden liggen binnen de grenzen van de bedrijfstijd en mits het gaat om vaste werktijden.

  • Waarnemingstoelage

   Je kunt in aanmerking komen voor een waarnemingstoelage als je voor langere tijd een functie waarneemt die in een hogere salarisschaal is ingedeeld. Daarvoor moet de waarneming wel ten minste 30 dagen duren. De beheerder van de eenheid beslist hierover.
   De hoogte van de toelage komt overeen met het verschil tussen jouw salaris en het salaris dat jij zou krijgen als je de hogere functie blijvend zou uitoefenen. Voor het bepalen van het salaris van de hogere functie wordt uitgegaan van de trede met het eerstvolgende hogere salaris (in vergelijking met je eigen salaris) in de hogere schaal.

   Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een volledige waarneming, gedeeltelijke en beperkte waarneming:

   • Volledige waarneming is een zodanige waarneming dat in plaats van je eigen functie de hogere functie volledig wordt waargenomen met alle verantwoordelijkheden van dien;
   • Bij gedeeltelijke waarneming wordt de toelage naar evenredigheid van de aard en de omvang van de waar te nemen werkzaamheden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden door de beheerder van de eenheid bepaald;
   • Bij beperkte waarneming wordt geen waarnemingstoelage toegekend. Van beperkte waarneming is sprake als je minder dan 8 uur per week waarneemt of de waar te nemen werkzaamheden en verantwoordelijkheden zijn niet van een hoger niveau dan je eigen functie.
  • Toelage op andere gronden

   Je kunt in aanmerking komen voor een bonus voor tijdelijke vervanging als je tijdelijk werkt, in deeltijd of voltijd, in een functie waarvoor een hoger maximumsalaris wordt toegekend. De vervangingsperiode duurt minimaal dertig kalenderdagen. De faculteit van de eenheid beslist hierover.
   Het bedrag van de premie komt overeen met het verschil tussen je salaris en het salaris dat je zou ontvangen als je de functie in de hogere functie permanent zou uitoefenen. Voor het salaris van de vervangende functie wordt uitgegaan van de eerstvolgende hogere salarisschaal (ten opzichte van je eigen salaris) in de hogere schaal.
   Bij de vaststelling van de hoogte van de toe te kennen bonus wordt onderscheid gemaakt tussen voltijds, deeltijds en beperkte tijdelijke vervanging:
   Voltijds tijdelijke vervanging betekent dat je, in plaats van je eigen functie uit te oefenen, de functie die in een hogere schaal is ingedeeld en alle verantwoordelijkheden die daarbij horen, volledig overneemt;
   Bij deeltijds tijdelijke vervanging wordt de hoogte van de bonus bepaald op basis van de aard en omvang van de vervangingsactiviteiten en de bijbehorende verantwoordelijkheden.

   Er wordt geen bonus voor tijdelijke vervanging toegekend voor beperkte vervanging. Beperkte vervanging wordt beschouwd als vervanging minder dan 8 uur per week of als de vervangende activiteiten en bijbehorende verantwoordelijkheden niet van een hoger niveau zijn dan de eigen functie.

 • Eenmalige toelagen
  • Gratificatie

   Een gratificatie is een aanvullende financiële beloning die in de regel eenmalig wordt toegekend. De volgende gratificaties zijn mogelijk:

   ALGEMENE GRATIFICATIE

   Op grond van buitengewone toewijding, bijzonder loffelijke dienstverrichting, bijzondere prestaties of op andere gronden kan je een gratificatie worden toegekend. De hoogte van deze gratificatie is vrij en wordt door de faculteit of dienst vastgesteld.

   JUBILEUM-GRATIFICATIE

   Bij het toekennen van een jubileumgratificatie wordt onderscheid gemaakt tussen je ABP-diensttijd en je UT-diensttijd.
   Bij 12,5-jarig, 25-jarig of 40-jarig UT-jubileum ontvang je een netto-gratificatie. Naast de UT-diensttijd kennen we ook de ABP-diensttijd (grofweg de tijd die je in dienst bent geweest bij overheidswerkgevers). Deze zijn niet altijd gelijk. Vanwege fiscale redenen krijg je een keuze indien je eerder je 25- of 40-jarig ABP-jubileum bereikt dan je 25- of 40-jarig UT-jubileum. Op het moment van je ABP-jubileum mag je ervoor kiezen om de jubileumgratificatie bruto uitgekeerd te krijgen. Je krijgt dan niet nogmaals een gratificatie wanneer je het UT-jubileum bereikt. Je mag ook wachten op je UT-jubileum met het laten uitkeren van je gratificatie. Bij het UT-jubileum wordt deze namelijk netto uitgekeerd.
   Bij een 25-jarig dienstverband met de Universiteit Twente ontvang je tevens, indien gewenst, als blijk van waardering een zilveren reversspeld en bijbehorende oorkonde. De precieze hoogtes van de verschillende gratificaties en de mogelijkheden van een receptie of verlof bij bepaalde jubilea zijn beschreven in de Regeling Jubilea Universiteit Twente (zie dowload hieronder) en te vinden in het personeelshandboek.

  • Overwerkvergoeding

   Je kunt in aanmerking komen voor een overwerkvergoeding als je tot het ondersteunend- en beheerspersoneel behoort én jouw functie ingedeeld is in salarisschaal 10 of lager. Van overwerk is sprake als je in opdracht van je leidinggevende incidenteel buiten de met jouw afgesproken tijden werkt waardoor je in een werkperiode in totaal meer uren werkt dan je formeel in dienst bent van de UT. De werkperiode is standaard één week. Voor medewerkers van de Beveiliging en de Catering geldt een werkperiode van vier weken. Werk je minder dan een half uur aansluitend aan je dagelijkse werktijd over? Dan ontvang je geen overwerkvergoeding.

   De overwerkvergoeding bestaat in de regel uit extra verlof gelijk aan de duur van het overwerk met een opslag van:

   • 25% voor overwerkuren op maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur
   • 50% voor overwerkuren op maandag tot en met vrijdag voor 07.00 uur of na 18.00 uur en de uren op zaterdag tussen 0.00 uur en 16.00 uur
   • 100% voor overwerkuren op zaterdag na 16.00 uur en de overwerkuren op zon- of feestdagen.

   De faculteit of dienst kan besluiten om de vergoeding niet in de vorm van extra verlof uit te keren, maar als een bedrag in geld. In dat geval declareer je de overwerkvergoeding in AFAS. Je vindt dit onder My HR > My Claims > Overtime claim. 

UNIVERSITAIR FUNCTIORDENEN

De UT heeft voor jouw functie een salarisschaal bepaald met behulp van het Universitair systeem Functieordenen (UFO). Rekening houdend met onder meer opleiding en ervaring, is binnen deze salarisschaal met jou een salaris overeengekomen. Kun je de functie nog niet volledig vervullen, dan kan gedurende maximaal twee jaar een salaris worden afgesproken in een aanloopschaal. Als uitwijst dat na een beoordeling je de functie volledig vervult, word je ingeschaald in de bij de functie behorende inschaling. 

 • Over Indeling en inschaling (salaris) personeel

  FUNCTIE INDELING

  Het niveau van je functie wordt bepaald via het systeem van Universitair Functie-ordenen, UFO. Je functie wordt daarbij ingedeeld op basis van de aan jou structureel opgedragen werkzaamheden en gekoppeld aan een functieniveau van een UFO-profiel en de daarbij behorende salarisschaal.

  INSCHALING

  Je persoonlijke inschaling – de salarisschaal waarin je geplaatst bent – komt normaliter overeen met de salarisschaal waar je functie is ingedeeld. Er kunnen echter situaties zijn waarin je salarisschaal afwijkt, bij voorbeeld omdat je in een aanloopsituatie de functie nog niet volledig vervult.
  Verder is de salaristrede binnen de salarisschaal afhankelijk van je ervaring en je achtergrond, in relatie met je (toekomstige) collega’s.

  Voor meer informatie zie de pagina over het UFO systeem (hieronder gelinkt).

Aanbevolen pagina's 

My favorites

About my favorites
Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...