Uit dienst

Language:
NL

Ga je binnenkort uit dienst, dan zijn er een aantal zaken die je moet regelen

Welke dit zijn, hangt af van de aanleiding voor het ontslag en de situatie daarna. Het kan zijn dat je zelf ontslag neemt om bij een andere werkgever te gaan werken of een eigen bedrijf te starten. Het is ook mogelijk dat jouw tijdelijke dienstverband met de UT eindigt, terwijl je nog geen nieuwe baan hebt gevonden. 

Stopzetten/inleveren voorzieningen

Heb je nog UT eigendommen in bezit, lever deze dan uiterlijk op laatste werkdag in. Denk hierbij aan de kamersleutel, medewerkerskaart, NS Business Card, mobiele telefoon, laptop en tablet. Denk ook aan voorzieningen voor het thuiswerken, als je hier gebruik van hebt gemaakt.

Als je tot het ondersteunend- en beheerspersoneel behoort, dan blokkeert LISA jouw ICT-account 30 dagen na je vertrek. Voor wetenschappelijk personeel geldt een termijn van één jaar.

Collectieve verzekeringen

Zodra je dienstverband met de UT eindigt, vervalt de mogelijkheid tot deelname aan de collectieve zorgverzekering bij Menzis. Hierbij geldt een uitzondering bij (vervoegde) pensionering of volledige arbeidsongeschiktheid. In alle overige situaties moet je zelf contact opnemen met Menzis om je zorgverzekering op een andere basis voort te zetten. 

Heb je een Anw hiaatverzekering bij elipsLife, dan stopt de verzekering als je uit dienst gaat. Je dient dit binnen een maand na uitdiensttreding door te geven  via een mail naar anwvoorambtenaren@voogd.com. Noem in je e-mail je polisnummer, naam, adres en woonplaats. Eventueel kun je via ditzelfde email adres een offerte opvragen voor voortzetting van de verzekering. 

Pensioensopbouw

Uit dienst gaan kan betekenen dat de pensioenopbouw bij ABP stopt. Treed je direct na je ontslag in dienst bij een andere werkgever binnen de publieke sector (overheid en onderwijs), dan blijf je pensioen opbouwen bij ABP. Dit geldt meestal ook als je na ontslag recht hebt op een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Heeft je nieuwe werkgever geen pensioenregeling of begin je voor jezelf, dan is het soms mogelijk om nog maximaal 3 jaar vrijwillig pensioen op te bouwen bij ABP.

Aanvullende informatie per situatie

 • Andere baan of eigen bedrijf

  Als je na een dienstverband met de UT in dienst treedt bij een andere werkgever of een eigen bedrijf begint, dan heeft dat gevolgen voor pensioen en zorgverzekering.

  Pensioenopbouw

  Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • Heb je een nieuwe baan binnen de publieke sector (overheid & onderwijs), dan blijf je via je nieuwe werkgever pensioen opbouwen bij ABP.
  • Betreft het een baan buiten de publieke sector en heeft je nieuwe werkgever een pensioenregeling, dan kun je bij je de nieuwe pensioenverzekeraar waardeoverdracht aanvragen. Het bij ABP opgebouwde pensioen wordt dan omgezet in pensioenaanspraken bij de nieuwe pensioenverzekeraar. Je kunt waardeoverdracht aanvragen tot uiterlijk zes maanden na de start van een nieuwe baan.
  • Heeft je nieuwe werkgever geen pensioenregeling of begin je een eigen bedrijf, dan kun je onder voorwaarden nog maximaal 3 jaar op vrijwillige basis pensioen blijven opbouwen bij ABP.

  Wil je meer weten over waardeoverdracht, vrijwillige voortzetting van pensioenopbouw en andere onderwerpen die van belang kunnen zijn zodra je buiten de publieke sector gaat werken, kijk dan op de ABP-site.

  Zorgverzekering

  Biedt de nieuwe werkgever een collectieve zorgverzekering aan, dan mag je tussentijds (d.w.z. voor 1 januari) overstappen naar deze verzekering. Je moet dan wel je huidige zorgverzekering opzeggen binnen 30 dagen na de ingangsdatum van je nieuwe dienstverband.

 • Met pensioen

  Als je met pensioen gaat, dan mag je gebruik blijven maken van de collectieve zorgverzekering van de UT bij Menzis. Dit geldt ook voor een eventuele partner. De collectiviteitskorting op de premie van de zorgverzekering blijft van toepassing, omdat deze ook geldt voor gepensioneerden.

  Woon je in het buitenland, dan kun je in de regel geen Nederlandse zorgverzekering aanhouden zodra je met pensioen gaat. Ben je inwoner van een lidstaat van de EU/EER of een verdragsland, dan heb je recht op medische zorg in jouw woonland volgens de wettelijke regelingen daar. Je moet je hiervoor met een A-121 formulier registreren bij het Zorginstituut Nederland. Je betaalt ook een bijdrage (premie) aan het Zorginstituut. Woon je in een EU-/EER-land of in Zwitserland, dan heb je naast medische zorg in het woonland ook recht op medische zorg in Nederland. Vraag daarvoor een European Health Insurance Card (EHIC) aan bij het Zorginstituut. Meer informatie vind je op de website van het Zorginstituut Nederland.

 • Arbeidsongeschikt

  Zorgverzekering

  Ga je uit dienst omdat je volgens UWV volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent, dan mag je gebruik blijven maken van de collectieve zorgverzekering van de UT bij Menzis. Dit geldt ook voor een eventuele partner. De collectiviteitskorting op de premie van de zorgverzekering blijft van toepassing en je kunt gebruik blijven maken van de speciale UT pakketvariant.

  Heeft UWV vastgesteld dat je gedeeltelijk arbeidsongeschikt (35%-80%) bent of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt, dan kun je na ontslag niet langer gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van de UT bij Menzis.

  Pensioenopbouw

  Als je na ontslag recht hebt op een IVA-uitkering of een WGA-uitkering, dan heb je in de regel ook recht op premievrije pensioenopbouw bij ABP. Je bouwt in dat geval 50% premievrij pensioen op voor het gedeelte dat je arbeidsongeschikt bent. Premievrije pensioenopbouw vraagt je aan bij ABP, gelijktijdig met de aanvraag voor het ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen (AAOP). Dit kan digitaal via MijnABP of lees de informatie over arbeidsongeschiktheid van het ABP.

 • Werkloos

  Als je dienstverband met de UT afloopt of wordt beëindigd en je vindt aansluitend geen nieuwe baan, dan krijg je te maken met werkloosheid. Dit heeft gevolgen voor je inkomen, pensioenopbouw en deelname aan de collectieve zorgverzekering.

  • Werkloosheidswet (WW) uitkering

   Je komt in aanmerking voor een WW-uitkering als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

   • Het verlies van arbeidsuren bedraagt ten minste 5 uren per week (of de helft van het gemiddelde aantal arbeidsuren per week bij een dienstverband voor minder dan 10 uren per week).
   • In de 36 weken onmiddellijk voorafgaand aan de werkloosheid heb je gedurende minimaal 26 weken loon ontvangen uit een dienstverband.
   • Je hebt geen recht op loondoorbetaling.
   • Je bent niet door eigen schuld werkloos geworden.
   • Je bent direct beschikbaar voor betaald werk en staat ingeschreven als werkzoekende bij het UWV.
   • Je hebt de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt.
   • Je bent geen grensarbeider met recht op een werkloosheidsuitkering in het land waar je woont.

   De Werkloosheidswet (WW) is een verplichte werknemersverzekering die mensen in loondienst verzekert tegen inkomensverlies als zij onvrijwillig werkloos worden. De WW wordt uitgevoerd door het UWV.

   Een WW-uitkering duurt minimaal 3 maanden en maximaal 24 maanden. Hoe lang je een WW-uitkering krijgt, hangt af van je arbeidsverleden. Je krijgt een basisuitkering van 3 maanden als je aan de wekeneis voldoet. Deze uitkering wordt verlengd als je ook aan de jareneis voldoet.

   Basisuitkering (wekeneis)

   Heb je in de periode van 36 weken onmiddellijk voorafgaand aan de eerste werkloosheidsdag minimaal 26 weken in loondienst gewerkt? Dan voldoe je aan de wekeneis. Eén dag gewerkt is al voldoende om die bewuste week mee te laten tellen. Voldoe je aan de wekeneis en de overige voorwaarden voor een WW-uitkering, dan heb je in ieder geval recht op een basisuitkering van 3 maanden.

   Verlengde uitkering (jareneis)

   Voldoe je aan de wekeneis én heb je van de laatste 5 kalenderjaren voor het jaar waarin je werkloos werd ten minste 4 kalenderjaren gewerkt en in elk van deze kalenderjaren minimaal 208 of meer uren loon ontvangen? Dan voldoe je aan zowel aan de weken- als de jareneis. Je hebt recht op een WW-uitkering die langer duurt dan 3 maanden. De totale duur van je WW-uitkering wordt bepaald door je arbeidsverleden. Voor de eerste 10 jaar die je hebt gewerkt heb je recht op 1 maand WW. Bijvoorbeeld 7 jaren arbeidsverleden betekent dat je 7 maanden een WW-uitkering ontvangt. Heb je meer dan 10 jaar gewerkt, dan heb je recht op 1 maand WW voor alle jaren aan arbeidsverleden voor 1 januari 2016 en een 0,5 maand WW voor alle jaren na 1 januari 2016. De WW-uitkering duurt maximaal 24 maanden.

   Heb je op 1 januari 2016 meer dan 24 jaar gewerkt dan gelden afwijkende regels. Meer informatie hierover vind je op de website van het UWV.

   De eerste twee maanden bedraagt een WW-uitkering 75% van het dagloon, vanaf de derde maand 70%. Het dagloon is het loon dat je gemiddeld per dag verdiende in het jaar voor je werkloos werd. Het gaat om het loon waarover premies sociale verzekeringen zijn betaald. Daarom tellen bijvoorbeeld de vakantie- en eindejaarsuitkering, een gratificatie of toelage wel mee, maar vergoedingen (reiskosten, internet, extraterritoriale kosten etc.) niet. Het dagloon voor de WW-uitkering is nooit meer dan het wettelijk maximumdagloon.

   Je vraagt een WW-uitkering snel en eenvoudig aan via werk.nl. Om in te loggen heb je je Digid nodig. Je kunt een WW-uitkering aanvragen vanaf 1 week vóór de ontslagdatum tot 1 week na de ontslagdatum.

  • Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU)

   Heb je recht op een WW-uitkering, dan heb je mogelijk ook recht op een uitkering op grond van de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU).

   In aanvulling op de Werkloosheidswet hebben de Nederlandse universiteiten een eigen uitkeringsregeling bij werkloosheid. Deze Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Nederlandse Universiteiten (BWNU) maakt deel uit van de cao Nederlandse Universiteiten en kent drie uitkeringen:

   • een reparatie-uitkering (reparatie van de verkorte WW-uitkering),
   • een aanvullende BW-uitkering (aanvulling op de WW-uitkering) en
   • een aansluitende BW-uitkering (uitkering na afloop WW-periode).

   Ook voorziet de BWNU in de mogelijkheid van loonsuppletie. Dit is een aanvulling op het inkomen als je een nieuwe baan vindt met een lager salaris dan je vorige baan. De BWNU wordt uitgevoerd door Visma Idella Services Uitkeringsadministraties.

   Let op! De huidige BWNU is van toepassing op een ontslag met een eerste werkloosheidsdag op of na 1 juli 2017. Is jouw eerste werkloosheidsdag eerder dan 1 juli 2017, dan kunnen er afwijkende regels gelden.

   REPARATIE-UITKERING

   De BWNU heeft een voorziening geregeld voor de verkorting van de maximale WW-duur. Deze uitkering repareert dat verschil. Indien je werkloos wordt en je voor 1 januari 2016 recht had op langere WW-duur dan ontvang je een reparatie-uitkering die het verschil tussen de huidige WW-duur en de oude WW-duur overbrugt. Deze uitkering gaat in zodra de WW-uitkering eindigt.

   De hoogte van de reparatie-uitkering is gelijk aan de hoogte van je WW-uitkering en je (eventuele) aanvullende uitkering tezamen.

   AANVULLENDE BW-UITKERING

   Verdiende je in het jaar voor je werkloos werd gemiddeld per dag méér dan het wettelijk maximumdagloon, dan heb je waarschijnlijk recht op een aanvullende BW-uitkering.

   De aanvullende BW-uitkering vult je WW-uitkering gedurende de eerste 2 maanden aan tot 75% van je feitelijke (d.w.z. niet gemaximeerde) dagloon. Daarna wordt de WW-uitkering aangevuld tot 70% van je feitelijke dagloon.

   De duur van de aanvullende BW-uitkering is gelijk aan de duur van de WW-uitkering. Heb je een WW-uitkering van 3 maanden (basisuitkering), dan ontvang je de aanvulling ook slechts 3 maanden. Duurt de WW-uitkering langer (verlengde uitkering), dan geldt dit ook voor de aanvulling.

   AANSLUITENDE BW-UITKERING 

   Heb je recht op een WW-uitkering en ben je bij aanvang van de werkloosheid 45 jaar of ouder, dan heb je na afloop van de WW-uitkering of na afloop van je reparatie-uitkering mogelijk recht op een aansluitende BWNU-uitkering. Je diensttijd* moet dan wel minimaal 7 jaar zijn.

   Als je op de eerste werkloosheidsdag een diensttijd hebt van ten minste 7 jaar en je leeftijd is minimaal 45 jaar maar nog geen 50 jaar, dan heb je na afloop van de WW-periode nog maximaal 2 jaar recht op een aansluitende BW-uitkering. Ben je op de eerste werkloosheidsdag 50 jaar of ouder, dan duurt de aansluitende BW-uitkering maximaal 3 jaar.

   Heb je op de eerste werkloosheidsdag een diensttijd van ten minste 12 jaar en bereik je binnen 10 jaar na deze dag de AOW-gerechtigde leeftijd, dan loopt de aansluitende BW-uitkering door tot de dag waarop de AOW-gerechtigde leeftijd wordt bereikt.

   De aansluitende BW-uitkering bedraagt 70% van het feitelijke dagloon. Hierbij geldt een maximum van 70% van het schaalbedrag en de vakantie-uitkering die horen bij schaal 12 trede 10 uit de cao Nederlandse Universiteiten.

   Indien jouw ontslag is ingegeven vanwege bedrijfseconomische omstandigheden (bijvoorbeeld reorganisatie of opheffing van je functie) dan heb je de mogelijkheid om in plaats van een aansluitende BW-uitkering te kiezen voor de transitievergoeding.

   Je vraagt de BW-uitkering aan met een formulier dat je kunt downloaden van de universiteitenvannederland.nl site. Zorg ervoor dat beide delen van dit formulier (werkgevers- en werknemersdeel) ingevuld, ondertekend en voorzien van de vereiste bijlagen binnen 7 dagen na aanvang van de werkloosheid worden opgestuurd naar Visma Idella Services Uitkeringsadministraties. Voor het invullen en onderteken van het werkgeversdeel van het formulier kun je terecht bij de Service Desk van Human Resources.

   *Diensttijd BWNU

   Diensttijd is de periode die je, met een onderbreking van ten hoogste 14 maanden, onmiddellijk voorafgaand aan de ontslagdatum in dienst bent geweest van:

   1. Een werkgever binnen de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, educatie en beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, onderzoekinstellingen, wetenschappelijk onderwijs en academische ziekenhuizen.
   2. Een door partijen in het Volgersbesluit (bijlage 1 cao NU) aangewezen andere werkgever.
   3. Een rechtsvoorganger van een onder 1. of 2. bedoelde werkgever.
  • Loonsuppletie BWNU


   Ontvang je een WW-uitkering of een BW-uitkering en eindigt deze uitkering omdat je een nieuwe baan hebt aanvaard met een loon dat lager is je laatst verdiende salaris (inclusief toelagen, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering) Dan heb je waarschijnlijk recht op loonsuppletie. Dit is een aanvulling op het loon uit je nieuwe baan.

   De loonsuppletieregeling uit de BWNU is ook van toepassing als je geen recht hebt op een WW-uitkering of een BW-uitkering omdat je aansluitend aan je baan bij de UT een andere baan hebt gevonden maar dit recht wel zou hebben gehad als je die baan niet had aanvaard. 

   De loonsuppletie bedraagt 100% van het verschil tussen het loon in je nieuwe baan en je laatst verdiende salaris (inclusief toelagen, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering).

   De loonsuppletie duurt uiterlijk tot het einde van de periode waarin je recht zou hebben op een WW-uitkering of een BW-uitkering of als je geen recht meer hebt op loonbetaling uit jouw nieuwe dienstverband. Ben je op de eerste werkloosheidsdag 55 jaar of ouder en heb je een diensttijd van ten minste 12 jaar*, dan kan de loonsuppletie verlengd worden tot de AOW-gerechtigde leeftijd.

   Denk je dat je in aanmerking komt voor loonsuppletie? Vraag dit dan uiterlijk binnen drie maanden na aanvaarding van je nieuwe baan aan bij Visma Idella Services Uitkeringsadministraties , tel. 088 – 230 26 50.   


   *Diensttijd BWNU

   Diensttijd is de periode die je, met een onderbreking van ten hoogste 14 maanden, onmiddellijk voorafgaand aan de ontslagdatum in dienst bent geweest van:

   1. Een werkgever binnen de sectoren primair onderwijs, voortgezet onderwijs, educatie en beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs, onderzoekinstellingen, wetenschappelijk onderwijs en academische ziekenhuizen.
   2. Een door partijen in het Volgersbesluit (bijlage 1 cao NU) aangewezen andere werkgever.
   3. Een rechtsvoorganger van een onder 1. of 2. bedoelde werkgever.
  • Transitievergoeding

   Met ingang van 1 januari 2018 heb je in beginsel aanspraak op een transitievergoeding bij einde dienstverband. De beëindiging van het dienstverband moet dan wel op initiatief van de werkgever zijn geweest.

   Je hebt geen aanspraak op een transitievergoeding als het een ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden (bijvoorbeeld een ontslag wegens reorganisatie of opheffing van de functie) betreft en je aanspraak hebt op een aansluitende BW-uitkering. Het is wel mogelijk om alsnog aanspraak te maken op een transitievergoeding. Je moet dan wel afzien van jouw aanspraak op de aansluitende BW-uitkering.

   De hoogte van de transitievergoeding wordt berekend aan de hand van de lengte van je dienstverband en je laatstverdiende salaris. De berekening is per 1 januari 2020 als volgt (hiervoor was de berekening anders): 

   • Voor elk jaar dat de arbeidsovereenkomst heeft geduurd bedraagt de transitievergoeding een derde maandsalaris.
   • Voor elk overig gedeelte van het dienstverband, of als het dienstverband korter dan een jaar heeft geduurd, wordt de transitievergoeding naar rato berekend volgens een speciale formule.

   De hoogte van de transitievergoeding is wel gemaximeerd tot € 84.000,-- bruto (bedrag in 2021) of je jaarsalaris (voor zover dat hoger is dan het maximum).

  • Zorgverzekering

   Zodra je dienstverband met de UT eindigt, vervalt de mogelijkheid tot deelname aan de collectieve zorgverzekering bij Menzis. Je moet zelf contact opnemen met Menzis om je zorgverzekering op een andere basis voort te zetten.

  • Pensioenopbouw

   Wanneer je werkloos bent, bouw je minder of geen pensioen op. Zolang je een WW- en/of BW-uitkering ontvangt, bouw je nog maar 50% pensioen op bij ABP. De universiteit betaalt de premie voor deze pensioenopbouw. Als je wilt, kun je tijdens de WW/BW-periode zelf sparen voor meer pensioen. Wil je meer weten over de gevolgen van werkloosheid voor je pensioen en de mogelijkheden om deze (deels) te compenseren, kijk dan op de ABP-site.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met HR Services, tel 053 489 8011.

Voor ideeën, opmerkingen of aanpassingen aan deze pagina, graag mailen naar webteam-hr@utwente.nl

My favorites

About My Favorites
Use the Bookmark this page button on Service Portal pages to add that page to the My Favorites section. To add web applications, use the star icon in the webapplication list. To add pages outside the Service Portal, use the Add custom bookmark button above. Add your favorite apps to your bookmarks by using the favorite button

Please wait a moment...