Toetsing medisch-wetenschappelijk onderzoek

Onderzoek met mensen moet een medisch-ethische toets ondergaan als het valt onder de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Onderzoek valt onder de WMO als aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

  1. er is sprake van medisch-wetenschappelijk onderzoek, en
  2. personen worden aan handelingen onderworpen of hen worden gedragsregels opgelegd

Meer informatie over de voorwaarden van WMO-plichtig onderzoek is te vinden op de website van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO). Voor het toetsen van WMO plichtig onderzoek werkt de Universiteit Twente samen met CMO Arnhem-Nijmegen (in Dutch). Vanuit het TechMed Centre is er ondersteuning beschikbaar voor onderzoekers die toetsingsaanvragen willen indienen bij een medisch-ethische toetsingscommissie. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met: ResearchSupport-TechMed@utwente.nl of kijk op TechMed Centre intranet.   

Toetsing van niet medisch-wetenschappelijk onderzoek

Voor de ethische toetsing van niet WMO-plichtig onderzoek heeft de Universiteit Twente een universiteitsbreed ethiekbeleid vastgesteld. De ethische beoordeling van onderzoek zal worden uitgevoerd door 4 domein-specifieke commissies: Natural Sciences & Engineering Sciences, Computer & Information Sciences, Humanities & Social Sciences, Geo-Information Sciences. Voor complexe zaken en voor kwaliteitsborging zal een universiteit brede commissie worden geïnstalleerd. De ethische commissies worden op dit moment geïnstalleerd door de faculteiten. Voor ethische toetsing van nieuwe onderzoeksvoorstellen kunnen studenten en onderzoekers op dit moment terecht bij hun eigen faculteiten of instituten: BMS, EWI/ET, ITC and TechMed

Dierproevenbeleid

De UT onderschrijft de Code Openheid Dierproeven van de VSNU en heeft een dierproevenbeleid. Hiermee komt de UT tegemoet aan de maatschappelijke behoefte aan meer openheid over de inzet van proefdieren in wetenschappelijk onderzoek. Voordat onderzoekers van start gaan moeten alle onderzoeken waarin proefdieren worden gebruikt aan de Centrale Commissie Dierproeven worden voorgelegd ter ethische toetsing. Zonder goedkeuring van de CCD is het niet toegestaan dierproeven uit te voeren.