Zie Integriteit

Wetenschappelijke integriteit

De Universiteit Twente hanteert een gedragscode met algemene integriteitsprincipes voor iedereen die onderdeel is van de UT gemeenschap: medewerkers, studenten en/of diegenen die de Universiteit Twente vertegenwoordigen. Deze gedragscode omvat de kernwaarden van de UT en algemene integriteitsprincipes zoals wetenschappelijke integriteit voor studenten en medewerkers.

Binnen de Universiteit Twente rust op alle betrokkenen bij het onderwijs en onderzoek een eigen verantwoordelijkheid voor de instandhouding van de wetenschappelijke integriteit. Alle betrokkenen dienen zich te houden aan de richtlijnen inzake professionele wetenschapsbeoefening zoals die zijn vastgelegd in de Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening en de Europese gedragscode voor wetenschappelijke integriteit. De Universiteit Twente stimuleert een werkomgeving waarbinnen verantwoorde onderzoekspraktijken worden bevorderd en gewaarborgd. Hiertoe biedt zij voorzieningen aan zoals integriteitsonderwijs voor promovendi, ethische toetsing en onderzoeksdatamanagement.

Ter bescherming en waarborging van de wetenschappelijke integriteit heeft het College van Bestuur de Klachtenregeling Wetenschappelijke Integriteit vastgesteld. Deze regeling voorziet in een procedure voor melding en behandeling van mogelijke schendingen van de wetenschappelijke integriteit. Deze regeling sluit aan bij het reglement van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI). Klachten worden behandeld door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.