Resultaatafspraken

Onderwijs

 • Professionalisering gekoppeld aan de onderwijsactiviteiten van komend jaar (o.a. TOM).
 • Onderwijstaken (vakken en geschatte werktijd per week/jaar en verdeling over het jaar).
 • Afstudeerbegeleiding (namen afstudeerders; als eerste of tweede begeleider; geschatte tijdsinvestering per student).
 • Overige bijdragen aan het onderwijs (omschrijving, geschatte werktijd) en onderwijsontwikkeling (nieuwe vakken: inhoud, resultaat, geschatte werktijd).
 • Samenvatting van vak- en studentevaluaties.
 • Rollen in het onderwijs (bv. (module) coördinator, opleidingsdirecteur) en wat is de geschatte tijdsinvestering?

Onderzoek

 • Publicaties (kwaliteit, aantal, nationaal/internationaal, citatie-index)
 • Begeleiding van promovendi en onderzoekers (niet afstudeerders).

Valorisatie

 • Activiteiten voor verwerving van externe financiering (2e en 3e geldstroom) en resultaten.
 • Stand van zaken van onderzoeksprojecten (afgerond, volgens planning of vertraagd, met
  toelichting).

 Loopbaanontwikkeling

Onderwijs

 • Basis Kwalificaties Onderwijs (BKO)

Onderzoek

Valorisatie

 • Internationalisering: (afspraken m.b.t. Engelse taalvaardigheid en cultural awareness; afspraken m.b.t. internationale stafmobiliteit en carrièremogelijkheden (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk personeel), bijvoorbeeld met subsidie programma’s (o.a. Marie Curie, Veni. Vidi, Vici).
 • In- en doorstroom van vrouwen (ter stimulering van vrouwen in hogere functies)
 • Wensen t.a.v. taken, opleiding of loopbaan. Waar wil je het komende jaar meer tijd aan besteden/ wat wil je ontwikkelen en hoe kun je dat realiseren. Waar sta je nu in je persoonlijke ontwikkeling en waar wil je over 3-5 jaar zijn binnen of wellicht buiten de organisatie.
 • Inzet ontwikkelingsdagen, zoals bedoeld in artikel 6.9 lid 1 cao NU.

Gedrag

 • Ontwikkelingen in de organisatie, het team of het vakgebied. Denk aan Vision 2020, de kernwaarden internationalisering, ondernemend, synergie gedreven en maatschappelijke impact. Welke nieuwe competenties moet een medewerker zich verwerven.

Overig

 • Betrokkenheid en deelname aan medezeggenschap bespreken.
 • Duurzame inzetbaarheid: afspraken over bijvoorbeeld werken in deeltijd, combinatie werk en privé, maatwerk om te komen tot een goede afstemming van bedrijfstijd en arbeidstijd; geleidelijk faciliteren van de overgang naar pensionering door o.a. het afstemmen van individuele werktijden; afspraken over vak- en/of functiegerichte opleidingen/trainingen, coaching, loopbaanadvies/oriëntatiemogelijkheden, functieroulatie etc.
 • Arbeidsomstandigheden, werkdruk en werkstress, veiligheids- en gezondheidsaspecten op de werkplek.
 • Nevenwerkzaamheden.