HomeNieuwsSamenwerking Windesheim en Universiteit Twente voor betere door- en wisselstroom van studenten

Samenwerking Windesheim en Universiteit Twente voor betere door- en wisselstroom van studenten

Hogeschool Windesheim en de Universiteit Twente (UT) zijn voornemens om in het voorjaar van 2023 een samenwerkingsovereenkomst te tekenen. De intentie van dit convenant is om studenten in het hoger onderwijs in Oost-Nederland, makkelijker en sneller toegang te bieden tot de onderwijsplek, die het best aansluit bij hun wensen en talenten.

Er zijn in het hoger onderwijs te veel hobbels waardoor studenten niet, of te lastig, op de plek komen waar ze het beste tot hun recht komen. Dat leidt tot studievertraging, onnodige uitval en talentverspilling. Dit inzicht, dat ook aan bod kwam in het rapport van de Commissie Veerman uit 2010, is de reden dat beide onderwijsinstellingen intensiever gaan samenwerken.

Hogeschool Windesheim en de UT werken al langer samen op bestuurlijk niveau, maar ook concreet in meerdere onderwijs- en onderzoeksprojecten. Daar zijn vaak ook andere (onderwijs)partners uit de regio bij betrokken. Studenten van enkele economische opleidingen bij Windesheim kunnen bijvoorbeeld dankzij afspraken al tijdens hun opleiding een premaster volgen en zo makkelijker doorstromen naar een master bij de UT. Ook wordt er samengewerkt in een netwerksamenwerking zoals TechYourFuture. Het convenant zal de samenwerking tussen Windesheim en de UT verstevigen en aanzienlijk uitbreiden.

Wissel-, doorstroom en betere voorlichting

Goede begeleiding, flexibele instroommomenten en een betere aansluiting van onderwijsprogramma’s moeten het mogelijk maken dat studenten, met name in het eerste jaar, makkelijker switchen tussen Hogeschool Windesheim en de Universiteit Twente en vice versa, ook wel aangeduid met Wisselstroom. Nu leidt een switch nog vaak tot onnodig tijdsverlies. Daarnaast moet de doorstroom van Hogeschool Windesheim naar universitaire Masters bij de Universiteit Twente veel makkelijker worden.

Beide onderwijsinstellingen willen zich ook richten op een betere communicatie en studievoorlichting richting het voortgezet onderwijs. Het is voor leerlingen belangrijk dat ze beter weten waar ze aan beginnen als zij in het hoger onderwijs beginnen. Dit betekent ook een grote stap voorwaarts op het gebied van kansengelijkheid en inclusiviteit.

Sterkere band met de regio

Het convenant past bij de wens van het Ministerie van OCW dat hoger onderwijsinstellingen zich sterker regionaal gaan profileren. Een betere samenwerking tussen verschillende typen onderwijs leidt tot een betere aansluiting op de regionale arbeidsmarkt. En we kunnen ‘een leven lang leren’ op die manier beter faciliteren en stimuleren.  Een voorbeeld van zo’n samenwerking is de intentie om samen met vijf andere hbo-instellingen, die beschikken over een lerarenopleiding, de krachten te bundelen om veel gerichter in te spelen op het probleem rond het lerarentekort in de regio.

Ondertekening van het convenant

Het plan is om in het komend voorjaar de samenwerking in de vorm van het convenant te ondertekenen, door de bestuursvoorzitters van Windesheim en de Universiteit Twente.

Windesheim logo

L.P.W. van der Velde MSc (Laurens)
Woordvoerder College van Bestuur (CvB)