Zie Nieuws

Covid-19 update 3 juli 2020

Op dit moment ondernemen we diverse initiatieven om het gebruik van de UT-gebouwen vanaf de start van het nieuwe academisch jaar te intensiveren. Dat heeft geleid tot beter inzicht in wat er mogelijk is en hoe we dat kunnen realiseren. We delen deze plannen graag met je.

Naar 40 procent bezetting van de campus

Ook vanaf 1 september blijft thuiswerken een belangrijk deel uit maken van onze routine: on-campus als het kan, online omdat het kan. In de afgelopen periode hebben we gemerkt hoe belangrijk fysiek contact en aanwezigheid op de campus is. Om het werk goed te doen, maar ook om op een prettige manier met elkaar samen te werken.

De inventarisaties laten zien dat een gemiddelde bezetting van 40 procent van de normale capaciteit haalbaar is binnen de door de overheid opgestelde veiligheidsrichtlijnen inzake Covid-19. Op sommige plekken is werken met 1,5 meter afstand relatief eenvoudig te realiseren, op andere plekken zijn er knelpunten.

De verdere inventarisatie van deze knelpunten en manieren om deze weg te nemen worden gedurende de komende periode verder uitgewerkt en gerealiseerd door de facilitaire teamleiders (FTL’s) samen met de veiligheid- en gezondheidscoördinatoren (AMH’s). Zij zorgen er de komende weken aan de hand van UT-brede kaders voor dat medewerkers straks in een veilig ingerichte omgeving hun werk kunnen doen en hun weg op de campus kunnen vinden. De faculteiten en diensten vullen zelf preciezer in wie waar wanneer kan werken.

In het nieuwe academisch jaar kunnen we faciliteren dat iedereen deels gebruik kan maken van de campus. Voor sommigen zal dat, gezien de aard van hun werk, wat vaker zijn dan voor anderen. Op het niveau van universiteit, faculteit en afdeling bewaken we steeds samen dat we de maximale bezetting op basis van de richtlijnen niet overschrijden. Voor elk lab, afdeling en gebouwniveau wordt iemand als corona-coördinator aangewezen die toezicht houdt op de 1,5m-situatie.

Optimale inzet van onderzoeksfaciliteiten

Op dit moment leidt het aangevraagd gebruik van de lab-faciliteiten nog niet tot de maximaal toegestane 40 procent van de reguliere capaciteit. Desalniettemin zoeken we naar manieren om de capaciteit verder te vergroten. Hiervoor kijken we naar alle oplossingen, waaronder ook avondopenstelling en inhuur van externe capaciteit om alle mogelijkheden voor gebruik zo goed mogelijk te benutten.

Gevolgen voor het onderwijs

Met 12 duizend studenten is het geven van fysiek onderwijs met beperkte capaciteit op de campus ontegenzeggelijk een flinke uitdaging. We streven naar het maximaal aantal contacturen als aangeboden kan worden binnen de veiligheidsrichtlijnen. Onze verwachtingen is dat onze ruim opgezette campus daarin een belangrijke rol kan spelen. Door het aanbieden van een mix van online en on-campus onderwijs slagen we er in studenten een goed onderwijsprogramma aan te bieden.

We zijn verheugd over het feit dat we op deze manier veel onderwijsactiviteiten op de campus kunnen aanbieden. Voor activiteiten waarvoor fysieke aanwezigheid het meest toegevoegde waarde heeft, zoals werkcolleges, practica en tentamens, maken we meer ruimte vrij dan voor andere activiteiten. Hoorcolleges zullen online worden aangeboden. Docenten worden via CELT ondersteund in het realiseren van hoogwaardig online onderwijs.

De lesroosters voor het academisch jaar 2020-2021 zijn anders dan we gewend zijn. In het onderstaande schema vind je de nieuwe roostertijden. Een collegedag duurt maximaal van 9.00 uur tot 17.30 uur of van 13.45 uur tot 22.00 uur. Tentamens worden binnen drie blokken gehouden: ’s ochtends, ’s middags en ’s avonds. Het aanvangstijdstip van het eerste college is verplaatst naar 9.00 uur, naar aanleiding van regionale afspraken met het openbaar vervoer.

Zoals je kan zien is in de lesroosters ook rekening gehouden met avondonderwijs. In nauw overleg met de URaad is besloten dat het geven van avondonderwijs onder strikte condities mogelijk is. Er wordt gestreefd naar maximaal 1 avond per week. Onderwijs vindt maximaal plaats tot 22.00 uur en er wordt niet meer dan 8 uur onderwijs per dag ingeroosterd. Zo mogelijk wordt na een dag met onderwijs in de avond de volgende ochtend geen onderwijs gepland.

Avondonderwijs naar aanleiding van Covid-19 is een tijdelijke maatregel. De CAO-bepalingen over werktijd en de arbeidstijdenwet en daarmee het welzijn van medewerkers worden hierbij in acht genomen.

De campus is daarnaast ’s avonds tot 22:00 open voor studenten voor het gebruik van projectruimtes en rustige studieplekken.

Rekening houden met elkaar

De beperkte capaciteit vraagt dat we bij het werken op de campus nog iets meer rekening houden met elkaar dan we nu al doen. Zo word je bijvoorbeeld gevraagd bij het plannen van je pauzes rekening te houden met de onderwijstijden. Op die manier verspreiden we de verplaatsingen zo goed mogelijk over de dag, en voorkomen we bijvoorbeeld grote druktes in de restaurants. Ook kijken we welke technische hulpmiddelen helpen om je goed te informeren over bezetting en drukte op verschillende plekken van de campus en in de gebouwen. En uiteraard richten we de gebouwen zo in dat je wordt geholpen om te helpen bij het houden van afstand en zorgen we voor een schone en hygiënische omgeving.

Ook vragen we je het gebruik van het openbaar vervoer te beperken. Gegeven de beperkte capaciteit als gevolg van de corona-maatregelen, hebben we als universiteit afspraken met de aanbieders van het OV. Daarom vragen we medewerkers en studenten zoveel mogelijk te voet of met de fiets te komen, eventueel met de auto als de afstand te groot is en alleen het openbaar vervoer te gebruiken als er geen andere mogelijkheden zijn.

Welzijnsonderzoek onder medewerkers en studenten

Het adequaat omgaan met het coronavirus en de maatregelen die genomen zijn om het virus in te dammen heeft veel van onze medewerkers gevraagd. Ook is het thuiswerken niet voor iedereen even makkelijk. We vinden het belangrijk te weten hoe het met onze medewerkers en studenten gaat, en zijn benieuwd naar hun inzichten in wat zij vinden dat nodig is. Binnenkort ontvangen zij een uitnodiging voor het beantwoorden van een aantal vragen hierover.

Ten slotte

Gisteren hebben we het collegejaar 2019-2020 afgesloten met de Informele Afsluiting van het Academisch Jaar. We kijken terug op een bijzondere periode, waarbij we alleen maar heel trots kunnen zijn op de wijze waarop medewerkers en studenten zijn omgegaan met alle nieuwe en onverwachte uitdagingen op ons pad. Met vertrouwen kijken we naar de nabije toekomst, waarin  onzekerheden als een nieuwe corona-golf en nieuwe beperkingen helaas ook blijven bestaan.

L.P.W. van der Velde (Laurens)
Persvoorlichter (aanwezig ma, wo-vr)