HomeNieuwsBas Borsje leidt project 'Levende Dijken'

Bas Borsje leidt project 'Levende Dijken' Nationale Wetenschapsagenda: UT partner in vijf van de 21 projecten

21 consortia gaan in teamverband aan de slag met interdisciplinair onderzoek waarmee wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken binnen bereik komen. Een van de projecten staat onder leiding van dr.ir. Bars Borsje van de Universiteit Twente (faculteit ET, Marine and Fluvial Systems) van de Universiteit Twente. Dit gaat over ‘levende’ dijken. Ook in vier andere projecten is de UT partner. In totaal is er met alle 21 projecten een bedrag van 93 miljoen euro gemoeid.

De onderzoeksprojecten richten zich op vragen vanuit de samenleving die de inhoudelijke agenda van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) vormgeven. Het gaat hierbij onder meer om ontstaan van zwarte gaten en de teruggave van koloniaal erfgoed tot watermanagement aan de voet van de Himalaya, onze biologische klok en een vrij te gebruiken kwantumcomputer in de cloud. De consortia kennen een brede vertegenwoordiging van kennisorganisaties én maatschappelijke partners: variërend van publieke partijen zoals musea, ziekenhuizen, universiteiten en kennisinstellingen uit binnen- en buitenland, tot stichtingen, patiëntenverenigingen en andere burgerinitiatieven, gemeenten, provincies en ministeries. Ook het bedrijfsleven is ruim vertegenwoordigd. 

Deze ronde heet: onderzoek op routes door consortia (NWA-ORC).

Dit zijn de projecten waarin de UT penvoerder is of participeert.

LEVENDE DIJKEN

Realisatie van veerkrachtige en klimaatbestendige kustbescherming  

Levende dijken dragen bij aan het klimaatbestendig maken van de Nederlandse kust. Zij bestaan uit een met gras begroeide dijk en een voorland. Dit onderzoek maakt de aanleg van levende dijken mogelijk, via het afwegen van belangen, testen van dijken onder extreme weersomstandigheden en het formuleren van ontwerpregels voor eindgebruikers.                

Penvoerder namens het consortium:  dr. ir. B.W. (Bas) Borsje – Universiteit Twente

Consortium:  Universiteit Twente, Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee NIOZ, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Technische Universiteit Delft, Hogeschool Van Hall Larenstein, Wetterskip Fryslân, Young Wadden Academy, Deltares, Rijkswaterstaat Noord Nederland, SkyPilotUAS, World Wide Fund for Nature, Royal HaskoningDHV, HKV, Arcadis, Witteveen+Bos, Waddenfonds, Veiligheidsregio Groningen, Waterboard Noorderzijlvest, Waterboard Hunze en Aa’s, Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP, Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer STOWA, Boskalis, Van Oord, Wadden Academy, Deltacommissaris, Buitenspelen, It Fryske Gea, Rijke Waddenzee, Natuurmonumenten, Delft Flood Polder, Provincie Groningen, Provincie Fryslân, Gemeente Noardeast Fryslân, Pachtersvereniging, Waddenvereniging, Neeltje Jans, Task Force Delta Technology, Massachusetts Institute of Technology, University of Antwerpen, University of Florence, University College Cork, Nanjing Hydraulic Research Institute, University of Strathclyde, University of Hannover, VNU University of Science, University of Reading, University of New Orleans, Trinity College Dublin, Technical University of Denmark.         

Toegekend bedrag: 1,9 miljoen euro

Democratische revitalisering voor veerkrachtige gemeenschappen     

Het onderzoeksproject REDRESS (‘Revitalized Democracy for Resilient Societies’) kijkt of en hoe ‘hybride democratische innovaties’, die plebiscitaire en deliberatieve instrumenten combineren, de representatieve democratie kunnen versterken, onder welke voorwaarden, en met welke effecten. Ervaringsdeskundigen, valorisatie-experts, internationale en Nederlandse onderzoekersleiders op dit terrein werken daarvoor nauw samen.

Penvoerder namens het consortium:  prof. dr. F. (Frank) Hendriks – Tilburg University  

Consortium:  Tilburg University, Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Universiteit Twente, Sociaal Cultureel Planbureau, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Vereniging Nederlandse Gemeenten, ProDemos, Rathenau Instituut, The Broker, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), LSA Bewoners.        

Toegekend bedrag: 1,7 miljoen euro

CASTOR (CAtchment Strategies TOwards Resilience)   

De zandlandschappen van Oost- en Zuid-Nederland combineren functies voor landbouw, recreatie en natuur. Deze functies worden bedreigd door klimaatverandering. Met behulp van proeftuinen willen de onderzoekers ontdekken hoe klimaat-robuuste landschappen van de toekomst eruit zien. Samen met maatschappelijke partners ontwerpen zij ontwikkelpaden om deze landschappen te realiseren.

Penvoerder namens het consortium:  prof. dr. J. (Jakob) Wallinga – Wageningen University

Consortium:  Wageningen University, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Windesheim University of Applied Sciences, Waterschap Vechtstromen, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Limburg, Deltares, Wageningen Environmental Research, KWR Water Research Institute, Ministery of Infrastructure and Water Management, Vitens, 4TU Centre for Resilience Engineering, Provincie Noord-Brabant, Lumbricus, Provincie Overijssel, United Nations University (UNU) Vulnerability Assessment, Risk Management & Adaptive Planning Section (VARMAP), Institute for Environment and Human Security (EHS). 

Toegekend bedrag: 1,9 miljoen euro

Gereedschappen die rekening houden met het immuunsysteem om medicijnen te ontdekken

In plaats van op proefdieren, kunnen de effecten van medicijnen en behandelingen ook getest worden op miniatuurweefselmodellen die de respons van een orgaan nabootsen. Maar geen van zulke modellen bevat op dit moment een lymfestelsel, terwijl dit wel essentieel is voor onze gezondheid. De onderzoekers ontwikkelen ‘orgaan-op-chip’-modellen met een ingebouwd lymfestelsel als precisie-instrument in de strijd tegen immuun-gerelateerde aandoeningen.

Penvoerder namens het consortium:  dr. V. (Valeria) Orlova – Leiden University Medical Center (LUMC)

Consortium:  Leiden University Medical Center (LUMC), VU Medical Center (VUMC), Wageningen University and Research, Universiteit Twente, Technische Universiteit Delft, Universiteit Maastricht, IBA Lifesciences GmbH, TissUse GmbH, Nederlandse Brandwonden Stichting, Dutch Society for the Replacement of Animal Testing dsRAT, Proefdiervrij, BioEC, Cealus health, IMEC (One Planet), PolyVation, Alveolé, Optics11, hDMT, Ibidi GmbH, AIM Biotech, VSParticle, Amsterdam UMC (AMC), Red Cross Hospital Beverwijk, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Maag Lever Darm Stichting, The University of Melbourne, Ncardia, Roche, Danone Nutricia Research

Toegekend bedrag: 4,9 miljoen euro

Het Nederlandse Zwarte Gaten Consortium

Dit consortium gaat interdisciplinair onderzoek doen naar zwarte gaten, van het ontwikkelen van telescopen en het geologische onderzoek voor de mogelijke komst van de Einstein Telescoop, tot pure sterrenkundige en theoretische vraagstukken. Via educatie en outreach proberen de onderzoekers hierbij een groot deel van de samenleving te betrekken.

Penvoerder namens het consortium:  prof. dr. S.J.G. (Stefan) Vandoren – Universiteit Utrecht

Consortium:  Universiteit Utrecht, Radboud Universiteit, Nikhef, Universiteit van Amsterdam (UvA), Universiteit Twente, Universiteit Maastricht, Universiteit Utrecht, KNMI, Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden, Hogeschool van Amsterdam (HvA), TNO, Hogeschool Utrecht, Rijksmuseum Boerhaave, Museumplein Limburg, Provincie Limburg, Innoseis, Shell, Las Cumbres Observatory, The Black Hole Initiative, Natuurkunde.nl

Toegekend bedrag: 4,9 miljoen euro .

Lees over alle toegekende projecten op de website van NWO.

ir. W.R. van der Veen (Wiebe)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)
+31 53 489 4244 | +31 6 12185692
 w.r.vanderveen@utwente.nl
Gebouw: Spiegel Tuin