Zie UT-flex

Algemene voorwaarden

Geldig tot 31 december 2019

Algemene arbeidsvoorwaarden student-oproepkracht UT-Flex

ALGEMEEN

Je hebt bij de Universiteit Twente als student-oproepkracht een dienstverband voor het incidenteel verrichten van werkzaamheden. Dit dienstverband is aangegaan op grond van artikel 2.3 lid 12 van de CAO Nederlandse Universiteiten. Je moet gehoor geven aan een oproep tot het verrichten van werkzaamheden. Er is dus sprake van verschijnplicht.

1.  SALARIS

Je wordt per uur betaald. De hoogte van het uurloon hangt af van de werkzaamheden die je verricht. We berekenen het uurloon door het bruto maandsalaris dat bij de werkzaamheden hoort, te delen door 165. Werk je op ongebruikelijke tijden (alle uren op een zaterdag, zondag of feestdag én alle uren op maandag tot en met vrijdag tussen 20.00 uur en 7.00 uur), dan verwerken we de toelage onregelmatige dienst in het (gemiddelde) bruto uurloon. Uitbetaling van het salaris geschiedt maandelijks. De gewerkte uren en dagen registreer je zelf via de webapplicatie UT Flex.

2.  VAKANTIEVERLOF

Je hebt naar rato van het aantal gewerkte uren recht op vakantieverlof zoals bedoeld in artikel 4.7 lid 1 van de cao Nederlandse Universiteiten. In de regel stelt de UT de aanspraak op vakantieverlof vast bij indiensttreding en bij aanvang van elk nieuw kalenderjaar. Aanspraak en opname van het vakantieverlof worden vervolgens geregistreerd op een digitale verlofkaart. Omdat niet vooraf bekend is hoeveel uren een oproepkracht in een kalenderjaar zal werken, is in UT Flex gekozen voor een andere werkwijze: je krijgt het vakantieverlof niet in de vorm van doorbetaalde vrije tijd, maar in de vorm van een toeslag op jouw bruto uurloon. De hoogte van deze toeslag bedraagt 11,72 %.

 3.  VAKANTIE-UITKERING

De vakantie-uitkering bedraagt 8% van het feitelijk genoten maandsalaris. UT Flex betaalt de vakantie-uitkering maandelijks uit, tegelijk met het salaris.

 4.  EINDEJAARSUITKERING

De eindejaarsuitkering bedraagt 8,3% van het feitelijk genoten maandsalaris. UTFlex betaalt de eindejaarsuitkering maandelijks uit, tegelijk met het salaris.

 5.  COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING

Je ontvangt tevens een compensatie transitievergoeding. De hoogte daarvan kun je terugvinden op je salarisspecificatie. Dit betekent dat je bij einde dienstverband geen aanspraak meer hebt op een transitievergoeding. UT Flex betaalt de compensatie transitievergoeding maandelijks uit, tegelijk  met het salaris.

 6.  SOCIALE ZEKERHEID

Gedurende het dienstverband bouw je pensioen op bij pensioenfonds ABP.
Door het dienstverband is de Zorgverzekeringswet op jou van toepassing. Dit betekent dat je wettelijk verplicht bent om een Nederlandse basisverzekering af te sluiten.

7.  ZIEKMELDING

Als je door ziekte geen werkzaamheden kunt verrichten, moet je dit vóór 10.00 uur ‘s morgens doorgeven aan het faculteitsbureau of het secretariaat van de dienst waar je werkt.

 8.  EINDE DIENSTVERBAND

Als je een tijdelijk dienstverband als student-oproepkracht hebt, dan eindigt dit van rechtswege zodra de overeengekomen termijn is verstreken. Heb je een vast dienstverband als student-oproepkracht, dan eindigt dit op jouw verzoek zodra je niet meer bij de Universiteit Twente staat ingeschreven als student.

Algemene arbeidsvoorwaarden student assistent UT-Flex

Algemeen

Indien u in aanmerking wilt komen voor een dienstverband als student-assistent, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen. U staat als student of auditor ingeschreven aan een Nederlandse Universiteit en u bereidt zich voor op een doctoraal- of ingenieursexamen. Daarnaast levert u een bijdrage aan het wetenschappelijk onderwijs of onderzoek.

Op grond van hoofdstuk 10, artikel 10.2 lid 2 en artikel 10.4 lid 2 van de CAO Nederlandse Universiteiten heeft het College van Bestuur nadere regels vastgesteld voor zowel de duur en omvang als voor het studieniveau (zie punt 1 en 2 van deze bepalingen).

 1. OMVANG EN DUUR

• ten hoogste 50 uur per maand als u alleen de P-fase hebt afgerond

• ten hoogste 66 uur per maand als u de B2-fase hebt afgerond

• ten hoogste 83 uur per maand als u de B3-fase hebt afgerond.

Van deze regel kan alleen worden afgeweken indien dit door de aard van de werkzaamheden (bijvoorbeeld blokpractica, omvangrijk correctiewerk) of een andere bijzondere reden noodzakelijk is. Dit ter beoordeling door of namens het College van Bestuur.
De duur van het dienstverband bedraagt ten hoogste 12 maanden.

 2. VASTSTELLING SALARIS

De hoogte van het salaris is afhankelijk van uw studieniveau. Dit niveau stelt het bureau onderwijszaken van uw faculteit vast. In de regel is de studiefase waarin u zich in het opleidingsprogramma bevindt bepalend voor uw studieniveau.

Legt u het opleidingsprogramma niet in de gebruikelijke volgorde af, dan wordt uw studieniveau bepaald aan de hand van het aantal behaalde ECTS-studiepunten. Zie het overzicht salarisindicatie onder de kolom “studieniveau”.

Het salarisniveau wordt vastgesteld bij aanvang van een klus. Indien het studieniveau gedurende de looptijd van een klus wordt opgehoogd, dan vindt bevordering naar een hogere salaristrede uitsluitend plaats als de resterende looptijd van de klus nog minimaal 3 maanden bedraagt en na akkoord van faculteit/dienst. Verder wordt het salarisniveau nooit met terugwerkende kracht aangepast, tenzij sprake is van een duidelijke administratieve fout.

 3. OVERZICHT SALARISINDICATIE (peildatum 1-5-2018)

 

BaMa

 

ECTS

aantal uren per maand

bruto loon per maand

1-5-2018

uur loon

CAO NU

schaal SA

P-afgerond of

60 ECTS

 

165

 

€ 1997

 

€ 12,10

 

salaristrede 2

B-2 afgerond of

110 ECTS

in B-fase

 

165

 

€ 2138

 

€ 12,96

 

salaristrede 3

B-3 afgerond of 160 ECTS in B-

en/of Masterfase

 

165

 

€ 2329

 

€ 14,12

 

salaristrede 4

4. VAKANTIEVERLOF

U heeft naar rato van het aantal gewerkte uren recht op vakantieverlof zoals bedoeld in artikel 4.7 lid 1 van de CAO Nederlandse Universiteiten. Normaliter stelt de UT bij indiensttreding en bij aanvang van elk nieuw kalenderjaar de aanspraak op vakantieverlof vast. Aanspraak en opname van vakantieverlof worden vervolgens geregistreerd op een digitale verlofkaart. Omdat niet vooraf bekend is hoeveel uren een studentassistent in een kalenderjaar zal werken, geldt in UT-flex een andere werkwijze: u krijgt uw vakantieverlof niet in de vorm van doorbetaalde vrije tijd, maar in de vorm van een toeslag op uw bruto uurloon. De hoogte van deze toeslag bedraagt 11,72 %.

5.  VAKANTIE-UITKERING

De vakantie-uitkering wordt maandelijks berekend en bedraagt 8% van het feitelijk genoten maandsalaris. Normaliter betaalt de UT de vakantie-uitkering uit in de maand mei. UT-flex betaalt de uitkering maandelijks tegelijk met de salarisbetaling uit.

6.  EINDEJAARSUITKERING

De vakantie-uitkering wordt maandelijks berekend en bedraagt 8,3% van het feitelijk genoten maandsalaris. Normaliter betaalt de UT de vakantie-uitkering uit in de   maand december. UT-flex betaalt de uitkering maandelijks tegelijk met de salarisbetaling uit.

7.  COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING

U ontvangt tevens een compensatie transitievergoeding. De hoogte daarvan kunt u terugvinden op uw salarisspecificatie. Dit betekent dat u bij einde dienstverband geen aanspraak meer hebt op een transitievergoeding. UT-flex betaalt de compensatie transitievergoeding maandelijks tegelijk met de salarisbetaling uit.

8.  SOCIALE ZEKERHEID

U bent gedurende het dienstverband deelnemer in de zin van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP. Gedurende het dienstverband bouwt u pensioen op. Door uw dienstverband is de Zorgverzekeringswet op u van toepassing. Dit betekent dat u wettelijk verplicht bent om een zorgverzekering af te sluiten.

9.  ZIEKTEMELDING

Als u door ziekte verhinderd bent uw werkzaamheden te verrichten, moet u dit vóór 10.00 uur ‘s morgens doorgeven aan het faculteitsbureau.

10.    EINDE DIENSTVERBAND

U heeft een tijdelijk dienstverband dat van rechtswege eindigt zodra de overeengekomen termijn verstreken is. Een andere grond voor beëindiging is het slagen voor het doctoraal/masterexamen. Het dienstverband wordt geacht te zijn beëindigd met ingang van de eerste dag van de maand, volgend op de datum waarop u het doctoraal/master-diploma behaalt. Het dienstverband wordt eveneens beëindigd als u niet meer als student staat ingeschreven aan een Nederlandse universiteit, of als u uw studie heeft gestaakt.

Geldig per 31 december 2019