Zie Verzekeringen

Collectieve zorgverzekering Menzis

Inleiding

De Universiteit Twente heeft voor haar medewerkers, gepensioneerden en hun gezinsleden een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar Menzis. De universiteit meent je hiermee een goede en betaalbare zorgverzekering aan te bieden.
Als deelnemer aan de collectieve zorgverzekering ontvang je een korting van 5% per maand op de premie van de basisverzekeringen Menzis Basis en Menzis Basis Vrij. De korting op de premies van de aanvullende en tandverzekeringen bedraagt 12%. Deze korting geldt ook voor het combinatiepakket JongerenVerzorgd; een gecombineerde aanvullende zorg- en tandartsverzekering voor de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar Op de basisverzekering Menzis Voordelig en de bijbehorende aanvullende verzekeringen Aanvullend en Extra Aanvullend, krijg je geen premiekorting.

Deelname: voor wie?

Medewerkers en gepensioneerden woonachtig in Nederland
Je kunt gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering van de UT als je een dienstverband hebt met de UT of vanuit een dienstverband met de UT met (keuze)pensioen bent gegaan. Bovendien kun je ook je partner en kinderen tot 18 jaar, evenals in- en uitwonende studerende kinderen tot 27 jaar die ongehuwd zijn, inschrijven voor de collectieve zorgverzekering van de UT. 

Medewerkers woonachtig in Duitsland
Medewerkers die in Duitsland wonen, moeten in de regel in Nederland een zorgverzekering (basisverzekering) afsluiten. Hiervoor kunnen zij gebruikmaken van de collectieve zorgverzekering van de UT. Ook wanneer je in Duitsland woonachtig bent kun je je verzekering online afsluiten via www.menzis.nl/collectief.
Na inschrijving ontvang je van Menzis een verdragsformulier E106, waarmee je je ook kunt inschrijven bij een Duitse verzekeringsinstelling (Krankenkasse). Deze inschrijving is gratis. Na inschrijving bij een Krankenkasse kun je gebruik maken van medische zorg in Nederland én in Duitsland.
De Krankenkasse meldt meeverzekerde gezinsleden aan bij het CAK. 
Meeverzekerde gezinsleden hebben recht op medische zorg volgens de wettelijke regeling in Duitsland. Desgewenst kunnen zij zich aanvullend verzekeren bij de Krankenkasse. Een meeverzekerde echtgeno(o)t(e) en kinderen vanaf 18 jaar zijn voor hun recht op medische zorg een nominale premie (verdragsbijdrage) verschuldigd aan het CAK. Deze premie wordt door het CAK bij jou in rekening gebracht. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

Medewerkers die zelf in Nederland wonen en het gezin in Duitsland
Woon jij zelf in Nederland en wonen jouw gezinsleden in Duitsland? Deze gezinsleden kunnen geen zorgverzekering afsluiten in Nederland. Vaak kunnen zij wel meeverzekerd worden. Hiervoor kun je bij Menzis een verdragsformulier E109 aanvragen. Dit formulier lever je in bij een Krankenkasse. Als wordt vastgesteld dat jouw gezinsleden meeverzekerd zijn, dan kun je hen met het verdragsformulier E106 inschrijven bij een Krankenkasse. Meeverzekerde gezinsleden hebben recht op medische zorg volgens de wettelijke regeling in Duitsland. Desgewenst kunnen zij zich aanvullend verzekeren bij de Krankenkasse. Een meeverzekerde echtgeno(o)t(e) en kinderen vanaf 18 jaar zijn voor hun recht op medische zorg een nominale premie (verdragsbijdrage) verschuldigd aan het CAK. Deze premie wordt door het CAK bij jou in rekening gebracht. Kijk voor meer informatie op de website van het CAK.

Heb je vragen over de zorgverzekering in internationale situaties, neem dan contact op met het Team Polis Buitenland van Menzis: polisbuitenland@menzis.nl of +31 (0)53 485 34 77.

Gepensioneerden woonachtig in Duitsland
Gepensioneerden woonachtig in Duitsland én hun gezinsleden kunnen in de regel geen zorgverzekering afsluiten bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Zij hebben alleen recht op medische zorg zoals die geregeld is in Duitsland en moeten zich laten registreren bij het CAK. Voor medische zorg kunnen zij een beroep doen op een Duitse verzekeringsinstelling (Krankenkasse). Personen van 18 jaar en ouder zijn hiervoor een nominale premie verschuldigd aan het CAK. Gepensioneerden woonachtig in Duitsland kunnen op werkdagen tussen 8:30 uur en 12:30 uur telefonisch contact opnemen met het CAK: +31 88 711 5551.

Verzekeringspakketten
Op de website van Menzis vind je de diverse basis- en aanvullende pakketten die je als UT medewerker met collectiviteitskorting kunt afsluiten.

Basisverzekering
Iedereen die in Nederland woont of in het buitenland woont maar in Nederland werkt en loonbelasting betaalt, moet een basisverzekering afsluiten. Dit is geregeld in de Zorgverzekeringswet. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd met hun ouders. Kinderen vanaf 18 jaar moeten zelf een basisverzekering afsluiten. De overheid stelt het verzekerde pakket van de basisverzekering vast. De basisverzekering dekt een groot deel van de medische kosten, zoals zorg door huisarts of specialist, verloskundige zorg en kraamzorg, veel geneesmiddelen, ziekenhuisopname en ziekenvervoer.

Aanvullende verzekering
Bovenop de basisverzekering kun je vrijwillig een aanvullende verzekering sluiten. Deze aanvullende verzekering vergoedt zorg die niet of slechts gedeeltelijk onder de basisverzekering valt. Je kunt daarbij denken aan alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie en brillen. Je kiest zelf welke aanvullende dekking je meeverzekert. Kinderen onder de 18 betalen geen premie voor een aanvullende verzekering, mits het gekozen pakket gelijk is aan dat van één van de ouders.
De basisverzekering Menzis Basis Voordelig kan uitsluitend worden gecombineerd met Aanvullend of Extra Aanvullend. Dit is een aanvullende verzekering en tandartsverzekering in één.

Combinatiepakket JongerenVerzorgd
Jongeren in de leeftijd van 18 tot 30 jaar met de basisverzekering Menzis Basis of Menzis Basis Vrij kunnen kiezen voor een speciaal aanvullend pakket: JongerenVerzorgd. Dit is een aanvullende verzekering en een tandartsverzekering in één en valt onder collectiviteitsnummer 20340

Tandartsverzekering
Verzekerden tot 18 jaar zijn in de basisverzekering verzekerd voor elementaire tandheelkundige zorg zoals periodieke controles, verdovingen, vullingen en fluoridebehandelingen.
Ben je 18 jaar of ouder, dan worden tandartskosten niet vergoed in de basisverzekering. Je kunt hiervoor een tandartsverzekering afsluiten.

Collectiviteitsnummers
Je kunt kiezen tussen twee collectiviteitsnummers voor de Universiteit Twente.

 • 58908 kies je voor de aanvullende pakketten “Collectief Aanvullend” en de tandartsverzekeringen “Collectief Tand”
 • 20340 kies je voor de reguliere Menzis pakketten “ExtraVerzorgd” en “TandVerzorgd”.

De belangrijkste verschillen tussen Collectief Aanvullend en Extra Verzorgd zijn:

 • Orthodontie is meeverzekerd in de aanvullende verzekering (Collectief Aanvullend 3 en 4). In het reguliere Menzis zorgverzekeringspakket zit orthodontie in de Tandartsverzekering.
 • Collectief Aanvullend kent ruimere vergoedingen voor preventie, zoals gezondheidscursussen en leefstijladvies.
 • Collectief Aanvullend kent 4 aanvullende verzekeringen. Het reguliere zorgverzekeringspakket kent er 3.

Wil je weten wat de belangrijkste vergoedingen per pakket zijn, kijk dan bij de vergoedingenwijzers.

WereldWijdClausule

Als je voor de UT langere tijd (meer dan 10 weken) in het buitenland verblijft, is een goede dekking van zorgkosten van groot belang. De dekking van een reguliere Nederlandse zorgverzekering in combinatie met de collectieve reisverzekering blijkt niet altijd afdoende. Daarom heeft de UT met Menzis  afspraken gemaakt over een tijdelijke uitbreiding van de dekking van de zorgverzekering voor jou en je gezinsleden: de Wereldwijd Clausule. Om voor de Wereldwijd Clausule in aanmerking te komen, moet je wel bij Menzis verzekerd zijn en een aanvullende verzekering hebben.

Medische acceptatie
Je bepaalt zelf hoe je de zorgpolis invult. Menzis accepteert alle medewerkers, gepensioneerden en hun gezinsleden voor de basisverzekering, de aanvullende verzekeringen en de tandartsverzekeringen. Wel hanteert Menzis voor sommige tandheelkundige zorg (kronen, bruggen, implantaten en orthodontie) een wachttijd van één polisjaar.

Premies

Het is mogelijk om korting te krijgen op je premie door te kiezen voor een hoger eigen risico of te kiezen voor betaling per kwartaal of (half)jaar in plaats van maandelijk.

Eigen risico

In 2020 geldt in de basisverzekering voor verzekerden van 18 jaar en ouder een wettelijk verplicht eigen risico van € 385 per kalenderjaar. Dit betekent dat je, als je in een kalenderjaar medische kosten maakt, de eerste € 385 zelf betaalt. Als je het hele jaar geen medische kosten maakt, betaal je uiteraard geen eigen risico. Het eigen risico – verplicht en vrijwillig – geldt niet voor alle medische zorg. Zorg door de huisarts, zorg voor kinderen onder de 18 jaar, verloskundige zorg en kraamzorg vallen buiten het eigen risico.

Aanmelden

Aanmelden bij Menzis doe je online via menzis.nl/collectief.

Wanneer aanmelden?
In de regel kun je alleen per 1 januari van een kalenderjaar deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de UT. In de volgende situaties gelden er uitzonderingen:

 • Als je van werkgever verandert en daardoor je huidige collectieve verzekering bij Menzis of een andere zorgverzekeraar kunt omzetten naar de collectieve verzekering van de UT.
 • Als je in het buitenland verzekerd bent en door je dienstverband met de UT in Nederland verzekeringsplichtig wordt.
 • Als je nu onverzekerd bent, maar wel verzekeringsplichtig bent.  

Wijzigen

Het doorgeven van wijzigingen kan eenvoudig via MijnMenzis. Kom je er niet uit, neem dan contact op  met de klantenservice van Menzis.

Aanpassen dekking
Het is niet mogelijk om de dekking van je zorgpolis in de loop van het kalenderjaar aan te passen. Hierbij geldt één uitzondering. Als een meeverzekerd kind 18 jaar wordt, moet het een eigen basisverzekering afsluiten. Is jouw kind ongehuwd én studerend, dan kan het blijven deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de UT en blijft het op jouw zorgpolis staan. Als jouw kind gehuwd is of niet studeert, dan moet het een eigen zorgpolis aanvragen. In beide situaties kun je wijzigingen aanbrengen in de aanvullende verzekering en de tandartsverzekering van jouw kind. Ook kun je kiezen voor een extra eigen risico. Deze wijzigingen moet je aan Menzis doorgeven uiterlijk in de maand volgend op de maand waarin jouw kind 18 jaar is geworden. De wijzigingen gaan altijd in op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin het kind 18 jaar is geworden.

Veranderingen in je persoonlijke of gezinssituatie
Een verandering in je persoonlijke of gezinssituatie kan gevolgen hebben voor je zorgpolis, Dit geldt bijvoorbeeld bij geboorte, overlijden, huwelijk of echtscheiding. Maar ook bij een verhuizing van een gezinslid naar een eigen adres. Alleen gezinsleden die verhuizen om te gaan studeren, kunnen via jou verzekerd te blijven. Is dit niet het geval, dan moet het gezinslid een eigen zorgpolis afsluiten. Geef veranderingen in je persoonlijke of gezinssituatie die relevant zijn voor de zorgpolis binnen 30 dagen door aan Menzis.

Einde dienstverband
Als je dienstverband met de UT in de loop van een kalenderjaar eindigt, moet je dit zelf doorgeven aan Menzis. Als regel wordt je zorgverzekering de resterende duur van het kalenderjaar voortgezet op basis van de dan geldende individuele voorwaarden en individuele premietarieven. Ook vervalt de collectiviteitskorting op de premies van de Basisverzekering, aanvullende verzekering en tandartsverzekering. Op deze regel bestaan drie uitzonderingen:

 • Je dienstverband eindigt door (vervroegde) pensionering? Jij en je gezinsleden kunnen op basis van gelijkblijvende voorwaarden en premietarieven blijven deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de UT. Je hoeft niets te doen.
 • Je gaat aansluitend werken bij een werkgever die een collectieve zorgverzekering aanbiedt? Je kunt tussentijds overstappen naar de collectieve zorgverzekering van je nieuwe werkgever. In dat geval moet je jouw zorgverzekering bij Menzis opzeggen binnen 30 dagen na de ingangsdatum van je nieuwe dienstverband. Jouw opzegging bij Menzis én de inschrijving bij de nieuwe zorgverzekeraar hebben geen terugwerkende kracht. Beide gaan in op de eerste dag van dezelfde kalendermaand.
 • Je vestigt je aansluitend aan de beëindiging van je dienstverband in het buitenland en bent niet langer verzekeringsplichtig in Nederland? Na opzegging zal Menzis de zorgverzekering beëindigen met ingang van de dag waarop deze nieuwe situatie ingaat.

Declareren

Declareren bij Menzis kan online, via een app of schriftelijk. Ga naar de webpagina van de klantenservice Menzis >Online uw zorgkosten declareren.

Beëindigen

Zonder tegenbericht verlengt Menzis je zorgverzekering telkens met één kalenderjaar.

Beëindigen met ingang van een nieuw kalenderjaar
Wil je jouw zorgverzekering bij Menzis met ingang van een nieuw kalenderjaar beëindigen, dan moet je dit vóór 31 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk doorgeven aan Menzis. Je hebt vervolgens tot 1 februari van het nieuwe kalenderjaar de tijd om een nieuwe basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar af te sluiten. Deze nieuwe Basisverzekering gaat in op 1 januari van het nieuwe kalenderjaar.

Beëindigen in de loop van een kalenderjaar
Als regel is het niet mogelijk om je verzekering bij Menzis in de loop van een kalenderjaar te beëindigen. Er zijn twee uitzonderingen:

 • Je dienstverband met de UT eindigt en je gaat aansluitend werken bij een andere werkgever in Nederland die een collectieve zorgverzekering aanbiedt? Je kunt tussentijds overstappen naar de collectieve zorgverzekering van je nieuwe werkgever. In dat geval moet je de zorgverzekering bij Menzis opzeggen binnen 30 dagen na de ingangsdatum van je nieuwe dienstverband. Je opzegging bij Menzis én je inschrijving bij de nieuwe zorgverzekeraar hebben geen terugwerkende kracht. Beide gaan in op de eerste dag van dezelfde kalendermaand.
 • Je dienstverband met de UT eindigt en je vestigt je aansluitend in het buitenland en bent niet langer verzekeringsplichtig in Nederland? Na opzegging beëindigt Menzis je zorgverzekering met ingang van de dag waarop deze nieuwe situatie ingaat.  

Meer informatie

Heb je vragen over de collectieve zorgverzekering van de UT of wil je iets doorgeven? Je kunt Menzis op verschillende manieren bereiken. Kijk voor meer informatie op www.menzis.nl/utwente of op de contactpagina van Menzis.