Het college van bestuur heeft vier medewerkers als vertrouwenspersoon benoemd.
Deze medewerkers verrichten hun taak als vertrouwenspersoon naast hun reguliere functie.

De vertrouwenspersoon geeft advies aan en ondersteunt individuele medewerkers die geconfronteerd worden met ongewenst gedrag zoals agressie, discriminatie, geweld, (seksuele) intimidatie, pesten of stalking. Als medewerker kun je ook bij de vertrouwenspersoon terecht als je te maken hebt met een conflict in de werksituatie dat aan ongewenst gedrag is gerelateerd of daaruit voortvloeit. Ook PhD kandidaten kunnen bij de vertrouwenspersoon terecht. Voor bachelor- en masterstudenten geldt dit niet; zij hebben de mogelijkheid een beroep te doen op een van de studentendecanen in geval van ongewenst gedrag.

De vertrouwenspersoon heeft de bevoegdheid om alle informatie in te winnen die redelijkerwijs noodzakelijk is om een goed inzicht te krijgen in de aard en omvang van het probleem.
Uiteraard gaat de vertrouwenspersoon hier strikt vertrouwelijk mee om. De vertrouwenspersoon is niet onpartijdig maar staat aan de kant van de medewerker. De vertrouwenspersoon neemt ten opzichte van de werkgever een onafhankelijke positie in. De vertrouwenspersoon is niet op zoek naar de waarheid maar zal jou helpen het probleem op te lossen. Als de acties die je samen of in overleg met de vertrouwenspersoon onderneemt niet het gewenste resultaat hebben, kun je overwegen een formele klacht in te dienen bij het college van bestuur. De vertrouwenspersoon kan je hierin adviseren. Als je dat wenst kan de vertrouwenspersoon je gedurende deze procedure ondersteunen.

De Code (on)gewenst gedrag, door het College van Bestuur vastgesteld op 22 mei 2018, heeft tot doel waarborgen te scheppen voor een goed en stimulerend werk- en studieklimaat. In de gedragscode worden onder meer de diverse vormen van ongewenst gedrag en de procedures om dergelijk gedrag te stoppen beschreven.