Het onderwerp van een klacht is altijd een gedraging. Onder een gedraging valt zowel een ‘doen’ als een ‘nalaten’. Dit laatste is het geval als de UT, één of meer UT-medewerkers of een UT-orgaan volgens jou iets hadden moeten doen maar dat hebben nagelaten. Zowel een ‘doen’ als een ‘nalaten’, dat naar jouw mening niet correct was, kan onderwerp zijn van een klacht. Het is mogelijk om dit informeel aan de orde te stellen, maar ook kan de formele weg van een klachtenprocedure worden bewandeld. Dit doe je door een klacht te richten aan het college van bestuur.

De Klachtenregeling Universiteit Twente beschrijft hoe klachten worden behandeld. De klachtenregeling bestrijkt een zeer ruim terrein. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over de begeleiding door een docent, oncollegiale samenwerking, discriminatie, agressie of (seksuele) intimidatie. Studenten (ook aanstaande en voormalige studenten) moeten hun klacht indienen bij het Klachtenloket Universiteit Twente. Alle anderen – medewerkers van de UT maar ook bijvoorbeeld gastdocenten, bezoekers en stagiaires – moeten hun klacht schriftelijk indienen bij het college van bestuur.

Een schriftelijk ingediende klacht moet aan een aantal vormvereisten voldoen. In principe moet een klacht binnen één jaar, nadat de gedraging waarover wordt geklaagd zich heeft voorgedaan, worden ingediend. De UT is niet verplicht om een klacht die daarna wordt ingediend in behandeling te nemen. Alleen in uitzonderlijke omstandigheden zal daartoe worden overgegaan.

Een onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht. Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is de hoorzitting waarop de klager en de aangeklaagde hun standpunten mondeling kunnen toelichten. De klachtencommissie legt haar bevindingen vast in een advies. Het college van bestuur neemt vervolgens, op basis van dit advies, een beslissing over de afhandeling van de klacht.

Gedurende de gehele klachtprocedure is de Nederlandse taal leidend. De reden daarvoor is dat de klachtprocedure geënt is op Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de Algemene wet bestuursrecht, de cao Nederlandse Universiteiten, diverse gedragscodes en de Klachtenregeling Universiteit Twente.

Als je het niet eens bent met de afhandeling van je klacht door het college van bestuur kun je een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman.