Keuzemodel arbeidsvoorwaarden en 30%-regeling

Brochure Keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Brochure Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Wat is het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden 2017?

Het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden (KAT) biedt de mogelijkheid om binnen grenzen de samenstelling van je arbeidsvoorwaardenpakket zelf te bepalen. Je kunt hiermee bepaalde arbeidsvoorwaarden ruilen tegen andere arbeidsvoorwaarden. De arbeidsvoorwaarden die worden ingezet zijn ‘bronnen’. De ‘doelen’ zijn de arbeidsvoorwaarden die je terugkrijgt. Op deze wijze kun je jouw arbeidsvoorwaarden beter afstemmen op je persoonlijke situatie.

Wie mogen meedoen?

Alle medewerkers van de UT kunnen gebruik maken van het Keuzemodel arbeidsvoorwaarden. Hierbij geldt een uitzondering voor oproepkrachten, student-assistenten, UT-Flex’ers en medewerkers die het volledige kalenderjaar voor de volle omvang van hun dienstverband buitengewoon verlof hebben.

Medewerkers die via het keuzemodel gebruik maken van de 30%-regeling, kunnen geen gebruik maken van de overige opties uit het keuzemodel. Zij hebben om die reden geen toegang tot de webapplicatie Keuzemodel arbeidsvoorwaarden (KAT), maar wel tot de webapplicatie 30%-regeling.

Welke bronnen kun je inzetten?

Je kunt binnen het keuzemodel kiezen uit twee verschillende bronnen:

 • Uren
 • Geld

Het is ook mogelijk om beide bronnen in te zetten.

Bron: uren

Let op!

Als je uren inzet voor een doel in geld, dan moet de ruil vóór 1 oktober 2017 daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Is dit niet het geval, dan komen de ingezette uren te vervallen. Heb je bijvoorbeeld uren ingezet voor de aankoop van een fiets en op 1 oktober 2017 nog geen fiets aangeschaft, dan ben je deze uren kwijt.

Aantal uren

Aan de inzet van uren is per doel een maximum gesteld. Voor het doel sabbatical leave geldt ook een minimum.

Voor de doelen extra salaris en levensloop kunnen maximaal 38 uren worden ingezet.

Voor het doel sabbatical leave kun je minimaal 38 uren en maximaal 148 uren inzetten.

Je kunt maximaal 76 uren inzetten voor de doelen:

 • Fiets
 • Reiskosten woon-werkverkeer
 • Internetvergoeding

Ureninzet is niet toegestaan voor de doelen contributie vakbond en contributie beroepsvereniging.

Ook aan het aantal uren dat je in een kalenderjaar in totaal kunt inzetten, is een maximum gesteld. Dit maximum bedraagt 76 uren. Als je bijvoorbeeld voor het doel reiskosten woon-werkverkeer 20 uren inzet, dan kun je nog maximaal 56 uren inzetten voor een fiets. Op het maximum van 76 uren is een uitzondering gemaakt voor sabbatical leave. Kies je dit doel, dan mag je in totaal 148 uren inzetten in het keuzemodel. Zet je bijvoorbeeld voor een fiets 70 uren in, dan mag je nog 78 uren inzetten voor een sabbatical leave. Je mag natuurlijk ook minder dan het maximale aantal toegestane uren inzetten of helemaal niet kiezen voor de bron uren.

Welke uren

Je kunt alleen uren inzetten die je in 2017 krijgt. Het is niet mogelijk om “oude” uren in te zetten. Uren inzetten die je na 2017 krijgt, is evenmin mogelijk. Een ureninzet die groter is dan het actuele verlofsaldo, wordt afgewezen.

Let op!

Bij inzet van uren mag je aanspraak op verlof niet onder het wettelijke minimum komen. Dit is op jaarbasis vier maal het aantal arbeidsuren per week. Bij een volledig dienstverband betekent dit dat je na aftrek van de ingezette uren in 2017 tenminste 160 nieuwe verlofuren moet overhouden (4 x 40). Bij een dienstverband van 24 uur per week moet je ten minste 96 nieuwe verlofuren overhouden. Is je verlofsaldo op 1 januari 2017 kleiner dan of gelijk aan het wettelijk minimum, dan kun je dit jaar geen uren inzetten.

Let op!

Medewerkers die geen verlof registreren in de daarvoor bestemde webapplicatie, kunnen in het keuzemodel geen uren inzetten omdat het niet mogelijk is om het verlofsaldo vast te stellen. Heb je in een kalenderjaar wel uren ingezet en blijkt aan het einde van dat jaar dat je geen verlof hebt geregistreerd, dan wordt de waarde van de ingezette uren in het volgende kalenderjaar in mindering gebracht op je salaris.

Waarde van een uur

Wanneer je de bron uren gebruikt voor een gelddoel (extra salaris, levensloop, fiets, onderhoudsbijdrage fiets, reiskosten woon-werkverkeer, internetvergoeding), dan bedraagt de waarde van één uur 0,704% van je maandsalaris bij een volledig dienstverband. In dit percentage zijn de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering opgenomen. Toelages e.d. worden niet meegerekend. Er wordt bij de waardebepaling uitgegaan van het salaris op het moment waarop je jouw keuzes vastlegt in de webapplicatie KAT.

Als je de bron uren inzet voor sabbatical leave, dan blijven deze uren waardevast. Heb je bijvoorbeeld in 2014, 2015 en 2016 jaarlijks 60 uren gereserveerd voor sabbatical leave en ga je in 2017 met sabbatical leave, dan kun je hiervoor 180 uren opnemen.

Bron: geld

Je kunt geld inzetten voor één of meer doelen. De bron geld omvat drie verschillende onderdelen:

 • Salaris: met het salaris wordt het cao salaris bedoeld.
 • Vakantie-uitkering: deze uitkering bedraagt 8 % van het jaarsalaris.
 • Eindejaarsuitkering: deze uitkering bedraagt 8,3% van het jaarsalaris.

Verrekening

Als je geld als bron inzet, dan kan dit op drie manieren worden verrekend:

 • In termijnen met je salaris tot en met december.
 • In één termijn met je vakantie-uitkering en (zo nodig) je salaris over de maand mei.
 • In één termijn met je eindejaarsuitkering en (zo nodig) je salaris over de maand december.

Let op!

Bij inzet van salaris, mag je salaris niet onder het wettelijke minimumloon komen. Bij een volledig dienstverband is dit € 1.551,60 bruto per maand (januari 2017).

In de webapplicatie KAT kun je vastleggen op welke wijze het ingezette bedrag moet worden verrekend. Houd daarbij rekening met de uitvoerbaarheid! Voor de fiets geldt dat verrekening pas mogelijk is nadat de salarisadministratie een factuur van de Twentse Samenwerkende Rijwielhandelaren heeft ontvangen. Verrekening met de vakantie-uitkering is alleen mogelijk als je de fiets vóór 1 april 2017 hebt gekocht. Voor verrekening met de eindejaarsuitkering geldt 30 september 2017 als uiterste aankoopdatum.

Kosten van een uur tijd

Wanneer je geld ruilt tegen een doel in tijd (sabbatical leave of extra verlof) kost één uur 0,704% van je maandsalaris bij een volledig dienstverband. In dit percentage zijn de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering opgenomen. Er wordt bij de waardebepaling uitgegaan van het salaris op het moment waarop je jouw keuzes vastlegt in de webapplicatie KAT.

Aan de aankoop van uren is een maximum gesteld. In totaal mag je per kalenderjaar maximaal 80 uren kopen. Hiermee kun je bijvoorbeeld 40 uren kopen om te sparen voor een sabbatical leave en 40 uren kopen voor extra verlof. Het is niet mogelijk om bijvoorbeeld 80 uren te kopen om te sparen voor een sabbatical leave en ook nog 80 uren te kopen voor extra verlof.

Gevolgen deelname voor werknemersverzekeringen en andere regelingen

De inzet van de bron geld leidt tot een verlaging van je (fiscale) inkomen. Dit kan invloed hebben op de hoogte van een toekomstige arbeidsongeschiktheids- of werkloosheidsuitkering én op de hoogte van fiscale toeslagen.

Arbeidsongeschikt

Een uitkering bij (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid is gebaseerd op het gemiddelde inkomen van het jaar voorafgaande aan jouw ziekte. Als je in dat laatste halfjaar salaris, vakantie-uitkering of eindejaarsuitkering hebt ingezet in het keuzemodel, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van jouw uitkering.

Werkloos

Een werkloosheidsuitkering is gebaseerd op het gemiddelde inkomen van het jaar voor de ontslagdatum. Als in dat jaar salaris, vakantie-uitkering of eindejaarsuitkering is ingezet in het keuzemodel, dan heeft dit gevolgen voor de hoogte van de uitkering.

Andere regelingen

Een verhoging of verlaging van het fiscale loon kan gevolgen hebben voor veel regelingen die hiervan worden afgeleid, zoals zorgtoeslag, huurtoeslag, de werkbonus en studiefinanciering. Het is dus raadzaam om de gevolgen van de door jou gewenste keuzecombinatie goed te bekijken. Overigens is het ook mogelijk dat veranderingen in de regelgeving tot nieuwe onvoorziene nadelen leiden. Nadelige gevolgen zijn echter niet te verhalen op de universiteit. De verantwoordelijkheid voor de keuze ligt bij jou. Een eenmaal vastgelegde keuze kan achteraf niet worden gewijzigd.

Uit welke doelen kun je kiezen?

Er zijn elf doelen, namelijk:

Naast deze doelen biedt de cao de mogelijkheid verlof te sparen voor verlenging ouderschapsverlof en studieverlof. Omdat deze doelen niet of nauwelijks worden gekozen, zijn zij niet opgenomen in deze brochure en in de webapplicatie KAT. Wil je in het keuzemodel verlof sparen voor verlenging ouderschapsverlof of studieverlof, neem dan contact op met Human Resources.

Je mag meerdere doelen kiezen.

Doel: sabbatical leave

Je kunt verlof reserveren voor een sabbatical leave. Als je dit doel kiest, moet je minimaal drie en maximaal vijf aaneengesloten jaren sparen. Je verbindt je dus voor een langere periode aan deze keuze. Bovendien moet je jaarlijks minimaal 38 uren sparen, ongeacht de omvang van het dienstverband.

Onder sabbatical leave wordt een langere verlofperiode verstaan. Je bepaalt zelf hoe je deze periode invult. Als je tijdens de verlofperiode algemeen of gericht aandacht besteedt aan je employability én er is sprake van een bedrijfsbelang, dan kun je een premie in tijd en/of geld krijgen. Je moet dan wel afspraken maken met je decaan of directeur over de invulling van het verlof. De decaan of directeur bepaalt de hoogte van de premie en kan nadere voorwaarden stellen. De hoogte van de premie in tijd ligt tussen de 80 en 160 uren. De premie in geld bedraagt minimaal € 1.000 en maximaal € 3.000.

Per jaar kun je maximaal 148 uren reserveren voor een sabbatical leave. Je kunt hiervoor uren uit je reguliere verlof sparen. Desgewenst kun je ook extra uren kopen die je reserveert voor een sabbatical leave. Voor de aankoop van deze extra uren kun je de bron geld inzetten. De uren die je spaart en/of koopt worden op je verlofkaart gereserveerd voor een sabbatical leave.

Als je extra uren wilt kopen voor een sabbatical leave, dan heb je daarvoor toestemming nodig van je decaan of directeur. Uren reserveren uit je reguliere verlof kan zonder meer.

Als je uren wilt reserveren voor een sabbatical leave, dan moet je vooraf met je leidinggevende afspraken maken over het tijdvak en de spreiding van de opname van deze uren. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat je leidinggevende van oordeel is in de knel te komen met de bedrijfsvoering omdat je gedurende een lange periode verlof wilt nemen.

Let op!

In de bevestigingsmail die je ontvangt nadat je jouw keuzes hebt vastgelegd in de webapplicatie, zit een formulier waarop jij en je leidinggevende deze afspraken vastleggen. De salarisadministratie voert een keuze voor sabbatical leave uitsluitend uit als je dit formulier ‘Sabbatical leave’ hebt ingeleverd bij de Servicedesk Human Resources, vóór aanvang van de spaarperiode.

Zodra de vastgestelde spaarperiode voorbij is, moet je het gereserveerde verlof binnen een jaar opnemen. Dit betekent dat indien je in 2017 begint met sparen voor een periode van drie jaren, je de gereserveerde uren uiterlijk in 2020 moet opnemen. Eindigt je dienstverband voor het verstrijken van de spaar-/opnameperiode, dan moet je het gereserveerde verlof direct voorafgaand aan de ontslagdatum opnemen. Uitbetaling vindt alleen plaats als de eenheid je door overmacht niet voldoende in de gelegenheid heeft gesteld om het gereserveerde verlof geheel of gedeeltelijk op te nemen en er over de uitbetaling van de gereserveerde uren uiterlijk drie maanden voor de ontslagdatum een schriftelijke afspraak is gemaakt.

Doel: extra verlof

Als je meer verlof wilt, kun je voor het jaar 2017 maximaal 80 uren bijkopen. Het minimum aantal uren dat je kunt kopen is 8 uren. Je kunt voor het kopen van uren je salaris, vakantie-uitkering of eindejaarsuitkering gebruiken. De waarde van één uur bedraagt 0,704% van je bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband. In dit percentage is 8% vakantie-uitkering en 8,3% eindejaarsuitkering opgenomen.

De uren die je hebt gekocht worden bijgeschreven op je verlofkaart. De waarde van het extra verlof wordt op de door jou gekozen wijze verrekend met je salaris, vakantie-uitkering of eindejaarsuitkering.

Omdat het hier gaat om een ruil van geld naar tijd moet de decaan of directeur instemmen met jouw keuze.

Doel: extra salaris

Je kunt maximaal 38 uren inzetten voor extra salaris. Je verkoopt als het ware verlof. Op de bruto waarde van de uren wordt loonheffing ingehouden.

Doel: levensloop

Je kunt in het keuzemodel geld en/of maximaal 38 uren inzetten voor een eenmalige inleg in de Levensloopregeling. Op deze wijze kun je geld opzij zetten om in de toekomst een periode van onbetaald verlof te financieren.

Let op!

Je kunt dit doel alleen kiezen als je op 31 december 2011 over een levensloopproduct (levenslooprekening of –verzekering) beschikte en je levenslooptegoed op die datum ten minste € 3.000 bedroeg.

Let op!

Wil je maandelijks salaris inleggen in de Levensloopregeling, dan kan dit uitsluitend buiten het keuzemodel.

De voorwaarden op een rij

 • Je levenslooptegoed bedroeg op 31 december 2011 minimaal € 3.000.
 • Op 1 januari 2017 bedroeg je levenslooptegoed niet meer dan 210% van jouw bruto jaarloon 2016.
 • De inleg in de Levensloopregeling bedraagt in 2017 minimaal € 180 en maximaal 12% van je bruto jaarloon 2017. Was je op 31 december 2005, 51 jaar of ouder, maar niet ouder dan 55 jaar, dan geldt er een overgangsregeling. Je mag dan meer sparen dan 12% van het bruto jaarloon 2017. Voorwaarde is wel dat het levenslooptegoed aan het eind van 2017 niet meer bedraagt dan 210% van het in 2017 verdiende loon.
 • Desgevraagd informeer je de salarisadministratie jaarlijks over de hoogte van het tegoed dat je per 1 januari van een kalenderjaar hebt opgebouwd op je levenslooprekening of -verzekering.
 • Neem je ook bij een andere werkgever deel aan de Levensloopregeling, dan doe je in januari van elk kalenderjaar schriftelijk opgave van de hoogte van het levenslooptegoed dat je bij die werkgever op 1 januari van dat kalenderjaar hebt opgebouwd.

Hoe werkt het?

 • Wanneer je binnen het keuzemodel geld en/of uren inzet voor een eenmalige inleg in de Levensloopregeling, dan ontvang je bij de bevestigingsmail van je keuzes het formulier ‘Levensloop’.
 • Nadat je het formulier ‘Levensloop’ hebt ingevuld en ondertekend, lever je het samen met een kopie van de polis of het bewijs van aanmelding van de bank of verzekeringsmaatschappij in bij de Servicedesk Human Resources. De salarisadministratie kan nu vaststellen dat er gestort wordt op een levenslooprekening of -verzekering.

Doel: fiets

Je kunt door inzet van geld en/of maximaal 76 uren op een fiscaal aantrekkelijke wijze eigenaar worden van een fiets. Het is dan wel nodig dat je deze fiets gebruikt voor woon-werkverkeer.

De voorwaarden op een rij

 • Je gebruikt de fiets om (een deel van) het traject tussen jouw huisadres en werkadres af te leggen.
 • Op het moment waarop je de keuze voor een fiets vastlegt in de webapplicatie KAT, bedraagt de resterende duur van jouw dienstverband nog minimaal 11 maanden.
 • De fiets wordt pas na 1 januari 2017, maar vóór 1 oktober 2017 aangeschaft bij één van de Twentse Samenwerkende Rijwielhandelaren (TSR).
 • De aanschafprijs van de fiets bedraagt maximaal € 749 (incl. BTW). Daarnaast mag je voor de fiets een verzekering afsluiten ter waarde van maximaal € 168. Let op: de keuze voor fietsverzekering kan alleen gelijktijdig worden afgesloten met de keuze voor en fiets!
 • Je mag maar één keer per drie jaar gebruik maken van de fietsregeling. Als je in 2015 of 2016 via het keuzemodel een fiets hebt aangeschaft, dan kun je dit in 2017 niet opnieuw doen.

Klik hier voor een overzicht van de rijwielhandelaren die zijn aangesloten bij TSR.

De samenwerking tussen de UT en de Twentse Samenwerkende Rijwielhandelaren (TSR) levert de volgende voordelen op:

 • De UT betaalt de factuur rechtstreeks aan TSR. Je hoeft de fiets dus niet eerst zelf te betalen.
 • Je ontvangt een fietscomputer geheel gratis.
 • Je ontvangt één gratis onderhoudsbeurt.
 • Voor elke besteding van € 99 ontvang je een waardebon van € 10 die je kunt besteden bij de rijwielhandelaar. Je ontvangt maximaal 7 waardebonnen en deze hebben een geldigheidsduur van 3 jaar.

Hoe werkt het?

 • In de bevestigingsmail die je ontvangt nadat je jouw keuzes hebt vastgelegd in de webapplicatie KAT ontvang je het formulier ‘Fiets en fietsverzekering voor woon-werkverkeer’. Op dit formulier is de gekozen verrekeningswijze vastgelegd.
 • Je gaat vóór 1 oktober 2017 met dit formulier én een geldig legitimatiebewijs naar een van de aangesloten rijwielhandelaren.
 • Nadat je een fiets hebt uitgezocht, vraagt de rijwielhandelaar via de intranetsite van TSR on-line om goedkeuring bij de salarisadministratie van de UT.
 • Na goedkeuring door de salarisadministratie print die rijwielhandelaar een overeenkomst uit die je ondertekent. De rijwielhandelaar stuurt de getekende overeenkomst samen met de factuur naar de UT. De UT zorgt voor verrekening op de door jou aangegeven wijze.

Voorbeeld 1*:

Je zet € 720 in voor een fiets. In maart schaf je deze fiets aan. In april ontvangt en betaalt de UT de factuur. Je hebt gekozen voor verrekening in termijnen met je salaris tot en met december. Dit betekent dat je brutosalaris in het tijdvak van mei tot en met december wordt verlaagd met € 90 per maand. Je verdient € 2.290 bruto. Er wordt uitgegaan van een belastingtarief van 40,40%. Normaal ontvang je € 1.364,84 netto. Bij een verlaging van je bruto maandsalaris naar € 2200 (€ 2.290 - € 90) ontvang je € 1.311,20 netto. Je ontvangt gedurende tien maanden € 53,64 netto minder. De fiets kost je dus (52 x 8) € 429,12. Je hebt een voordeel van € 290,88.

Voorbeeld 2:

Eén uur heeft een bruto waarde van € 14,25. Je koopt een fiets van € 570. Je moet dus 40 uren inleveren om de fiets te financieren.

Doel: onderhoud fiets

Je kunt geld en/of uren inzetten voor een bijdrage van € 82 per jaar in het onderhoud van jouw fiets. Dit kan uitsluitend indien je de fiets gebruikt om (een deel van) het traject tussen jouw huisadres en werkadres af te leggen. Omdat het een onbelaste vergoeding betreft, geniet je fiscaal voordeel.

Voorbeeld:

Je zet € 82 in voor het doel onderhoud fiets. Je hebt gekozen voor verrekening met jouw eindejaarsuitkering. Jouw bruto eindejaarsuitkering wordt met € 82 verlaagd. In ruil hiervoor ontvang je een netto onderhoudsbijdrage fiets van € 82. Bij een belastingtarief van 40,40% levert dit een fiscaal voordeel op van € 33,13.

Doel: reiskosten woon-werkverkeer

Je kunt dit doel uitsluitend kiezen als je meer dan 1 kilometer van je werkadres woont en niet in aanmerking komt voor een reiskostenvergoeding woon-werkverkeer op grond van de ‘Regeling Tegemoetkoming in de kosten van verhuizing, huisvesting buiten de woonplaats en woon-werkverkeer Universiteit Twente’ of enige andere regeling of afspraak. Verder moet je voldoen aan de voorwaarden die de Wet op de Loonbelasting stelt. Dit houdt in dat je op minimaal één dag (= binnen een tijdsbestek van 24 uur) per week heen en weer reist tussen je huis- en je werkadres én dat het heen en weer reizen regelmatig plaatsvindt.

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het aantal dagen per week waarop je gewoonlijk heen en weer reist tussen je huis- en werkadres én de enkele reisafstand tussen woning en werk. De wijze van vervoer (OV, auto of fiets) speelt geen rol.

Bij de berekening van het aantal reisdagen wordt op jaarbasis uitgegaan van 260 reguliere werkdagen en een gemiddelde kortstondige afwezigheid (vakantie, verlof en ziekte) van 46 dagen. Dit betekent dat het totale aantal reisdagen waarvoor een vergoeding wordt verstrekt op jaarbasis maximaal 214 dagen bedraagt.

De afstand tussen woning en werk wordt vastgesteld met behulp van een door de UT gekozen routeplanner waarvan het algoritme is goedgekeurd door de Belastingdienst. Daarbij geldt de kortste route tussen woning en werk. Bovendien is de enkele reisafstand gemaximeerd op 75 kilometer per dag. De hoogte van de vrije vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer.

Reis je doorgaans op vijf dagen per week heen en weer tussen je huis- en werkadres, dan kom je op jaarbasis in aanmerking voor de volgende vergoeding:
214 reisdagen * reisafstand volgens kortste route routeplanner tot maximaal 75 km * 2 * € 0,19

Reis je doorgaans op minder dagen per week, bijvoorbeeld omdat je in deeltijd werkt, één of meerdere dagen per week thuis werkt of niet iedere werkdag terug naar jouw woning reist, dan geldt een vergoeding naar rato van het aantal reisdagen. Voorbeeld: als je doorgaans op drie dagen per week heen en weer reist, dan is er op jaarbasis sprake van 128 reisdagen.

Je kunt de vergoeding aanvragen voor het gehele jaar of voor een bepaalde periode.

Als je in een kalenderjaar langdurig (meer dan zes weken aaneengesloten) afwezig bent, dan moet het aantal reisdagen worden aangepast. Dit resulteert in een verlaging van je aanspraak op een vergoeding. Mocht deze situatie zich voordoen, dan moet je zelf een verzoek tot herberekening van de vergoeding indienen bij Human Resources. Is je afwezigheid het gevolg van ziekte of zwangerschaps- en bevallingsverlof, dan zet de salarisadministratie de vergoeding automatisch stop per de eerste dag van de tweede maand die volgt op de maand waarin je ziek bent geworden.

Een voorbeeld:

Je bent vanaf 12 maart 2017 afwezig door ziekte. Als je op 1 mei 2017 je werkzaamheden nog niet hebt hervat, dan wordt de reiskostenvergoeding woon-werkverkeer met ingang van 1 mei 2017 stopgezet.

Fiscale aandachtspunten bij deze keuze:

Als achteraf blijkt dat je niet aan alle fiscale voorwaarden hebt voldaan, dan zijn de financiële gevolgen daarvan voor jouw rekening.

Een voorbeeld:

Bij het aanvragen van de vergoeding verklaar je dat je het gehele jaar op vijf dagen per week heen en weer zult reizen tussen je huis- en werkadres. Bij de berekening van de vergoeding wordt in dat geval uitgegaan van 214 reisdagen per jaar. Halverwege het jaar ga je op één dag per week thuis werken. Op jaarbasis daalt het aantal reisdagen hierdoor naar 192. Je vraagt geen herberekening aan van de vergoeding. Als gevolg hiervan wordt een vrije vergoeding verstrekt die hoger is dan de maximaal toegestane vrije vergoeding. Een eventuele naheffing loonbelasting en premies volksverzekeringen (inclusief rente en boete) wordt op jou als werknemer verhaald.

Doel: flexibele werkduur

Als je een volledig dienstverband hebt (38 uur), kun je gebruik maken van de flexibele werkduur. Voor deeltijders geldt deze mogelijkheid niet. De gebruikelijke werkweek van een voltijder is de 40-urige werkweek (5x8) waarbij je op jaarbasis 96 extra verlofuren krijgt. Als je deze 96 uren flexibel wilt inzetten, kun je dat kenbaar maken via het keuzemodel. Je hebt daarbij twee keuzemogelijkheden:

 • Je besluit 38 uur per week te gaan werken. Dit betekent dat je de 96 extra verlofuren niet krijgt. Je maakt met jouw leidinggevende afspraken over de invulling van de flexibele werkduur. Je spreekt bijvoorbeeld af dat je elke vrijdag tot 15.15 uur werkt in plaats van tot 17.15 uur.
 • Je besluit 36 uur per week te werken. Dit betekent dat je de 96 extra verlofuren niet krijgt en dat je bovendien op jaarbasis 96 verlofuren moet inleveren. Je maakt met jouw leidinggevende afspraken over de invulling van de flexibele werkduur. Je spreekt bijvoorbeeld af dat je elke vrijdag tot 12.30 uur werkt in plaats van tot 17.15 uur. Het is niet mogelijk om 4x9 uur te werken. Die modaliteit is niet toegestaan. De arbeidsduur bedraagt maximaal 8 uren per werkdag.

Je maakt de afspraak met jouw leidinggevende over de flexibele werkduur voor het gehele kalenderjaar 2017.

Let op!

Als je gebruik wilt maken van de flexibele werkduur, wordt dit verzoek geaccordeerd tenzij de bedrijfsvoering zich hiertegen verzet. De bevestigingsmail die je krijgt nadat je je keuzes definitief hebt vastgelegd, bevat een formulier waarop je de afspraken met je leidinggevende vast legt. Dit formulier dient verstuurd te worden naar de Servicedesk Human Resources.

Let op!

Wil je meerdere jaren achtereen gebruik maken van de flexibele werkduur dan moet je dit elk jaar opnieuw aan het begin van het kalenderjaar kenbaar maken in de webapplicatie KAT en het formulier te versturen naar de Servicedesk Human Resources.

Doel: contributie vakbond

Om voor vergoeding van de vakbondscontributie in aanmerking te komen, moet je gedurende het gehele kalenderjaar 2017 lid zijn van een vakbond en hiervoor ook contributie betalen. De volgende organisaties voldoen aan deze voorwaarde:

 • FNV (ABVAKABO, AOb)
 • CNV (CNV Publieke Zaak, CNV Onderwijs)
 • AC/FBZ (AC-HOP)
 • CMHF (VAWO, VVP)

Let op!

Voor dit doel kun je de bron uren niet inzetten.

Hoe werkt het?

Je vult het formulier ’Contributie vakbond’ in en stuurt dit naar Human Resources. Je vindt dit formulier bij de bevestigingsmail die je ontvangt nadat je keuzes zijn vastgelegd in de webapplicatie KAT. Als de administratie van Human Resources daarom vraagt, moet je kopieën van bankafschriften overleggen waarmee je aantoont dat je het gehele kalenderjaar 2017 vakbondscontributie hebt betaald. Dit wordt achteraf steekproefsgewijs gecontroleerd. De verrekening van dit doel vindt plaats in december.

Wat is jouw voordeel?

Stel de contributie van jouw vakbond bedraagt € 120 per jaar. Je zet via het keuzemodel een bedrag in van € 120 en kiest daarbij voor verrekening met jouw eindejaarsuitkering. Het belastingtarief is 40,40%. Als gevolg van deze keuze wordt je bruto eindejaarsuitkering verlaagd met € 120. Netto daalt je eindejaarsuitkering met € 71,52 (€ 120 -/- 40,40% belasting). Tegenover deze daling staat een netto vergoeding van € 120. Je voordeel is € 48,48.

Doel: contributie beroepsvereniging

Let op!

Voor dit doel kun je de bron uren niet inzetten.

Om voor een vergoeding van de contributie van een beroepsvereniging (bijvoorbeeld KIVI- NIRIA) in aanmerking te komen, moet je gedurende het gehele kalenderjaar 2017 lid zijn van genoemde beroepsvereniging. Het moet gaan om een persoonlijk lidmaatschap, waarvan de contributie door jou betaald wordt. Je mag hiervoor geen vergoeding hebben ontvangen van de faculteit. Er moet een relatie zijn tussen het lidmaatschap en de functie die je vervult bij de universiteit.

Hoe werkt het?

Je vult het formulier ’Contributie beroepsvereniging’ in en stuurt dit naar Human Resources. Je vindt dit formulier bij de bevestigingsmail die je ontvangt nadat je keuzes zijn vastgelegd in de webapplicatie KAT. Als de administratie van Human Resources daarom vraagt, moet je kopieën van bankafschriften overleggen waarmee je aantoont dat je het gehele kalenderjaar 2017 de contributie voor de beroepsvereniging hebt betaald. Dit wordt achteraf steekproefsgewijs gecontroleerd. De verrekening van dit doel vindt plaats in december.

Wat is jouw voordeel?

Stel de contributie van de beroepsvereniging bedraagt € 240 per jaar. Je zet via het keuzemodel een bedrag in van € 240 en kiest daarbij voor verrekening met je vakantie-uitkering. Het belastingtarief is 40,40%. Als gevolg van deze keuze wordt je bruto vakantie-uitkering verlaagd met € 240. Netto daalt je vakantie-uitkering met € 143,04 (€ 240 -/- 40,40% belasting). Tegenover deze daling staat een netto vergoeding van € 240. Je voordeel is € 96,96.

Doel: internetvergoeding

Je kunt geld en/of uren inzetten voor een belastingvrije vergoeding voor een internetaansluiting op je huisadres. De hoogte van deze vergoeding bedraagt € 15 per maand

Om in aanmerking te komen voor een internetvergoeding moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je beschikt op je huisadres over een internetaansluiting met overwegend vaste kosten, zoals ADSL, kabel, glasvezel of UMTS.
 • Je gebruikt deze internetaansluiting voor meer dan 10% voor doeleinden die zijn gerelateerd aan jouw dienstverband met de UT (gebruik agenda en e-mail, raadplegen website UT, gebruik webapplicaties UT, toegang tot employeeportaal UT etc.).
 • Op jouw huisadres woont geen andere UT medewerker die al een internetvergoeding ontvangt.

Wat is jouw voordeel?

Stel je zet in juni via het keuzemodel een bedrag in van € 180 en kiest daarbij voor verrekening in termijnen met je salaris tot en met december. Dit betekent dat je bruto salaris in het tijdvak juli t/m december maandelijks met € 30 wordt verlaagd. Bij een belastingtarief van 40,40% leidt dit netto tot een verlaging van € 17,88. Tegenover deze verlaging staat een netto vergoeding van € 30 per maand. Op jaarbasis is je voordeel € 72,72 (6 x € 12,12).

Wanneer kun je kiezen?

In het keuzejaar 2017 kun je tot en met september jouw keuzes eenmalig kenbaar maken.

Zijn je keuzes vastgelegd in de webapplicatie KAT, dan zijn aanpassingen of aanvullingen niet meer mogelijk. Hierbij geldt een uitzondering voor het doel reiskosten woon-werkverkeer. Heb je dit doel gekozen en treedt nadien een verandering op in je woon-werkverkeer (bijvoorbeeld door een wijziging in jouw arbeidspatroon of een verhuizing), dan kun je deze verandering tot 1 oktober 2017 doorvoeren in de webapplicatie. Je kunt in dat geval uitsluitend de bron geld inzetten.

Hoe maak je jouw keuze kenbaar?

Tot en met september 2017 kun je via het intranet van de UT toegang krijgen tot de webapplicatie KAT. In deze webapplicatie kun je globaal de financiële gevolgen van een keuze berekenen. Zodra je zeker weet wat je wilt kiezen, kunt je jouw keuze(s) voor 2017 eenmalig vastleggen. Na de vastlegging ontvang je een bevestigingsmail.

Voor bepaalde doelen geldt een aanvullende administratieve procedure. Deze aanvullende procedure wordt bij deze doelen uitgelegd.

Hoe krijg je toegang tot de webapplicatie Keuzemodel arbeidsvoorwaarden?

Om de webapplicatie KAT te gebruiken en je keuze vast te kunnen leggen, moet je inloggen met behulp van een ‘User Name’ en ‘Password’. De webapplicatie maakt voor de berekeningen gebruik van een kleine selectie van jouw persoonlijke gegevens. ‘User Name’ en ‘Password’ zijn in een speciale brief eenmalig aan je verstrekt door het LISA-Servicecentrum. Je vult als 'User Name' in een kleine letter 'm' gevolgd door de eerste 7 posities van het medewerkersnummer. Dit nummer is vermeld op je medewerkerskaart.

Mocht je jouw ‘Password’ vergeten zijn, dan kun je bij de LISA-helpdesk in Citadel aan het O&O plein een nieuw password krijgen. Hiervoor moet je persoonlijk naar de LISA-helpdesk gaan en je legitimeren met jouw medewerkerskaart. Vervolgens kun je hier je password wijzigen.

Heb je zowel thuis als op je werkplek geen mogelijkheid om verbinding te maken met het intranet van de UT, dan kan jouw HR manager/adviseur dan wel Stephanie Hesse (tst. 2835/Spiegel, vloer 5) je na een telefonische afspraak helpen bij het vastleggen van jouw keuze. Ook dan moet je beschikken over een ‘User Name’ en ‘Password’.

Meer informatie nodig?

Als je nog vragen hebt over het keuzemodel, dan kun je deze stellen aan je HR manager/adviseur. Desgewenst kun je ook contact opnemen met mw. Stephanie Hesse: tst. 2835, of keuzemodel-hr@utwente.nl