Dekkingsoverzicht / Cover overview : Universiteit Twente / Twente University

Polisnummer / Policynumber : DL246775

 

Algemene voorwaarden / General terms : CZ 2008

Maximale reisduur / Successive period : 365 dagen / days

Verzekerde rubrieken en bedragen per verzekerde reis, tenzij anders vermeld. / Insured benefits per person per travel, unless stated otherwise.

 

Ongevallen / Accidents (Art. 5. – art. 10.):

-In geval van overlijden / In case of death € 12.500,00

-In geval van algehele blijvende invaliditeit / In case of accidental permanent total disablement € 25.000,00

 

Buitengewone kosten / Special costs (Art. 11.):

-Extra reis- en verblijfkosten / Extra travel and accommodation costs kostprijs / cost price

-Kosten hulpverlening alarmcentrale / Assistance emergency centre kostprijs / cost price

-Onvoorziene uitgaven / Unforeseen expenses zie / see art. 11.3.

-Reddings-, repatriërings- en transportkosten / Rescue, repatriation and transport costs kostprijs / cost price

-Huren van vervangend vervoermiddel / Rental of replacing vehicle nihil / null

 

Geneeskundige kosten / Medical costs (Art. 12.):

Deze rubriek geldt als aanvulling op de bestaande primaire ziektekostenverzekering of voorziening / This section is exceeding to the current health insurance or facilities

-In geval van geneeskundige kosten / In case of medical costs kostprijs / cost price

 

Bagage en schade aan logiesverblijven / Baggage and damage to lodgings (Art. 13. – art. 16.):

-Reisbagage / Baggage € 5.000,00

(voor bepaalde artikelen is de uitkering gemaximeerd tot een percentage van het verzekerde bedrag / for certain items the benefit is maximised up to a percentage of the amount insured zie / see art. 14.3. Bijvoorbeeld / for instance:

-foto-, film-, video-, audio-, computerapparatuur 50% / max € 2.500,00

-handelsgoederen, aanschaf noodbagage, kostbaarheden (zie art. 1.11.2) 20% / max € 1.000,00

-sieraden, horloges, (zonne-)brillen/set contactlenzen, kunstgebitten/uitneembare gebitselementen, op reis meegenomen geschenken, navigatie-, (auto) telecommunicatie-apparatuur (waaronder mobiele (smart) telefoons), autoslederadio/autoradiofront, ski/bagageboxen / imperials/fietsendragers,

-huur vervangende computer/reconstructie computerbestanden 10% / max € 500,00)

-photo, film, video, audio and computer equipment 50% / max € 2.500,00

-commodities, purchase of emergency baggage, valuables (see art. 1.11.2.) 20% / max € 1.000,00

-jewellery, watches, (sun) glasses, set of contact lenses false teeth/other removable dentures, presents taken along on the journey, navigation / (car) telecommunication equipment (including mobile

(smart) telephones, removable car radio/car radio front, ski/baggage boxes, roof/bicycle racks,

-repair costs during the journey/hire of replacing computer / reconstruction costs of computer files 10% / max € 500,00

-Beroepsuitrusting / Professional equipment € 2.500,00

-Geld (eigen risico € 45,00 per persoon per gebeurtenis) / Money (deductible € 45,00 per person per event) € 750,00

-Schade aan logiesverblijven (schade hoger dan € 25,00) / Damage of lodgings (deductible € 25,00) € 500,00

 

Reisrechtsbijstand / Travel legal assistance (Art. 17.):

Verzekerd is rechtsbijstand, welke wordt verleend als het geschil verband houdt met de reis, met inachtneming van hetgeen in de voorwaarden is vermeld / Insured is travel legal assistance which will be granted if the dispute is related to the journey in compliance with which is mentioned in the General Conditions

Reisrechtsbijstand binnen Europa / Travel legal assistance within Europe € 50.000,00 Reisrechtsbijstand buiten Europa / Travel legal assistance outside Europe € 25.000,00

Opmerking: kostbaarheden, computerapparatuur en reisdocumenten zijn niet verzekerd indien deze bij vervoer per vliegtuig, bus, trein of boot niet als handbagage worden meegenomen.

Remark: valuables, computer equipment and travel documents are not insured, if these items were not taken along as hand luggage in case of transport by aircraft, bus, train or boat.