HomeOrganisatieOrganisatiestructuur

Organisatiestructuur

Bestuur

Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van de Universiteit Twente en is belast met het bestuur en beheer van de universiteit. Het College bestaat uit drie leden: een voorzitter, vice-voorzitter en rector magnificus. Zij worden benoemd door de Raad van Toezicht.

Het College wordt ondersteund door de Secretaris van de Universiteit, de hoogste ambtelijk adviseur van het college.

De Universiteitsraad, kortweg URaad of UR, is het centrale medezeggenschapsorgaan en voert regelmatig overleg met het College van Bestuur. Meer over medezeggenschap op de UT is te vinden op www.utwente.nl/medezeggenschap.

De faculteiten worden aangestuurd door meerhoofdige faculteitsbesturen. Onze faculteitsbesturen bestaan uit: decaan en portefeuillehouders onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Daarnaast sluit een student aan bij het faculteitsbestuur in de rol van adviseur (studentassessor). Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de algemene leiding en het bestuur van de faculteit. Daaronder valt ook de inrichting van de faculteit voor het onderwijs, de wetenschapsbeoefening en het bijdragen aan het bestuur van de universiteit. De portefeuilleverdeling van het faculteitsbestuur tref je in bijgaand Model portefeuilleverdeling faculteitsbestuur.

De Student Union vormt het overkoepelende orgaan van studenten en studentenorganisaties aan de Universiteit Twente. De Universiteit Twente heeft aan de Student Union een mandaat afgegeven om beleid te schrijven voor studentenactiviteiten en studentenvoorzieningen op de Universiteit Twente. 

Onderzoek

Het onderzoek binnen de universiteit vindt grotendeels plaats binnen de faculteiten (zie hieronder) en de drie onderzoeksinstituten

Onderwijs

Ons onderwijs en een deel van het toegepaste onderzoek vindt plaats binnen onze faculteiten: Behavioural, Management and Social Sciences (BMS), Engineering Technology (ET), Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI), Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie (ITC) en Technische Natuurwetenschappen (TNW). 

Overig

Aansluitingsactiviteiten voor leerlingen van de basisschool en eerste klassen van de middelbare school worden verzorgd onder de noemer Pre-U

Alle promotietrajecten binnen Universiteit Twente zijn ondergebracht bij Twente Graduate School.