Studie kiezen? Volg de Online Open Day op 20 november!

Evenals het tweede jaar staat het derde jaar in het teken van inzicht in de subsystemen van het menselijke lichaam, de bijbehorende technologie en professioneel gedrag. Je leert de essentie van het gezonde en het zieke systeem en de essentie van de technologie te begrijpen. Het gaat om de technologie die wordt gebruikt om diagnoses te stellen en aandoeningen te behandelen. In de projecten en in het onderwijs in professioneel gedrag werk je aan je professionele ontwikkeling en word je voorbereid op onder meer de 2-weekse stage in het ziekenhuis in het tweede kwartiel. Het laatste kwartiel van het derde jaar werk je aan een multidisciplinaire eindopdracht. Daarin kun je laten zien of je het vereiste eindniveau van de bacheloropleiding hebt bereikt.

Hieronder vind je meer informatie over de modules die je in het derde jaar zult volgen:

Module 9: Zintuiglijk systeem

In module 9 van het derde jaar komen alle 5 zintuigen van de mens aan de orde, hoewel we het oor en het oog het meest uitvoerig behandelen. De nadruk ligt daarbij niet alleen op het verkrijgen van een goed begrip van het oog en het oor als systeem, maar ook op de belangrijkste afwijkingen, de diagnose en therapieën. De zintuigen ‘oor’ en ‘oog’ lenen zich goed om vanuit een natuurkundig perspectief te modelleren. Je past eerder opgedane kennis van de optica, akoestiek en mechanica binnen deze module toe en bouwt je kennis verder uit.

 • Academische vaardigheden

  Het verwerven van professionele vaardigheden vormt een rode draad door de gehele opleiding Technische Geneeskunde. In deze module krijgen deze vaardigheden wat extra aandacht. Je gaat onder andere verder met het uitbouwen van je kennis van de statistiek en klinische epidemiologie en wetenschappelijke onderzoeksmethodieken. Je past dat toe in het project.

 • Het project van module 9

  Het opzetten en uitvoeren van gedegen wetenschappelijk onderzoek is een belangrijke competentie van een academicus. In dit project laat je zien dat je in staat bent om een goed onderzoeksontwerp op te stellen aan de hand van een wetenschappelijke vraagstelling. Deze vraagstelling betreft een klinische patiëntgerichte vraag binnen het domein van het zintuigelijk systeem. Bijvoorbeeld over een patiënt of patiëntengroep met een specifiek gehoorprobleem. Je integreert hierbij dus je medische en technische kennis met de kennis over de klinische epidemiologie.

Module 10: Urogenitaal systeem

In de eerste twee weken van deze module loop je stage op een afdeling in een ziekenhuis. Daarna ga je je je medische kennis weer verder verdiepen met de nadruk op de nieren en het mannelijke urologische en genitale systeem. Bovendien krijg je een vervolg op gezondheidsrecht uit module 8.

 • Over de stage: de medisch specialist

  Je loopt 2 weken lang stage op een afdeling in een ziekenhuis, waarin je meeloopt met een medisch specialist. Je maakt van dichtbij mee wat het werken op (hoog) specialistisch niveau met zich meebrengt aan medische en technologische expertise. Je reflecteert op je eigen kennis en vaardigheden en koppelt dit aan de rol van de Technisch Geneeskundige. Je werkt tijdens deze twee weken vanuit een van tevoren opgesteld stageplan dat is goedgekeurd door de specialist/stagebegeleider.

 • Welke kennis en vaardigheden doe je op?

  Na de stage ga je de collegebanken weer in. In deze module ligt de nadruk op de nefrologie (bouw en werking van de nieren) en het mannelijke urologische en genitale systeem. Het vrouwelijk urogenitale systeem komt aan de orde in module 11. 

  HET UROGENITALE SYSTEEM

  Je bestudeert de embryologie, anatomie, fysiologie en de pathologie van de nier en het mannelijke urogenitale systeem. Meer specifiek bestudeer je het ontstaan en belang van de cellulaire membraanpotentiaal voor het vermogen van de cel om ionen en water te transporteren. Pathologieën gerelateerd aan de ion- en waterhomeostaseregulatie en de organen van het urogenitaal systeem passeren de revue.

  Daarnaast behandelen we fysische mechanismen en medische apparatuur voor het detecteren en behandelen van pathologieën binnen de nefrologie (dialyse, filtering, labonderzoek) en urologie (US, MRI, senoren, ablatie) – klinisch én technisch.

  Gezondheidsrecht II

  In deze module krijg je een vervolg op Gezondheidsrecht I uit module 8. Hierin staan specifieke reguleringsproblemen bij nieuwe technologieën centraal. 

 • Het project van module 10

  Je kunt kiezen uit één van de patiëntcasussen. Iedere casus betreft het oplossen van een urogenitaal of nefrologisch probleem. Je denkt hierbij als een ‘Technisch dokter’. Naast een persoonlijk doel, stel je als groep een plan van aanpak en een differentiaaldiagnose op. Daarbij maak je gebruik van de achtergrondinformatie over embryologie, anatomie, (patho)fysiologie, pathologie en technieken van relevantie binnen het urogenitaal stelsel en beschikbare literatuur. Je wordt niet alleen uitgedaagd om te onderbouwen welke diagnose/therapie de beste is, maar vooral om met jouw kennis van technieken een realistisch betere (innovatieve) diagnose/behandeling voor de patiënt voor te stellen.

Module 11: Biomaterialen

Module 11 gaat dieper in op biomaterialen en ethiek. De medische wereld zet biomaterialen niet alleen in voor functieherstel, waarbij je aan een heupprothese, een stent of een tandimplantaat kunt denken. In toenemende mate worden er ook materialen geïmplanteerd die het lichaam moeten stimuleren om zichzelf te “repareren” en de eigen functie te herstellen (regenerative medicine).

 • Welke kennis en vaardigheden doe je op?

  In deze module maak je kennis met de eigenschappen en classificering van biomaterialen en de rol van bepaalde eigenschappen in functieherstel en interacties met het biologisch systeem. Aan de hand van het thema ‘de toepassing van biomaterialen in klinisch pathologische casussen’ behandelen we de drie families van biomaterialen: metaal, polymeer en keramiek. We bespreken recente ontwikkelingen in het onderzoek naar biomaterialen en de toekomstverwachtingen om zodanig inzicht te krijgen in de eisen en wensen van clinici in relatie tot de (on)mogelijkheden van beschikbare materialen.

  Toegepaste Celbiologie

  Zonder de fundamentele kennis van de celbiologie is het moeilijk om een goed inzicht te krijgen in werking van biomaterialen. Onder andere de interactie van cellen met hun omgeving komt uitgebreid aan de orde.

  Ethiek

  Ethische vraagstukken rondom het herstellen en regenereren van weefsels zijn aan de orde van de dag. Tot op welke hoogte spreken we van de behandeling van ziekte en wanneer zijn we met onze nieuwste technieken de gevolgen van bijvoorbeeld ouderdom aan het omzeilen? In dit onderdeel leer je ethische kwesties op een systematische manier te analyseren en evalueren voor de medische praktijk in het algemeen en voor ethische uitdagingen die verband houden met het gebruik van biomaterialen in het bijzonder.

  Vaardig communiceren en professioneel gedrag

  In deze module ga je verder met de leerlijn ‘Vaardig communiceren en Professioneel gedrag’. In het eerste en tweede jaar van de opleiding leerde je de basisvaardigheden van consultvoering. In dit deel ga je hiermee verder en leer je omgaan met complexe situaties en casuïstiek. Hoe ga je bijvoorbeeld om met een hele boze patiënt?

  Je leert dit door veel te oefenen, te reflecteren op je eigen gedrag en door leerdoelstellingen voor jezelf te definiëren. Ook besteden we aandacht aan je eigen presentatie en positionering als technisch geneeskundige.

 • Het project van module 11

  De klinische casus van module 11 heeft betrekking op het toepassen van (innovatieve) biomaterialen in de thoraxchirurgie, neurochirurgie, orthopedie en de oogheelkunde. Je doet in deze casus onderzoek naar de inzet van biomaterialen. Om tot een goed onderbouwde keuze te komen voor toepassing van een biomateriaal voor een regeneratieve of functieherstellende klinische ingreep, moet je een grondig inzicht hebben in celbiologie, biomaterialen en cel/materiaal interacties en de beïnvloeding ervan. Dat leer je in deze module. Alle groepen presenteren de resultaten aan de hand van een zogeheten posterpresentatie.

  In het practicum leer je hoe je de biocompabiliteit van cellen met een biomateriaal kan onderzoeken. Je gaat in het lab cellen zaaien en vervolgens analyseren door middel van microscopie. Dit practicum is gekoppeld aan kennis van het urogenitale systeem van de vrouw.

Communicatieve vaardigheden en professioneel gedrag

Ook in het derde jaar werk je verder aan je communicatieve vaardigheden en professioneel gedrag. Denk aan het omgaan met complexe situaties, zoals wanneer een patiënt boos wordt. Daarnaast ga je aan de slag met je eigen presentatie en positionering als technisch geneeskundige.

Technische Geneeskundige Opdracht (TGO)

Ter afsluiting van de bacheloropleiding Technische Geneeskunde (TG) voer je een afsluitende opdracht uit. Met deze opdracht ben je het gehele kwartiel (10 weken) full-time bezig. In deze eindopdracht laat je zien dat je de doelstellingen van de opleiding hebt behaald.

Klinische vraag uit de praktijk 

De opdracht begint met een klinische vraag uit de praktijk en gaat over de diagnostiek, de behandeling of de nazorg van een individuele patiënt met behulp van technologie. In overleg met de opdrachtgever, meestal een medisch specialist, ga je met je groep aan de slag om een goed antwoord te formuleren op de vraag. Daarbij werk je ook een aantal persoonlijke doelstellingen. Je wordt hierin begeleidt en beoordeeld door een medisch specialist, een technische begeleider en een procesbegeleider. Het eindresultaat presenteer je in een zogenaamd multidisciplinair overleg en, in beknopte vorm, aan je familie en vrienden.

Voor de meeste studenten is dit het laatste onderdeel van de bacheloropleiding voor ze aan hun vervolgstudie beginnen. Aansluitend vindt dan ook een feestelijke diplomauitreiking plaats!

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies