Prof.Dr. Suzanne Hulscher

Suzanne Hulscher zoekt duurzame oplossingen in watermanagement

Suzanne Hulscher is niet alleen hoogleraar en voorzitter van de vakgroep Waterengineering & Management bij Universiteit Twente, maar ook lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). De WRR is een onafhankelijk adviesorgaan voor het regeringsbeleid en heeft als taak om de regering te informeren en adviseren over vraagstukken die van groot belang zijn voor de samenleving. Een belangrijke taak, waarbij ze haar natuur- en wiskundig georiënteerde werk kan omzetten in  praktische adviezen. “Dat past goed bij me en is een rode draad in mijn loopbaan. Ik ben begonnen als natuurkundige en promoveerde bij kennisinstituut Deltares en Universiteit Utrecht. Tijdens mijn promotie heb ik geleerd om niet alleen te kijken naar hoe de dingen zijn, maar ook hoe die zich verder ontwikkelen en wat je ermee kunt.”

Hulscher en haar vakgroep op de Universiteit Twente werken aan duurzame oplossingen met kennis van de natuur. “We hebben water nodig, maar we worden er ook door bedreigd. Nederland heeft een goede naam als het gaat om kennis over water, we verdienen er veel geld aan. Ons land heeft veel geleerd van de bedreigingen in het verleden. De Nederlandse waterkennis behoort tot de top van de wereld. Wij doen heel grote ingrepen, zoals de afsluitdijk of de Ruimte voor de Rivier-projecten. Uniek is hoe goed we samenwerken: de universiteiten onderling, maar ook met partners als Rijkswaterstaat, ingenieursbureaus en baggeraars. Wereldwijd hebben we een voortrekkersrol en ik zie hier veel kansen voor ons land. De klimaatverandering brengt meer extremen en daar moeten we op voorbereid zijn.”

Nederland loopt voorop in waterkennis door vooruitziende blik en samenwerking.

Prof. Suzanne Hulscher

Het onderzoek van haar vakgroep richt zich op oppervlaktewater. De hoogleraar licht toe: “Daarbij draait het om vragen als; ‘Hoe gedraagt water zich in rivieren en langs de kust?’ Stromend water neemt zandkorreltjes mee die de bodem voortdurend veranderen. Dat is een langzaam proces. Wij proberen te achterhalen hoe die bodemverandering verloopt zodat we slimme oplossingen voor duingebieden en rivieroevers kunnen bieden. Duurzame oplossingen zijn nodig, omdat we niet alles in beton willen gieten.”

Onderwijs en onderzoek

Naast het leiding geven aan haar vakgroep en haar nevenfuncties bij onder meer de WRR vindt Hulscher de combinatie tussen onderzoek en onderwijs nog steeds ontzettend leuk. “Ik ben heel trots op het onderwijs dat wij neerzetten bij civiele techniek. Het werken met studenten is heel dankbaar en motiveert mij. Studenten zijn onbevangen. Als ik met ze werk, hoor ik veel nieuwe dingen. Ik heb veel geïnvesteerd in het creëren van een goede onderzoeksatmosfeer in mijn groep, het stimuleren van interne samenwerking, internationale onderzoeksuitwisseling, het initiëren van verschillende reeksen onderzoeksgesprekken, het organiseren van nationale  en internationale conferenties en het betrekken van MSc-studenten bij ons onderzoek. Bachelor-studenten doen een externe eindopdracht om te proeven van het werkveld, zij krijgen ook een meer algemene opleiding. Maar voor ons onderzoek heeft het zeker een meerwaarde om masterprojecten in te zetten. Dan hebben we extra capaciteit, zeker als we dit in samenwerking met een externe partner doen. Zo kunnen we de koppeling met hun onderzoeksdoelen maken, dat is heel mooi. En voor de student werkt het heel motiverend als er ook echt iets gebeurt met het onderzoek dat hij of zij doet. Daarnaast zetten we ook promovendi in als docent bij werkcolleges voor master- en bachelorvakken. Die staan nog heel dicht bij de studenten en kunnen hen inspireren en motiveren om zelf ook promotie-onderzoek te gaan doen. Deze werkwijze functioneert heel goed, we hebben elk jaar ongeveer 30 afstudeerders binnen onze groep.” Deze afgestudeerden zijn zeer in trek, legt Hulscher uit. "Ze worden vaak al  voor hun afstuderen gerekruteerd. Voor mij is dit inspirerend en motiverend. De meesten van hen maken gelukkig hun studie nog steeds af en het is goed om te merken dat we professionals opleiden die nodig en gewenst zijn door de maatschappij". 

Over Suzanne Hulscher

Vanaf 2002 is prof. dr. Suzanne J.M.H. Hulscher hoofd van de groep Water Engineering & Management. Ze promoveerde in 1996 aan de faculteit Fysica en Astronomie, op het onderwerp modelleren van bodempatronen in kustzeeën. Het onderzoek werd uitgevoerd bij Deltares (vroeger WL|Delft Hydraulics) en IMAU, Universiteit Utrecht. Hierna vervulde zij diverse wetenschappelijke functies binnen het Cluster Civiele Techniek & Management van de Universiteit Twente, vanaf 2002 bekleedde zij de leerstoel Fysica van Watersystemen. Als gastwetenschapper verbleef zij in Canada en Spanje.

In 2002 won ze de Minerva-award van FOM (Fundamenteel Onderzoek der Materie). In 2003 ontving ze een VICI-subsidie van de NWO (Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek) om ruwheidsmodellering voor waterbeheertoepassingen te onderzoeken. Hierna werd ze uitgenodigd om deel te nemen aan de DJA van de KNAW (Nederlandse academie van wetenschappen) en de KNAW-raad voor aarde en klimaat. Van 2007-2010 maakte Hulscher deel uit van het Nederlands Innovatieplatform, onder voorzitterschap van Balkenende (voormalig Nederlands minister-president). Ze trad 37 keer op als promotor en begeleidt een groot aantal promovendi.

Van 2009 tot 2012 was ze lid van de Commissie van Wijzen. Hulscher is voorzitter van de wetenschappelijke adviesraad van de Waddenacademie. Hulscher was lid van de commissies voor de Hedwigepolder en de afsluitdijk IJsselmeer en adviseerde de Nederlandse overheid. Hulscher is PI van veel STW- en ALW-projecten op het gebied van zandgolven, kust- en rivierduinen, vaak in samenwerking met TUD, UU, WUR, NIOZ en RU in een multidisciplinaire setting. Hulscher is met name voorzitter van het TTW-perspectief programma RiverCare, waarin 5 universiteiten en 29 niet-academische partners samenwerken.  Hulscher is (mede)auteur van 142 papers in wetenschappelijke tijdschriften (Web of Science) en ze was voorzitter van de conferenties MARID (2004) en RCEM (2007). Van 2014 tot 2017 was Hulscher lid van het bestuur van NWO-ALW. STW benoemde Suzanne Hulscher in 2016 tot Simon Stevin Meester, de hoogste onderscheiding in de Technische Wetenschappen van Nederland. Vanaf 2017 wordt Hulscher verkozen tot lid van de KNAW (Nederlandse Akademie van Wetenschappen). In 2018 trad Hulscher toe tot het kernteam van ENW (Expertise Netwerk waterveiligheid) en leidt ze de ENW-rivierengroep.  In 2019 is ze toegetreden tot de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), dit betreft een benoeming voor 5 jaar.

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt.