Prof.Dr.Ing. Alexander van Deursen

onderzoek naar digitale ongelijkheid in een ‘smart society’

Als adjunct hoogleraar en voorzitter van de afdeling communicatiewetenschap van de Universiteit Twente werkt Alexander van Deursen in drie onderzoekslijnen met het overkoepelende thema digitale inclusie. 'Binnen debatten over sociale ongelijkheid, inclusieve samenlevingen of de grote uitdaging van het algehele welzijn, is het mijn doel om de bijdrage van technologische ontwikkelingen te evalueren.'

"Oorspronkelijke utopische opvattingen - gebaseerd op extrapolaties van de technologische kenmerken van het internet - voorspelden nivellerende effecten op bestaande vormen van sociale ongelijkheid. We weten nu dat dergelijke vooruitzichten van techno-goeroes onrealistisch zijn. Ik breng de barrières van online engagement in kaart en verklaar de verschillen in de resultaten die mensen krijgen door het gebruik van internettechnologieën."

Alexander van Deursen

Technologische ontwikkelingen bieden enorme potentie, maar versterken ook bestaande vormen van sociale ongelijkheid naarmate de verschillen in toegang toenemen

Alexander van Deursen

In de eerste onderzoekslijn richt Van Deursen zich op het gebruik en de effecten van internet(technologie) in relatie tot de positie van een persoon in de samenleving. "Sommige delen van de bevolking maken vaker gebruik van toepassingen die de grootste voordelen hebben voor de opbouw van kapitaal en middelen (zoals werk, studie en maatschappelijke participatie), terwijl andere delen relatief vaak kiezen voor amusement- of communicatietoepassingen die weinig persoonlijk voordeel opleveren. Dit maakt het internet een versterker van de sociale ongelijkheid. Naast toenemende relatieve verschillen is er de verontrustende trend van absolute uitsluiting; wanneer offline alternatieven niet meer beschikbaar zijn. De professor wijst erop: "Door voort te bouwen op traditionele classificaties van potentiële gebieden van uitsluiting in mijn theorievorming, probeer ik te begrijpen wie op welke manier profiteert van het internet."

Digitale vaardigheden spelen een belangrijke rol bij de vertaling van een soort gebruik (bijv. het zoeken naar een baan) in het bijbehorende resultaat (werkgelegenheid). De tweede onderzoekslijn is afkomstig van Van Deursens' internationaal bekroonde promotieonderzoek en betreft de vaardigheden die nodig zijn om te kunnen participeren in de samenleving. Prestatiemetingen op basis van zijn kader van zes soorten vaardigheden (operationeel, formeel, informatie, communicatie, contentcreatie en strategisch) hebben aangetoond dat veronderstellingen over het niveau van digitale vaardigheden bij burgers niet gerechtvaardigd zijn. "Ik heb bijvoorbeeld aangetoond dat oudere gebruikers beter presteren dan jonge gebruikers op het gebied van inhoudelijke digitale vaardigheden, dat we het belang van traditionele vaardigheden voor de prestaties op het gebied van digitale vaardigheden niet moeten onderschatten, dat informele ondersteuning het gebrek aan digitale vaardigheden slechts gedeeltelijk compenseert en dat ervaring en gebruik niet voldoende indicatoren zijn voor de prestaties op het gebied van vaardigheden. In mijn VIDI-project onderzoek ik het niveau en de rol van digitale vaardigheden die nodig zijn voor nieuwe, zogenaamd meer intuïtieve en autonome apparaten, bijvoorbeeld in het Internet of Things (IoT). Het idee dat het IoT autonoom beslissingen voor ons gaat nemen en ons allemaal automatisch laat profiteren suggereert een afname van sociale ongelijkheid. De verwachtingen en beloften rondom het IoT zijn immers immens. Deterministische beloften hebben helaas niet de voorspelde positieve effecten. Mijn rol is het bestuderen van de (on)gelijkmatige verdeling van IoT-toegang, variërend van motivatie, vaardigheden, gebruik tot de uiteindelijke IoT-uitkomsten. Tot op heden zijn gedragsfactoren die nodig zijn om de impact van het IoT-systeem te begrijpen vooral genegeerd. Ik onderzoek ongelijkheden in IoT-vaardigheden vanuit een individueel (prestatiemetingen) en een sociaal-contextueel perspectief (veldonderzoek). Het wetenschappelijke doel is om theorieën te ontwikkelen over IoT-vaardigheden en de sociaal-contextuele mechanismen die deze vaardigheden beïnvloeden. Mijn sociale doel is een bevolking die kan profiteren van IoT door minder energieverbruik te verbruiken en de gezondheid te verbeteren. ”

De derde onderzoekslijn ligt in het verlengde van de vorige en heeft betrekking op de vaardigheden die nodig zijn in het kader van de werkgelegenheid. In politieke en economische discussies over welke kennis en vaardigheden belangrijk zijn in onze huidige en toekomstige samenleving, worden deze vaardigheden 21e-eeuwse vaardigheden genoemd. Voorbeelden hiervan zijn informatiemanagement, communicatie, samenwerking, probleemoplossing of kritisch denken, vaardigheden die ook in de digitale omgeving nodig zijn. Van Deursen legt uit: "In deze onderzoekslijn reageer ik op uitdagingen zoals de toenemende vraag naar hooggekwalificeerde banen, of de mismatch tussen wat leerlingen op school leren en wat de arbeidsmarkt vraagt."

onderwijs

Van Deursen werkt momenteel met verschillende promovendi om een solide basis voor zijn onderzoek te leggen. “Natuurlijk is het erg belangrijk om promovendi bij deze onderzoekslijnen te betrekken, omdat ze nieuwe perspectieven en waardevolle input bieden en het meeste werk doen. Het is ook de beste tijd voor hen om hun vaardigheden als onderzoeker te ontwikkelen. Na hun promotie zal het onderwijs steeds meer tijd gaan kosten. Er is een terechte discussie gaande over de balans tussen onderzoek en onderwijs, die steeds meer doorslaat naar het laatste. De noodzaak en het belang van goede docentenstaat buiten kijf, maar als werkgever moeten universiteiten onderzoekers ondersteunen in het bieden van kansen en mogelijkheden om hun academische loopbaan en onderzoekslijnen te ontwikkelen.”

Over Alexander van Deursen

Alexander van Deursen is adjunct hoogleraar en vakgroep voorzitter van de vakgroep communicatiewetenschap aan de BMS-faculteit van de Universiteit Twente. Hij heeft veel gepubliceerd in communicatiewetenschappelijke tijdschriften waarin belangrijke kwesties worden besproken die voortvloeien uit de omvang en snelheid van de technologische ontwikkeling. Zijn publicaties over digitale vaardigheden en digitale ongelijkheid zijn bekroond met prijzen als beste proefschrift wereldwijd over technologie en communicatie van de International Communication Association, beste proefschrift in communicatiewetenschap in de Benelux van de Nederlandse School of Communication Research, best paper award van de International Communication Association en de UT in the Media award van de Universiteit Twente.

Professor van Deursen heeft de Nederlandse overheid, de Europese Commissie, de Internationale Telecommunicatie Unie, UNESCO en andere nationale en internationale organisaties geadviseerd over de maatschappelijke implicaties van het internet, met name over de vraag hoe de bijdrage van technologie aan de toenemende maatschappelijke ongelijkheid kan worden verantwoord. Hij is als gastdocent uitgenodigd door de London School of Economics and Political Science (LsE) en de Arizona State University (ASU). Hij zit in de wetenschappelijke raad van bestuur van Netwerk Mediawijzer en heeft samen met professor Ellen Helsper (LsE) het snel groeiende DISTO-project (van digitale vaardigheden naar tastbare resultaten) geïnitieerd. Naast zijn academisch werk is de wetenschapper ook te zien geweest in tal van populaire media, waaronder alle grote nationale kranten, internationale kranten zoals de New York Times, en vele andere verkooppunten.

Momenteel leidt de hoogleraar drie onderzoeksprojecten '21st century digital skills, key to contemporary workforce' (consortium met NWO/NRO, ECP en CA-ICT), 'Any Thing for Anyone' (gefinancierd door de NWO VIDI-regeling) en 'Digital Inequality in the Netherlands'. Hij schreef samen met professor Jan van Dijk het boek 'Digitale vaardigheden, ontsluiting van de informatiemaatschappij'. Van Deursen was in 2017-2018 voorzitter van de Commissie Veerkracht (van de BMS-faculteit) en werkt samen met Netwerk Mediawijzer aan digitale ongelijkheid en digitale vaardigheden in Nederland.

Zijn persoonlijke website met een overzicht van alle publicaties en projecten is www.alexandervandeursen.nl.

Persfoto's

Deze persfoto's kunnen zonder copyright restricties worden gebruikt.