Zie Technische Geneeskunde

Aanmelden Bachelor Technische Geneeskunde

Online Open Dagen in maart gemist?

Je staat op het punt om je in te schrijven voor de bachelor Technische Geneeskunde. Deze opleiding heeft een instellingsfixus.

Wil jij graag in september 2021 starten met de opleiding Technische Geeskunde (Klinische Technologie)? Zorg er dan voor dat je je uiterlijk 15 januari 2021 hebt aangemeld via Studielink, want dan ben je op tijd om mee te doen met de selectieprocedure. We wijzen de 150 beschikbare plaatsen voor het studiejaar 2021-2022 toe door middel van selectie. Check de toelatingseisen om er zeker van te zijn dat jij je voor deze bachelor kunt aanmelden en deel kunt nemen aan de selectie. 

Start jouw aanmelding
inschrijven via studielink
Vanaf oktober kun je je inschrijven. Let op: de opleiding Technische Geneeskunde staat in Studielink vermeld onder de naam Klinische Technologie (50033) - die selecteer je dus tijdens je aanmelding.

Studielink is de gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van alle (niet particuliere) hogescholen en universiteiten in Nederland. Bekijk ook het stappenplan van Studielink waarin o.a. meer staat over het aanmelden voor een fixusopleiding.  

Wijziging selectieprocedure als gevolg van nieuwe maatregelen ten aanzien van COVID-19
Op zaterdag 20 februari maak je de BMAT vanuit huis en hoef je dus niet naar de campus van de Universiteit Twente te komen. 

Meer info is te vinden onder 'werkwijze selectieprocedure' -> ronde 2

Werkwijze selectieprocedure

We volgen in alles de coronarichtlijnen van de Universiteit Twente die gebaseerd zijn op die van het kabinet en het RIVM. Dat kan betekenen dat de selectieprocedure zoals nu beschreven, aan wijzigingen onderhevig kan zijn. In dat geval communiceren we dit z.s.m. op deze site.

Voor het studiejaar 2021-2022 zijn er 150 studieplaatsen beschikbaar voor de opleiding Technische Geneeskunde. De selectieprocedure bestaat uit twee rondes. Uit de eerste ronde gaan maximaal 350 kandidaten door naar de tweede ronde. De selectieprocedure bestaat altijd uit beide rondes. 

 • Ronde 1: 1 oktober 2020 - 31 januari 2021

  De eerste ronde bestaat uit 3 delen, A, B en C, waaraan je vanuit huis kunt deelnemen.

  Nadat je je hebt aangemeld in Studielink ontvang je van de opleiding binnen 14 dagen een e-mail met een bevestiging van je aanmelding. 

  Op 16 januari 2021 sluit de aanmelding voor de selectie en op maandag 18 januari 2021 ontvang je een mail van de opleiding met een link naar de online omgeving met informatie over de eerste selectieronde (deel A, B, en C).

  Je kan dan direct aan de slag: 

  • Deel A: vragenlijst digitaal invullen met vragen over persoonsgegevens.
  • Deel B: De huiswerkopdracht heeft als doel om te bepalen of de kandidaat past bij de opleiding. Het goed afronden van de opdracht is voorwaarde voor toegang tot de tweede ronde. De opdracht kost je ongeveer 3-4 uur tijd.
  • Deel C:
   - VWO-Scholieren: in tegenstelling tot andere jaren, werken we dit jaar niet met de cijfers van het overgangsrapport 5-6 vwo maar met een gewaarmerkte cijferlijst die de school jou geeft op uiterlijk 15 januari 2021. Meer toelichting kan je lezen in onderstaande tekstblok. We maken voor de selectie vervolgens gebruik van cijfers van de vakken Biologie, Natuurkunde en Wiskunde-B en het gemiddelde van alle examenvakken.
    
   - Kandidaten die reeds in het bezit zijn van een VWO diploma: we maken gebruik van de cijferlijst van het diploma. Ook hier maken we voor de selectie gebruik van de cijfers van de vakken Biologie, Natuurkunde en Wiskunde-B en het gemiddelde van alle examenvakken.

   - Kandidaten die instromen via HBO-P of een HBO diploma: Neem tijdig (direct na aanmelding in studielink) contact op met de opleiding over instroomeisen, deficiënties en aan te leveren cijfers, door te mailen naar: selectie-tg@utwente.nl
  NB. COVID-19 en decentrale selectie wo 2021

  Een aantal wo-bacheloropleidingen, waaronder Technische Geneeskunde, weegt in decentrale selectieprocedures voor toelating cijfers uit voorexamenjaren en vraagt in de procedure aan scholieren onder meer om 5 vwo eindrapportcijfers. De VO-raad (vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs) heeft voor de zomer echter aangegeven dat niet alle scholen de eindrapportcijfers voor scholieren die in schooljaar 2019-2020 5 vwo volgden konden opleveren vanwege de uitzonderlijke situatie rondom COVID-19.

   De VSNU (vereniging Nederlandse Universiteiten) en VO-raad hebben daarom voor deze groep scholieren het volgende afgesproken:
  ‘Als middelbare schoolcijfers uit het voorexamenjaar 5 vwo een rol spelen bij de selectieprocedures van numerus fixus-opleidingen of andere selectieve opleidingen, dan wordt in 2021 voor het cijfermatige deel van de selectie niet de 5 vwo eindrapportcijfers als ijkpunt genomen maar de behaalde cijfers van het schoolexamen (SE) uitgedrukt in één gemiddeld cijfer per vak, op 1 decimaal, stand per 15 januari in het examenjaar’.

  Vo-scholen genereren voor deze scholieren een gewaarmerkte cijferlijst met deze SE cijfers. De VO-raad zal met de vo scholen afstemmen dat de cijferlijst uiterlijk op 15 januari 2021 in het bezit is van de scholieren, zodat de aanmeldprocedure voor decentrale selectie komend jaar normaal doorgang kan vinden.

  In de mail van de opleiding die je op maandag 18 januari 2021 ontvangt, vind je uitgebreide informatie over de wijze waarop je de cijfers dient aan te leveren.

  Deel A, B en C dienen uiterlijk op 31 januari 2021 afgerond en ingeleverd zijn.

  Uiterlijk vrijdag 12 februari 2021 ontvang je van de opleiding een e-mail met informatie over het aantal deelnemers in de selectie en of je door bent naar de tweede ronde. Indien je door bent ontvang je ook informatie over de BMAT (BioMedical Admissions Test) die op zaterdag 20 februari 2021 plaatsvindt.

 • Ronde 2: 20 februari 2021

  De tweede ronde vindt online plaats op zaterdag 20 februari 2021.

  Wijziging selectieprocedure als gevolg van nieuwe maatregelen ten aanzien van COVID-19

  Technische Geneeskunde maakt in haar selectie gebruik van de BMAT. De opleiding heeft besloten dat op basis van de laatste aanscherpingen van de COVID-19 maatregelingen, de test online zal worden afgenomen onder digitaal toezicht en supervisie van Cambridge.

  Op zaterdag 20 februari maak je de BMAT vanuit huis en hoef je dus niet naar de campus van de Universiteit Twente te komen.

  Met behulp van online proctoring (test maken onder digitaal toezicht) maak je de test. Dat wil zeggen dat tijdens de test er opnames worden gemaakt van je scherm, van jezelf en van je omgeving.

  Je maakt de test thuis in een rustige vertrouwde omgeving. De proctoring software werkt alleen in de gratis browser Google Chrome. Je computer of laptop moet voorzien zijn van een microfoon en een webcam.

  Zoals onder het kopje ‘belangrijke data’ te vinden is, ontvang je op 18 januari 2021 een mail met verdere informatie.

  BMAT (BioMedical Admissions Test): Dit is een Engelstalige test van Cambridge Assessment . De test wordt door meerdere universiteiten wereldwijd gebruikt om studenten te selecteren voor de opleidingen Geneeskunde, Diergeneeskunde, Tandheelkunde en Biomedische Wetenschappen. De BMAT bestaat uit drie testen: 

  • Aanleg en vaardigheden
   Algemene vaardigheden op het gebied van probleemoplossing, argumentatie, data-analyse en inferentie.
  • Wetenschappelijke kennis en toepassing
   Het vermogen om (wetenschappelijke) kennis van de scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde van de middelbare school toe te passen.
  • Schrijven
   De vaardigheid om ideeën te selecteren, ontwikkelen en organiseren en deze schriftelijk, beknopt en effectief te communiceren.

  Elke kandidaat krijgt 4 scores: een voor test 1, een voor test 2 en twee scores voor test 3 (‘Quality of content’ en ‘Quality of English’; de score voor ‘Quality of English’ weegt niet mee in de selectie voor Technische Geneeskunde).

  De opleiding Technische Geneeskunde maakt gebruik van de BMAT Netherlands. Hierin is test 2 afgestemd op de inhoud van de vakken wiskunde, biologie, scheikunde en natuurkunde van het VWO in Nederland. Ook wordt een beperkte woordenlijst met technische en wetenschappelijke termen met hun Nederlandse vertaling toegevoegd.  

Rangnummer

Op basis van de resultaten van beide rondes wordt een rangorde gemaakt. Het rangnummer wordt bepaald op basis van de aangeleverde (VWO)cijfers en de BMAT resultaten. De rangnummers worden 15 april 2021 bekend gemaakt via Studielink.

NB. Meer algemene informatie over selectieprocedures is te vinden op de website van Studielink. Hier vinden (aankomende) studenten onder andere de regels, belangrijke data en een handig stappenplan.

Belangrijke data

 • 1 oktober 2020 t/m 15 januari 2021: aanmelden voor de selectieprocedure via Studielink
 • 1 oktober 2020 t/m 15 januari 2021: mail van de opleiding met bevestiging aanmelding
 • 18 januari 2021: mail van de opleiding mbt selectieronde deel A, B en C
 • 31 januari 2021: deadline selectieronde 1 (A, B en C)
 • 4 februari 2021: mail over deelname 2e ronde BMAT
 • 20 februari 2021: BMAT online (=selectieronde 2)
 • 15 april 2021: bekendmaking rangnummer via Studielink
 • 16 april 2021: mail van de opleiding, afronding selectie
 • 16 april tot en met 31 augustus 2021: Communicatie vanuit centrale studentenadministratie Universiteit Twente m.b.t. uitgifte toelatingsbewijzen en inschrijving opleiding
 • Half augustus 2021: Opleiding Technische Geneeskunde informeert de studenten over de start van de studie en alles wat daar voor nodig is
 • Voor 1 september 2021: afronding inschrijving via machtiging collegegeld

Inschrijven en aanmelden

Wil je je inschrijven voor de studie Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente? Dan moet je eerst de selectieprocedure doorlopen waarvoor je je aanmeldt via Studielink. Inschrijven voor dit selectieproces - met een geplande start van de studie in september 2021 - kan vanaf 1 oktober 2020 tot uiterlijk 15 januari 2021.

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies