Aanmelden Bachelor Technische Geneeskunde

Bachelor Open Dagen 14 & 15 oktober

Je staat op het punt om je in te schrijven voor de bachelor Technische Geneeskunde. Deze opleiding heeft een instellingsfixus.

Wil jij graag in september 2023 starten met de opleiding Technische Geneeskunde (Klinische Technologie)? Aanmelden voor start in september 2023 kan vanaf oktober 2022. Zorg er voor dat je je uiterlijk 15 januari 2023 hebt aangemeld via Studielink, want dan ben je op tijd om mee te doen met de selectieprocedure. We wijzen de 150 beschikbare plaatsen voor het studiejaar 2023-2024 toe door middel van selectie. Check de toelatingseisen om er zeker van te zijn dat jij je voor deze bachelor kunt aanmelden en deel kunt nemen aan de selectie. 

Start jouw aanmelding
inschrijven via studielink
Je kunt je niet meer aanmelden om te starten in september 2022. Aanmelden voor start in september 2023 kan vanaf oktober 2022. Let op: de opleiding Technische Geneeskunde staat in Studielink vermeld onder de naam Klinische Technologie (50033) - die selecteer je dus tijdens je aanmelding.

Studielink is de gemeenschappelijke aanmeld- en inschrijfapplicatie van alle (niet particuliere) hogescholen en universiteiten in Nederland. Bekijk ook het stappenplan van Studielink waarin o.a. meer staat over het aanmelden voor een fixusopleiding.  

Werkwijze selectieprocedure

De selectieprocedure 2023-2024 is aangepast ten opzichte van voorgaande jaren. Dus lees onderstaande procedure goed door. 

Voor het studiejaar 2022-2023 zijn er 150 studieplaatsen beschikbaar voor de opleiding Technische Geneeskunde. De selectieprocedure bestaat uit twee rondes. Uit de eerste ronde gaan maximaal 350 kandidaten door naar de tweede ronde. De selectieprocedure bestaat altijd uit beide rondes. 

 • Ronde 1: 1 oktober 2021 - 31 januari 2022

  De eerste ronde bestaat uit 3 delen, A, B en C, waaraan je vanuit huis kunt deelnemen.

  Nadat je je hebt aangemeld in Studielink ontvang je van de opleiding binnen 14 dagen een e-mail met een bevestiging van je aanmelding. 

  Op 15 januari 2022 sluit de aanmelding voor de selectie en op maandag 17 januari 2022 ontvang je een mail van de opleiding met een link naar de online omgeving met informatie over de eerste selectieronde (deel A, B, en C).

  Je kan dan direct aan de slag: 

  • Deel A: vragenlijst digitaal invullen met vragen over persoonsgegevens.
  • Deel B: de huiswerkopdracht heeft als doel om te bepalen of de kandidaat past bij de opleiding. Het goed afronden van de opdracht is voorwaarde voor toegang tot de tweede ronde. De opdracht kost je ongeveer 3-4 uur tijd.
  • Deel C:
   - VWO-Scholieren: in tegenstelling tot andere jaren, werken we dit jaar niet met de cijfers van het overgangsrapport 5-6 vwo maar met een gewaarmerkte cijferlijst die de school jou geeft op uiterlijk 15 januari 2022. Meer toelichting kan je lezen in onderstaande tekstblok. We maken voor de selectie vervolgens gebruik van cijfers van de vakken Biologie, Natuurkunde en Wiskunde-B en het gemiddelde van alle examenvakken.
   Deze cijfers lever je aan via het formulier dat je in de online omgeving kunt downloaden vanaf 17 januari 2022.
   N.B. zorg ervoor dat in studielink je volledige examenpakket is ingevuld!

   - Kandidaten die reeds in het bezit zijn van een VWO diploma: we maken gebruik van de cijferlijst van het diploma. Ook hier maken we voor de selectie gebruik van de cijfers van de vakken Biologie, Natuurkunde en Wiskunde-B en het gemiddelde van alle examenvakken.

   - Kandidaten die instromen via HBO-P of een HBO diploma: Neem tijdig (direct na aanmelding in studielink) contact op met de opleiding over instroomeisen, deficiënties en aan te leveren cijfers, door te mailen naar: admissionbachelor@utwente.nl
  NB. COVID-19 en decentrale selectie wo 2022

  Een aantal wo-bacheloropleidingen, waaronder Technische Geneeskunde, weegt in decentrale selectieprocedures voor toelating cijfers uit voorexamenjaren en vraagt in de procedure aan scholieren onder meer om 5 VWO eindrapportcijfers. De VO-raad (vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs) heeft voor de zomer echter aangegeven dat niet alle scholen de eindrapportcijfers voor scholieren die in schooljaar 2020-2021 5 VWO volgden konden opleveren vanwege de uitzonderlijke situatie rondom COVID-19.

  De VSNU (vereniging Nederlandse Universiteiten) en VO-raad hebben daarom voor deze groep scholieren het volgende afgesproken:

  Kandidaten die in 2020-2021 in 5 VWO zaten en nu in het examenjaar, leveren SE cijferlijsten in met peildatum 15 januari 2022 (dus cijfers t/m 14 januari 2022).

  In de mail van de opleiding die je op maandag 17 januari 2022 ontvangt, vind je uitgebreide informatie over de wijze waarop je de cijfers dient aan te leveren.

  Deel A, B en C dienen uiterlijk op 31 januari 2022 afgerond en ingeleverd zijn.

  Uiterlijk donderdag 3 februari 2022 ontvang je van de opleiding een e-mail met informatie over het aantal deelnemers in de selectie en of je door bent naar de tweede ronde. Indien je door bent ontvang je ook informatie over de BMAT (BioMedical Admissions Test) die op zaterdag 19 februari 2022 plaatsvindt.

 • Ronde 2: 19 febuari 2022

  De tweede ronde vindt plaats op zaterdag 19 februari 2022.

  BMAT (BioMedical Admissions Test): Dit is een Engelstalige test van Cambridge Assessment . De test wordt door meerdere universiteiten wereldwijd gebruikt om studenten te selecteren voor de opleidingen Geneeskunde, Diergeneeskunde, Tandheelkunde en Biomedische Wetenschappen. De BMAT bestaat uit drie testen: 

  • Aanleg en vaardigheden
   Algemene vaardigheden op het gebied van probleemoplossing, argumentatie, data-analyse en inferentie.
  • Wetenschappelijke kennis en toepassing
   Het vermogen om (wetenschappelijke) kennis van de scheikunde, natuurkunde, biologie en wiskunde van de middelbare school toe te passen.
  • Schrijven
   De vaardigheid om ideeën te selecteren, ontwikkelen en organiseren en deze schriftelijk, beknopt en effectief te communiceren.

  Elke kandidaat krijgt vier scores: een voor test 1, een voor test 2 en twee scores voor test 3 (‘Quality of content’ en ‘Quality of English’; de score voor ‘Quality of English’ weegt niet mee in de selectie voor Technische Geneeskunde).

  De opleiding Technische Geneeskunde maakt gebruik van de BMAT Netherlands. Hierin is test 2 afgestemd op de inhoud van de vakken wiskunde, biologie, scheikunde en natuurkunde van het VWO in Nederland. Ook wordt een beperkte woordenlijst met technische en wetenschappelijke termen met hun Nederlandse vertaling toegevoegd.  

Rangnummer

Op basis van de resultaten van beide rondes wordt een rangorde gemaakt. Het rangnummer wordt bepaald op basis van de aangeleverde (VWO)cijfers en de BMAT resultaten. De rangnummers worden 15 april 2022 bekend gemaakt via Studielink.

NB. Meer algemene informatie over selectieprocedures is te vinden op de website van Studielink. Hier vinden (aankomende) studenten onder andere de regels, belangrijke data en een handig stappenplan.

Belangrijke data

Inschrijven en aanmelden

Wil je je inschrijven voor de studie Technische Geneeskunde aan de Universiteit Twente? Dan moet je eerst de selectieprocedure doorlopen waarvoor je je aanmeldt via Studielink. Inschrijven voor dit selectieproces - met een geplande start van de studie in september 2022 - kan vanaf 1 oktober 2021 tot uiterlijk 15 januari 2022.

Contact selectieteam tECHNISCHE gENEESKUNDE

We adviseren je om de FAQ's goed door te lezen. Mocht hier je vraag niet worden beantwoord dan kun je contact opnemen met: selectie-tg@utwente.nl

Chat offline (info)
Om deze functionaliteit te gebruiken:
Accepteer cookies