Communication Science

studieprogramma Communication Science

Onze bacheloropleiding Communication Science duurt drie jaar. Als je afstudeert, mag je jezelf Bachelor of Science noemen. Met dit diploma kun je meteen doorgaan naar de masteropleiding Communication Studies aan de UT. Je kunt ook kiezen voor een andere masteropleiding aan de UT of elders, of de arbeidsmarkt op gaan. De opleiding is volledig Engelstalig.

Onderwijsmethoden en colleges

Het onderwijsaanbod tijdens de bacheloropleiding Communication Science berust op het Twents Onderwijsmodel (TOM), waarin we werken met modules van tien weken, die elk 15 EC’s waard zijn. Elke module vormt een samenhangend pakket van theorie, onderzoeksmethodologie en academische en professionele vaardigheden. In iedere module staat een praktisch teamproject centraal waarin je aan de slag gaat met een actueel maatschappelijk vraagstuk.

In elk project werk je samen met andere studenten. Onze rol is je aan te moedigen om een actieve leerhouding aan te nemen, te ontdekken waar jouw kracht ligt en je verder te ontwikkelen. Gedurende elke module houd je je bezig met een mix van projectwerk, colleges en zelfstudie. Je wordt gedurende de hele opleiding begeleid en ondersteund door betrokken tutoren. De beoordeling vindt op verschillende manieren plaats, bijvoorbeeld met schriftelijke en mondelinge examens, groepsopdrachten en presentaties.

Studieopbouw

De opleiding kent vier leerlijnen. Aan de basis van iedere module staat een project. In lijn daarmee volg je de drie andere trajecten: theorieën, onderzoeksmethodologie en academische en professionele vaardigheden.

  • Projecten geven een actuele uitdaging met een duidelijke relatie met de thema’s organisatie, technologie en design. Je gaat bijvoorbeeld een communicatiestrategie ontwikkelen in reactie op een crisissituatie, een interventie ontwerpen om naleving van richtlijnen op de werkvloer te bevorderen, of een specifieke doelgroep leren omgaan met een nieuwe technologie. Je werkt aan concrete, actuele problemen en reflecteert daarop. 
  • Theorie: Via deze leerlijn raak je vertrouwd met de theorieën achter de vraagstukken waarmee je in de betreffende module bezig bent. Zo verwerf je inzicht in allerlei oude en nieuwe theorieën en modellen op het gebied van Communication Science en verwante terreinen die bij de module horen.
  • Onderzoeksmethodologie: Via deze leerlijn ontwikkel je de vaardigheden die je nodig hebt om onderzoek uit te voeren en te interpreteren. Afhankelijk van de inhoud van de module, kunnen dat vaardigheden zijn variërend van kwalitatieve, verkennende onderzoeksmethoden gericht op het in kaart brengen van de behoeften van verschillende doelgroepen (denk aan interviews of focusgroepen) tot kwantitatieve methoden (zoals enquêtes en experimenten) bedoeld om de effecten van een bepaalde interventie te beoordelen. Belangrijk is dat je ook hier de koppeling maakt met de wereld van digitalisering en ‘big data’. Hoe moet je bijvoorbeeld enorme hoeveelheden tweets en sociale media-uitingen analyseren? Hoe verklaar je de reacties van mensen op een trending topic? In deze opleiding word je niet alleen communicatiedeskundige, maar ook allround onderzoeker.
  • Academische en professionele vaardigheden: Als communicatieprofessional in wording leer je via deze leerlijn om over je eigen werk te communiceren. Anders gezegd, je leert overtuigend te communiceren en telkens de juiste snaar bij de juiste doelgroep te raken. Vanzelfsprekend moet je als communicatieprofessional verschillende communicatiestrategieën kunnen inzetten. De ene keer sta je op een wetenschappelijke conferentie voor een academisch publiek, de andere keer voor een groep vakmensen op de werkvloer. De ene keer schrijf je blogs en columns, de andere keer een adviesrapport of een managementsamenvatting. Wij zorgen er tijdens deze opleiding voor dat je de vaardigheden kunt ontwikkelen die je nodig hebt om elke doelgroep te bereiken.

Sterprogramma

Afhankelijk van je prestaties kun je geselecteerd worden voor een Sterprogramma. We hebben dit programma voor verschillende modules. Deelnemers krijgen een extra individuele opdracht die samenhangt met het thema van de module. De bedoeling is dat je daardoor meer inzicht krijgt in de theoretische achtergronden van het project, of aanvullende vaardigheden leert. Elke ‘ster’ die je behaalt, wordt vermeld op je diplomasupplement.

Internationalisering

Wij leven in een geglobaliseerde wereld. Dat betekent dat je als communicatieprofessional internationaal en intercultureel georiënteerd moet zijn. Onze opleiding is volledig Engelstalig en als universiteit streven wij naar een hoog percentage internationale studenten. In het derde jaar van deze opleiding krijg je de gelegenheid om in het buitenland te studeren of stage te lopen. We hebben uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse universiteiten, bijvoorbeeld in Duitsland, de Verenigde Staten en China. In de module ‘A Better World’ krijgt het thema interculturele communicatie speciale aandacht.

Chat offline (info)