Op deze pagina vind je informatie over onze organisatie, de hoofdtaken van de verschillende afdelingen en ons smoelenboek.

Smoelenboek

Het smoelenboek van de afdeling Marketing en Communicatie is te vinden op het intranet en daardoor alleen bereikbaar vanuit het interne netwerk van de UT. Indien je je buiten de UT bevindt zul je worden gevraagd in te loggen met je m- of s-nummer.

Organogram


Afdeling Marketing

De afdeling Marketing is verantwoordelijk voor het vermarkten van het onderwijsaanbod van de Universiteit Twente, primair gericht op bachelor- en masterwerving en onderdelen van 3e fase onderwijs. Doel van de afdeling is het versterken van de instroom en de werving met een goede balans in kwaliteit en kwantiteit.  Kerntaken van de afdeling zijn: aanscherpen en realisatie wervingsbeleid, opstellen en uitvoering jaarplan en actieplannen voor de opleidingen, werving & voorlichting (evenementen, activiteiten, middelen), redactie, vormgeving & productie van (online) communicatiemiddelen, beheer en verdere ontwikkeling van crm-systeem, managementrapportages t.b.v. inzicht in conversie en rendementen, inzet en coördinatie van Studie Informatie Office en studententeams, advisering College van Bestuur en faculteiten over de inzet van marketing, werving en voorlichting.

Afdeling COMMUNICATIE

De afdeling Corporate Communicatie is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van het integrale communicatiebeleid van en voor de Universiteit Twente en vertaalt de instellingstrategie naar een planmatige inzet van communicatie richting verschillende doelgroepen: interne communicatie aan medewerkers en studenten, externe communicatie aan alumni en overige relaties van de universiteit. De afdeling is verantwoordelijk voor de naams- en merkbekendheid, het bewaken van het imago en de corporate branding van onze universiteit zijnde ‘high tech and human touch’. Tevens adviseert zij College van Bestuur, instituten, concerndirecties en diensten over communicatiestrategie, -beleid en overige communicatie-inzet.

De afdeling ontwikkelt corporate campagnes en communicatiemiddelen, zoals de corporate brochure, jaarverslag, magazine, nieuwsmail, en organiseert corporate evenementen, zoals een open huis, congres en relatiebezoeken. Het team Traffic zorgt voor de realisatie van middelen, vormgeving en realisatie van print- en drukwerk, audiovisueel en de ontwikkeling van relatiegeschenken. Vooralsnog verzorgt de afdeling Corporate Communicatie ook de academische plechtigheden ‘Opening Academisch Jaar’, ‘Diesviering’ en ‘Innovatielezing’.

INTERNE COMMUNICATIE

Interne communicatie (IC) speelt een essentiële rol in het functioneren van de UT als organisatie en het realiseren van de ambities als ‘instroom van studenten’ en een hogere zichtbaarheid en profilering van de UT’. Onder meer door met interne communicatie in te zetten op een hogere betrokkenheid van medewerkers. Daarbij zijn er drie gebieden die aandacht verdienen: spelers/medewerkers, de communicatiestructuur en de thema’s die op dit moment voor de UT actueel zijn en de inhoud van de communicatie bepalen. Binnen interne communicatie wordt de focus gelegd op de thema’s, zoals hieronder weergegeven:


In 2013 en daarna zet de afdeling IC in op een strategie waarbij er een belangrijke, actieve rol is weggelegd voor de medewerkers zelf (de ‘spelers’). De rol van M&C, in samenwerking met HR, is hen daarbij maximaal te ondersteunen en faciliteren.

Externe Communicatie

De afdeling Externe communicatie richt zich op vergroting van zichtbaarheid en profilering van de Universiteit Twente. Dit doen we door het structureel spotten en belichten van interessante onderzoekprestaties, kwaliteitsonderwijs en vormen van ondernemerschap met een sterke verbinding tussen ‘high tech’ en ‘human touch’.

Via de UT-homepagina, het relatiemagazine en evenementen, zoals de Innovatielezing en het open huis bouwen wij aan het imago bij verschillende relevante doelgroepen. Op Social media brengen wij doelgroepen met elkaar in verbinding rond UT-gerelateerde thema's. Naast informeren willen we vooral inspireren door verhalen te vertellen over ontwikkelingen waar de UT trots op is.

We investeren in de interne relaties met onderzoekers en medewerkers enerzijds en de relaties met pers anderzijds. De afdeling vormt vaak de ‘linking pin’ tussen UT-experts en de regionale, landelijke en internationale pers (print/radio/tv/online) .

Belangrijkste taken van de afdeling zijn: ontwikkeling van het externe communicatiebeleid; ontwikkelen en coördineren van het contentbeleid van de UT; advies en ondersteuning onderwijs en onderzoek voor wetenschapscommunicatie, publiciteit en mediarelaties; het schrijven/ redigeren en selectief distribueren van nieuwsberichten en artikelen; signaleren en actief communiceren over trends en thema’s; woordvoerders (onderzoekers en experts) trainen en begeleiden.

Afdeling Medialab

Het Medialab-team heeft de focus op media en innovatie, primair ondersteunend aan het instroomdoel van de UT. Daarnaast helpen we bij het versterken van de (online) profilering en zichtbaarheid van het UT-merk. Dit doen wij door collega's te adviseren, te inspireren en te trainen en samen met hen – voornamelijk – digitale producten te ontwikkelen waarmee we de UT-doelen bereiken. Het team coördineert onder andere alle taken op het gebied van drukwerk, huisstijl, merkarchitectuur, audiovisuele producties, websites en social media binnen de UT.